Ustawienie Reverse DNS (PTR) dla dedykowanego adresu IP

Dla ser­w­erów z serii Cloud­Host­ing, które ofer­owane są przez nazwa.pl, możli­we jest zamówie­nie usłu­gi Dedykowanego adresu IP lokali­zowanego geograficznie. Dzię­ki tej usłudze ser­w­er zysku­je swój unika­towy iden­ty­fika­tor w sieci Inter­net, czyli Dedykowany adres IP (Sprawdź: Jak włączyć Dedykowany adres IP lokali­zowany geograficznie dla ser­w­era Cloud­Host­ing?).

W przy­pad­ku posi­ada­nia akty­wnego Dedykowanego adresu IP możli­we jest samodzielne ustaw­ie­nie jego opisu, czyli wspom­ni­anego wcześniej reko­r­du PTR. Domyślne nazwy, które są ustaw­iane automaty­cznie w postaci np. dedicated-aez48.rev.nazwa.pl, moż­na zamienić na np. nazwadomeny.pl, co będzie dodatkowym atutem wiz­erunk­owym naszej firmy, ale przede wszys­tkim będzie miało np. pozy­ty­wny wpływ na klasy­fikację wiado­moś­ci e‑mail przez ser­w­ery, które je odbier­a­ją.

Ustaw­ie­nie włas­nego opisu Reverse DNS (reko­r­du PTR) oraz lokaliza­c­ja geograficz­na adresu IP w danym państ­wie ma duży wpływ na zwięk­sze­nie poziomu doręczeń wiado­moś­ci e‑mail, szczegól­nie do ser­w­erów pocz­towych zlokali­zowanych poza grani­ca­mi Pol­s­ki. Zgod­ność reko­r­du PTR z nazwą dome­ny, z której wysyłana jest pocz­ta, w dużym stop­niu uwiary­god­nia nadaw­cę takiej kore­spon­dencji.

Jeżeli posi­adasz już akty­wny ser­w­er serii Cloud­Host­ing oraz Dedykowany adres IP i chcesz zamówić usługę Reverse DNS, prze­jdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowa­nia (2), czyli login do Pan­elu Klien­ta i hasło, które zostały ustalone w chwili jego reje­strowa­nia, a następ­nie kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym, a następ­nie ponown­ie kliknąć na przy­cisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o auto­ryza­cji dwue­tapowej pod­czas logowa­nia do Pan­elu Klien­ta tutaj.

Po zal­o­gowa­niu, prze­jdź do zakład­ki Moje usłu­giHost­ing (1) i kliknij odnośnik Szczegóły (2) widoczny pod adresem wybranego ser­w­era.

Szczegółach ser­w­era, na kar­cie INFORMACJE OGÓLNE (1), kliknij przy­cisk ZAMÓW (2), widoczny w sekcji Reverse DNS dla dedykowanego adresu IP lokali­zowanego geograficznie.

Zosta­niesz prze­nie­siony na stronę z koszykiem zakupowym usług w nazwa.pl. Zapoz­naj się z Reg­u­laminem usłu­gi hostin­gowej i zaz­nacz akcep­tację jego warunk­ów (1), a następ­nie kliknij przy­cisk POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE (2).

Na kole­jnej stron­ie, wybierz prefer­owany sposób płat­noś­ci i kliknij przy­cisk Płacę ter­az. Po zak­się­gowa­niu wpłaty, na kon­tak­towy adres e‑mail otrzy­masz powiadomie­nie o aktywacji usłu­gi. Możli­wa będzie również jej kon­fig­u­rac­ja.

W celu ustaw­ienia włas­nego opisu Reverse DNS, prze­jdź w Pan­elu Klien­ta do zakład­ki Moje usłu­gi → Host­ing, kliknij odnośnik Szczegóły, widoczny pod adresem wybranego ser­w­era, a następ­nie, w sekcji Reverse DNS dla dedykowanego adresu IP lokali­zowanego geograficznie, wpisz nazwę swo­jej dome­ny w miejs­cu poprzed­niego opisu PTR (1) i kliknij przy­cisk ZAPISZ (2).

Table of Contents