Jak rozliczyć płatność on-line (karta, szybki przelew)?

Sys­te­my płat­noś­ci on-line umożli­wia­ją szy­bkie i bez­pieczne dokony­wanie opłat za usłu­gi nazwa.pl. W przy­pad­ku dokony­wa­nia płat­noś­ci, np. kartą kredy­tową, jej dane, w tym m.in. numer, nie są przekazy­wane do nazwa.pl, a transakc­ja zatwierdzana jest na pod­staw­ie sta­tusu auto­ryza­cji płat­noś­ci w zewnętrznym, zau­fanym sys­temie auto­ryza­cyjnym Przelewy24.

Pan­el Klien­ta nazwa.pl umożli­wia wygodne doko­nanie płat­noś­ci za wszys­tkie usłu­gi. Wybór płat­noś­ci on- line pozwala na maksy­mal­nie skróce­nie cza­su potrzeb­ne­go do uru­chomienia usłu­gi, np. zare­je­strowa­nia dome­ny lub przedłuże­nia ważnoś­ci ser­w­era czy dome­ny. Jest to istotne w przy­pad­ku, gdy do koń­ca okre­su abona­men­towego pozostało niewiele dni.

Aby dokon­ać płat­noś­ci on-line, zaloguj się do Pan­elu Klien­ta, a następ­nie:

  • prze­jdź do zakład­ki Fak­tu­ry i płat­noś­ciopłać usłu­gi (1), a następ­nie zaz­nacz te usłu­gi, za które chcesz wykon­ać płat­ność (2) lub

  • prze­jdź do zakład­ki Fak­tu­ry i płat­noś­cidoku­men­ty i płat­noś­ci (1), zaz­nacz check­box przy pro­for­ma­ch, które chcesz opłacić (2) i kliknij przy­cisk OPŁAĆ (3), lub

  • prze­jdź do zakład­ki Moje usłu­gi, a następ­nie do kole­jnej zakład­ki, zgod­nej z posi­adanym rodza­jem usłu­gi, zaz­nacz ją (1) i kliknij poniżej przy­cisk Opłać (2), lub też kliknij odnośnik opłać (3), zna­j­du­ją­cy się po prawej stron­ie od nazwy usłu­gi – w przy­pad­ku domen, lub odnośnik Opłać (4) poniżej adresu usłu­gi, w przy­pad­ku pozostałego rodza­ju usług, np. ser­w­erów hostin­gowych.

W przy­pad­ku każdej z metod, wyświ­et­lone zostanie pod­sumowanie opła­ca­nia usług, na którym należy potwierdz­ić usłu­gi do zapłaty, a następ­nie zaz­naczyć właś­ci­wą metodę w sekcji FORMY PŁATNOŚCI. W nazwa.pl, dostęp­ne są formy płat­noś­ci on-line:

  • Płat­ność Blik

Po wybra­niu tej metody płat­noś­ci, kliknij poniżej przy­cisk OPŁAĆ, a następ­nie wygeneruj w aplikacji swo­jego banku kod Blik, wpisz go w wyświ­et­lonym polu (1), kliknij przy­cisk WYKONAJ (2) i potwierdź transakcję w aplikacji bankowej.

  • Kar­ta kredy­towa lub kar­ta płat­nicza

Po wybra­niu tej metody płat­noś­ci, kliknij poniżej przy­cisk OPŁAĆ. Zosta­niesz prze­nie­siony na stronę ser­wisu Przelewy24 (DialCom24 Sp. z o.o.), który real­izu­je auto­ryza­cję kart płat­niczych. Ser­w­er gwaran­tu­je najwyższe bez­pieczeńst­wo dokony­wanych transakcji. Po prze­jś­ciu na stronę ser­wisu transak­cyjnego należy podać numer kar­ty kredy­towej, datę jej ważnoś­ci, dane właś­ci­ciela oraz kod CVV, a następ­nie kliknąć przy­cisk Płacę. Wyświ­et­lone zostanie potwierdze­nie przeprowad­zonej transakcji, a po powro­cie na stronę nazwa.pl, otrzy­masz infor­ma­cję o sta­tusie auto­ryza­cji doko­nanej wpłaty.

Po otrzy­ma­niu pozy­ty­wnej odpowiedzi z ser­wisu Przelewy24, Two­ja płat­ność zostanie automaty­cznie zre­al­i­zowana. Nie będzie koniecznoś­ci przesyła­nia potwierdzeń wpłaty.

  • Przelewy on-line

Kliknij ikonę swo­jego banku, a następ­nie poniżej przy­cisk OPŁAĆ. Zosta­niesz przekierowany na stronę logowa­nia do sys­te­mu wybranego banku. Zaloguj się i potwierdź wyko­nanie transakcji. Po jej wyko­na­niu powró­cisz do Pan­elu Klien­ta.

UWAGA! Jeżeli po doko­na­niu opłaty nie otrzy­masz powiadomienia e‑mail o aktywacji lub odnowie­niu usłu­gi, prześlij wiado­mość na adres kontakt@nazwa.pl lub skon­tak­tuj się tele­fon­icznie z Dzi­ałem Obsłu­gi Klien­ta nazwa.pl, pod nr tele­fonu 801 33 22 33 lub 22 454 48 10.

WIĘCEJ INFORMACJI: W jaki sposób moż­na dokon­ać płat­noś­ci przelewem?
WIĘCEJ INFORMACJI: Jaki jest czas księ­gowa­nia wpłat?

Table of Contents