Ustawienia wyglądu elementów strony

Sekc­ja Wygląd pojaw­ia się w więk­szoś­ci Mod­ułów. Aby z niej korzys­tać, kliknij bezpośred­nio w Mod­uł umieszc­zony na stron­ie, a następ­nie w ikonę pęd­zla. Sekc­ja ta daje dostęp do opcji związanych z for­ma­towaniem tek­stu, tłem Mod­ułu oraz jego ogól­nym wyglą­dem (Sprawdź: Mod­uły i umieszczanie zaawan­sowanych treś­ci na stron­ie).

Czcionka

Ta część sekcji umożli­wia zmi­anę rodza­ju i wielkoś­ci czcion­ki, for­ma­towanie tek­stu, wstaw­ian­ie tek­stu z pro­gramów zewnętrznych (pozy­c­ja Wklej tekst nies­for­ma­towany) oraz tworze­nie linków do zewnętrznych stron (pozy­c­ja Wklej link).

Tło

Ta część sekcji umożli­wia zmi­anę ustaw­ień tła Mod­ułu. Domyśl­ny kolor moż­na zmienić, wybier­a­jąc inną bar­wę z listy rozwi­jal­nej. Ist­nieje również możli­wość ustaw­ienia włas­nego obraz­ka jako tła. W tym celu należy zaz­naczyć pole Obrazek tła i kliknąć przy­cisk Dodaj obrazek. Umożli­wi to wybranie obraz­ka z dysku kom­put­era bądź sko­rzys­tanie z obraz­ka uprzed­nio wgranego do Kreato­ra.

Zaokrą­glone rogi

Ta część sekcji umożli­wia zaokrą­gle­nie rogów tła mod­ułu. Wybranie jed­nej spośród czterech dostęp­nych wartoś­ci spowodu­je równomierne zaokrą­gle­nie wszys­t­kich rogów do ustalonej wartoś­ci. Aby rogi zaokrąglić do innej wartoś­ci, należy kliknąć w ikonę kłód­ki, a następ­nie podać żądaną wartość dla każdego rogu osob­no.

Obramowanie

Ta część sekcji umożli­wia ustaw­ie­nie obramowa­nia tła mod­ułu. Domyśl­nie kolor obramowa­nia moż­na zmienić, wybier­a­jąc żądaną bar­wę z listy rozwi­jal­nej. Aby zmienić typ obramowa­nia, należy wybrać odpowied­nią pozy­cję z listy rozwi­jal­nej, dostęp­nej przy polu Typ. Wybranie jed­nej spośród czterech dostęp­nych wartoś­ci w pozy­cji Grubość obramowa­nia, spowodu­je równomierne obramowanie wszys­t­kich rogów. Aby rogi obramować lin­ią różnej gruboś­ci, należy kliknąć w ikonę kłód­ki, a następ­nie podać żądaną wartość dla każdego rogu osob­no.

Odstęp zewnętrzny (mar­gin­es)

Ta część sekcji umożli­wia ustaw­ie­nie odstępu pomiędzy tłem Mod­ułu, a brzega­mi częś­ci strony, na której został umieszc­zony. Aby zmienić odstęp, należy wybrać jed­ną z czterech dostęp­nych wartoś­ci. Aby dla każdego boku ustaw­ić różny odstęp, należy kliknąć w ikonę kłód­ki, a następ­nie podać żądaną wartość osob­no dla każdego z nich.

Odstęp wewnętrzny (padding)

Ta część sekcji umożli­wia ustaw­ie­nie odstępu pomiędzy brzega­mi tła Mod­ułu, a jego zawartoś­cią. Aby zmienić odstęp, należy wybrać jed­ną z czterech dostęp­nych wartoś­ci. Aby dla każdego boku ustaw­ić różny odstęp, należy kliknąć w ikonę kłód­ki, a następ­nie podać żądaną wartość osob­no dla każdego z nich.

Rese­towanie ustaw­ień mod­ułu

Ta część sekcji umożli­wia zre­se­towanie ustaw­ień sekcji Wygląd do domyśl­nych wartoś­ci dla danego Mod­ułu. W tym celu należy kliknąć przy­cisk Wyczyść for­ma­towanie.

Table of Contents