Kto jest prawnym dysponentem zarejestrowanej domeny?

Oso­ba fizy­cz­na lub fir­ma, rejestru­jąc wybraną przez siebie domenę, naby­wa prawa do jej użytkowa­nia przez okres zare­je­strowa­nia. Dys­po­nent zare­je­strowanej dome­ny jest określany mianem jej Abo­nen­ta. Po zare­je­strowa­niu dome­ny, ma on swo­bodę dys­ponowa­nia nią, w tym ma możli­wość jej sprzedaży lub dzierżawy.

Aby sprawdz­ić, do jakich danych Abo­nen­ta została przyp­isana Two­ja dom­e­na, prze­jdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowa­nia (2), czyli login do Pan­elu Klien­ta i hasło, które zostały ustalone w chwili jego reje­strowa­nia, a następ­nie kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym, a następ­nie ponown­ie kliknąć na przy­cisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o auto­ryza­cji dwue­tapowej pod­czas logowa­nia do Pan­elu Klien­ta tutaj.

Po zal­o­gowa­niu, prze­jdź do zakład­ki Moje usłu­giDome­ny (1), kliknij odnośnik szczegóły, zna­j­du­ją­cy się po prawej stron­ie adresu dome­ny, a następ­nie wybierz kartę DANE ABONENTA (2).

WIĘCEJ INFORMACJI:   Kim jest abo­nent dome­ny?
WIĘCEJ INFORMACJI:   Kim jest abo­nent domyśl­ny?
WIĘCEJ INFORMACJI:   Czy mogę ukryć dane abo­nen­ta w WHOIS?
WIĘCEJ INFORMACJI:   Ochrona Danych Abo­nen­ta domen glob­al­nych
WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak zmienić dane lub nazwę Abo­nen­ta dome­ny?
WIĘCEJ INFORMACJI:   Ces­ja praw do dome­ny

 

Table of Contents