Konfiguracja konta e‑mail w Gmail

Gmail.com to pop­u­lar­na usłu­ga pocz­ty e‑mail. Dar­mowe kon­to pozwala jed­nak na korzys­tanie tylko z adresów w dome­nie gmail.com. Niniejszy porad­nik pomoże Ci włączyć obsługę skrzyn­ki e‑mail, utwor­zoną na ser­w­erze w nazwa.pl, w ramach Web­maila firmy Google.

1. Po zal­o­gowa­niu się na stron­ie Gmail.com, w celu rozpoczę­cia kon­fig­u­racji swo­jej skrzyn­ki e‑mail, kliknij sym­bol koła zębat­ego, zna­j­du­ją­cy się po prawej stron­ie okna aplikacji Gmail, a następ­nie wybierz opcję Ustaw­ienia.

2. W oknie ustaw­ień wybierz kartę Kon­ta i impor­towanie. W częś­ci Wyślij jako kliknij na Dodaj inny adres e‑mail (1).

3. W kole­jnym oknie, w polu Nazwa wpisz etyki­etę swo­jej skrzyn­ki e‑mail. Może być nią, np. nazwa firmy lub imię i nazwisko. W polu Adres e‑mail wpisz adres kon­ta, jakie zostało założone w pan­elu Active.admin. Odz­nacz opcję Trak­tuj jako alias i kliknij Dalej.

4. Na kole­jnej kar­cie możesz dokon­ać szczegółowej kon­fig­u­racji skrzyn­ki. W polu Ser­w­er SMTP wpisz iden­ty­fika­tor ser­w­era, na którym kon­to zostało założone. Iden­ty­fika­tor moż­na sprawdz­ić w pan­elu Active.admin, jest on widoczny na samej górze, po zal­o­gowa­niu. W polu Port wybierz port 465. W polach Nazwa użytkown­i­kaHasło wpisz kole­jno pełny adres e‑mail, jaki został utwor­zony w pan­elu Active.admin, i hasło do skrzyn­ki. Wybierz także opcję Połącze­nie zabez­piec­zone pro­tokołem SSL.

WIĘCEJ INFORMACJI: Pod­sta­wowe para­me­try do kon­fig­u­racji pro­gramów pocz­towych

Po wprowadze­niu powyższych ustaw­ień kon­fig­u­ra­cyjnych, kliknij Dodaj kon­to.

5. Jeżeli wszys­tkie wprowad­zone dane kon­fig­u­ra­cyjne będą poprawne, na dodane kon­to e‑mail zostanie wysłana wiado­mość z linkiem wery­fika­cyjnym. Należy ode­brać wiado­mość, np. po zal­o­gowa­niu na stron­ie poczta.nazwa.pl, a następ­nie kliknąć zawarty w niej link, w celu dokończenia kon­fig­u­racji.

Po zakończe­niu powyższej pro­ce­dury, pod­czas tworzenia nowej wiado­moś­ci w Gmail pojawi się możli­wość wyboru adresu e‑mail, obsługi­wanego na ser­w­erze nazwa.pl, jako adresu nadaw­cy wiado­moś­ci.

Dodanie odbiorczej skrzynki e‑mail

Gmail możesz wyko­rzysty­wać nie tylko do wysyła­nia wiado­moś­ci z kon­ta, które zna­j­du­je się na ser­w­erze nazwa.pl, lecz także masz możli­wość odbier­ać wiado­moś­ci, jakie trafi­a­ją na tę skrzynkę. W celu skon­fig­urowa­nia odbiera­nia wiado­moś­ci e‑mail, należy ponown­ie wybrać sym­bol koła zębat­ego po prawej stron­ie okna aplikacji, a następ­nie kliknąć Ustaw­ienia i wybrać kartę Kon­ta i impor­towanie.

1. W oknie, które się otworzy, w częś­ci opisanej jako Sprawdź pocztę na innych kon­tach kliknij na Dodaj kon­to pocz­towe (1).

2. W polu Adres e‑mail wpisz adres kon­ta utwor­zonego na ser­w­erze w nazwa.pl, np. biuro@nazwadomeny.pl i kliknij przy­cisk Dalej.

3. Wybierz opcję Impor­tuj e‑maile z mojego drugiego kon­ta (POP3) i ponown­ie wybierz Dalej.

4. Ter­az pojawi się okno szczegółowej kon­fig­u­racji skrzyn­ki odbior­czej. W polach Nazwa użytkown­i­kaHasło wpisz adres e‑mail kon­ta na ser­w­erze w nazwa.pl oraz takie hasło, jakie zostało mu nadane w trak­cie tworzenia. W polu Ser­w­er POP wpisz iden­ty­fika­tor ser­w­era, na którym jest założona skrzyn­ka. Iden­ty­fika­tor ser­w­era widoczny jest po zal­o­gowa­niu do Active.admin (na górze strony). W polu Port wybierz 995.

WIĘCEJ INFORMACJI: Pod­sta­wowe para­me­try do kon­fig­u­racji pro­gramów pocz­towych

5. Kole­jno zaz­nacz poniższe opc­je:

  • pozostaw kopię pobranej wiado­moś­ci na ser­w­erze;
  • pod­czas pobiera­nia pocz­ty zawsze korzys­taj z bez­piecznego połączenia (SSL);
  • przy­chodzące wiado­moś­ci oznaczaj etyki­etą: biuro@nazwadomeny.pl.

6. Po wprowadze­niu powyższych ustaw­ień, kliknij Dodaj kon­to.

7. Po zapisa­niu ustaw­ień, w oknie Gmail, na liś­cie fold­erów po lewej stron­ie, pojawi się odnośnik z nazwą dodanego kon­ta e‑mail, czyli np. biuro@nazwadomeny.pl. Jeżeli zna­j­du­ją się na nim wiado­moś­ci, należy odczekać na pobranie ich przez Gmail.

Table of Contents