Tworzenie baz danych w DirectAdmin

Jak zalogować się do panelu DirectAdmin jako Użytkownik?

Aby zal­o­gować się do pan­elu Direc­tAd­min jako Użytkown­ik, wpisz w pasku adresowym przeglą­dar­ki adres IP ser­w­era VPS oraz numer por­tu :2222, przykład­owo https://77.55.111.11:2222, lub adres swo­jej dome­ny, przekierowanej na właś­ci­wy ser­w­er VPS, oraz numer por­tu :2222, przykład­owo https://nazwadomeny.pl:2222

  • Wpisz Nazwę użytkown­i­ka: przykład­owo, klient1 (1).
  • Wpisz Hasło utwor­zone dla właś­ci­wego użytkown­i­ka (2).
  • Kliknij Zaloguj (3).
Tworzenie baz danych w DirectAdmin

Po zal­o­gowa­niu do pan­elu Direc­tAd­min jako Użytkown­ik, w sekcji Two­je Kon­to kliknij odnośnik Zarządzanie MySQL (1).

Na stron­ie z wykazem baz danych, kliknij, powyżej listy, odnośnik Utwórz nową bazę danych (1).

Uzu­pełnij for­mu­la­rz dodawa­nia bazy, wpisu­jąc jej nazwę, nazwę użytkown­i­ka, a także dwukrot­nie hasło i kliknij poniżej przy­cisk Utwórz (1).

Po poprawnym utworze­niu bazy, wyświ­et­lone zostanie potwierdze­nie jej utworzenia. Aby zal­o­gować się do niej, powróć do wykazu baz, a następ­nie kliknij odnośnik Prze­jdź do php­MyAd­min (1).

Wyświ­et­lone zostanie okno logowa­nia, w którym należy wpisać nazwę użytkown­i­ka bazy danych i hasło wpisane pod­czas jej tworzenia (1). Po wpisa­niu danych, kliknij przy­cisk OK (2).

Table of Contents