Cloud Mail na urządzeniach z systemem Android

W ramach obsłu­gi kont e‑mail, utwor­zonych na ser­w­er­ach nazwa.pl, możesz korzys­tać z dedykowanej aplikacji (klien­ta pocz­towego) dla urządzeń mobil­nych, pracu­ją­cych pod kon­trolą sys­te­mu oper­a­cyjnego Android.

Aplikację Cloud Mail możesz pobrać bezpłat­nie ze sklepu Google Play.

  1. Po zain­stalowa­niu aplikacji, w celu doko­na­nia wstęp­nej kon­fig­u­racji, uru­chom aplikację. Przy pier­wszym włącze­niu wyświ­et­lony zostanie pan­el logowa­nia do kon­ta e‑mail. Wpisz pełny adres skrzyn­ki pocz­towej oraz hasło, jakie zostało dla niej zdefin­iowane w pan­elu Active.admin.
  2. Główne okno aplikacji zaw­iera widok Wątków, czyli wiado­moś­ci ode­branych. Wybierz daną wiado­mość, aby ją odczy­tać.
  3. Jeżeli chcesz napisać nową wiado­mość, wybierz ikonę dłu­gopisu, widoczną w prawym dol­nym rogu aplikacji.

    Wyświ­et­lony zostanie for­mu­la­rz, w którym uzu­pełnij adres odbior­cy wiado­moś­ci oraz jej tem­at i treść. Poniżej zna­j­du­ją się również przy­cis­ki doda­nia do przesyłanej wiado­moś­ci grafi­ki, załączni­ka czy wstaw­ienia odnośni­ka. W aplikacji nie ma możli­woś­ci defin­iowa­nia włas­nych pod­pisów, które były­by automaty­cznie dodawane pod­czas tworzenia wiado­moś­ci.
    Edy­towana wiado­mość może zostać odrzu­cona, zapisana w szki­cach lub wysłana.
  4. Aby ska­sować wiado­mość, należy dłużej na nią nacis­nąć, aż do momen­tu, kiedy zostanie ona zaz­nac­zona, co zasyg­nal­izu­je zmi­ana koloru. Kole­jno należy kliknąć przy­cisk przed­staw­ia­ją­cy trzy krop­ki (1), ułożone pio­nowo, na pomarańc­zowym tle, który jest widoczny w prawym dol­nym rogu ekranu (tuż nad klaw­iszem tworzenia nowej wiado­moś­ci). Pojawi się dodatkowe menu, na którym należy wybrać opcję Kosz (2). W ten sposób wiado­mość została usunię­ta.
    Jeśli chcesz usunąć wszys­tkie wiado­moś­ci zna­j­du­jące się w danym fold­erze, wybierz przy­cisk, widoczny w prawym górnym rogu (3), tzn. trzy krop­ki pio­nowo ułożone, a w menu, które się pojawi, kliknij na opcję Wybierz wszys­tkie. Następ­nie wykon­aj takie same kro­ki, jak pod­czas usuwa­nia poje­dynczej wiado­moś­ci.
Table of Contents