Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych dla serwera

 

Zgod­nie z Roz­porządze­niem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), każdy admin­is­tra­tor danych, powinien zawrzeć umowę Powierzenia Przetwarza­nia Danych Osobowych (umowa PPDO). W związku z tym, jeśli posi­adasz w nazwa.pl usługę, w ramach której przetwarza­sz dane osobowe, musisz zawrzeć z nazwa.pl stosowną umowę.

Umowa taka zaw­ier­ana jest między klien­tem, a nazwa.pl bezpłat­nie. W tym celu, sko­rzys­taj z gen­er­a­to­ra umów dostęp­nego w Pan­elu Klien­ta, a po poprawnym jej wygen­erowa­niu, poczekaj na jej akcep­tację po stron­ie nazwa.pl

Aby wygen­erować nową umowę, prze­jdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowa­nia (2), czyli login do Pan­elu Klien­ta i hasło, które zostały ustalone w chwili jego reje­strowa­nia, a następ­nie kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym, a następ­nie ponown­ie kliknąć na przy­cisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o auto­ryza­cji dwue­tapowej pod­czas logowa­nia do Pan­elu Klien­ta tutaj.

Po zal­o­gowa­niu, prze­jdź do zakład­ki Two­je daneumowa powierzenia przetwarza­nia danych osobowych (1), kliknij przy­cisk Generuj umowę (2) i postąp zgod­nie z wyświ­et­lany­mi instrukc­ja­mi.

Dowiedz się szczegółowo, jak zawrzeć umowę PPDO z nazwa.pl.

Table of Contents