Jak utworzyć pakiet Resellera?

Jak zalogować się do panelu DirectAdmin jako Administrator?

Aby zal­o­gować się do pan­elu Direc­tAd­min jako Admin­is­tra­tor, wpisz w pasku adresowym przeglą­dar­ki adres IP swo­jego ser­w­era VPS oraz numer por­tu :2222, przykład­owo, https://77.55.111.11:2222

  • Wpisz Nazwę użytkown­i­ka: admin (1).
  • Podaj Hasło dla użytkown­i­ka admin (2).
  • Kliknij Zaloguj (3).
Jak utworzyć pakiet Resellera?

Aby utworzyć paki­et Resellera i zarządzać jego ustaw­ieni­a­mi, należy, po prawej stron­ie pan­elu Direc­tAd­min, zmienić Poziom Dostępu na Reseller (1).

Następ­nie, w sekcji Zarządzanie Kon­ta­mi, należy kliknąć odnośnik Dodaj paki­et (1).

Uzu­pełnij for­mu­la­rz dodawanego paki­etu, zaz­nacz wybrane opc­je, a następ­nie, wpisz poniżej jego nazwę (1) i kliknij przy­cisk Zapisz (2).

Aby zmienić ustaw­ienia utwor­zonego paki­etu, w sekcji Zarządzanie Kon­ta­mi kliknij odnośnik Zarządzaj paki­eta­mi Użytkown­i­ka (1).

Na wykazie utwor­zonych paki­etów, kliknij w nazwę tego (1), którego ustaw­ienia chcesz edy­tować, a następ­nie zmień ustaw­ienia i opc­je w for­mu­la­rzu, i zapisz zmi­any.

Table of Contents