Zaawansowana konfiguracja SMTP w PrestaShop

Wyko­rzys­tanie wysył­ki wiado­moś­ci e‑mail z uży­ciem pro­tokołu SMTP jest zale­caną metodą prowadzenia komu­nikacji mailowej z poziomu sklepu PrestaShop. Ustaw­ie­nie SMTP zwięk­sza pewność praw­idłowego dostar­czenia wysyłanych przez sklep wiado­moś­ci, w porów­na­niu do korzys­ta­nia z funkcji mail/sendmail, wbu­dowanej w PHP.

W celu skon­fig­urowa­nia ustaw­ienia wysył­ki pocz­ty e‑mail przez SMTP w PrestaShop, zaloguj się do pan­elu admin­is­tra­cyjnego Two­jego sklepu i postępuj według poniższych kroków.

  1. Prze­jdź do zakład­ki Zaawan­sowaneAdres e‑mail. Zaz­nacz opcję Użyj włas­nych ustaw­ień SMTP (tylko dla zaawan­sowanych) i kliknij przy­cisk Zapisz.
  2. Prze­jdź do kole­jnej sekcji i uzu­pełnij pola jak poniżej:
  • Nazwa dome­ny mailowej – wpisz nazwę swo­jej dome­ny;
  • Ser­w­er SMTP – wpisz nazwę ser­w­era, na którym utwor­zono kon­to mailowe (np. server123456.nazwa.pl);
  • Nazwa użytkown­i­ka SMTP – wpisz pełny adres e‑mail;
  • Szyfrowanie – wybierz rodzaj szyfrowa­nia;
  • Port – podaj numer por­tu (dla szyfrowa­nia SSL praw­idłowy numer por­tu to 465, praw­idłowy numer por­tu przy wyłąc­zonym szyfrowa­niu to 587).

Zatwierdź ustaw­ienia klika­jąc przy­cisk Zapisz.

Przetes­tuj dzi­ałanie usłu­gi, wprowadza­jąc adres e‑mail w polu Wyślij wiado­mość testową do, a następ­nie klika­jąc przy­cisk Wyślij wiado­mość testową.

UWAGA! Pamię­taj, że adres e‑mail podany w kon­fig­u­racji SMTP powinien być tożsamy z adresem e‑mail uży­wanym jako adres logowa­nia do Two­jego sklepu.

Zwery­fikuj adres sklepu w zakład­ce Pref­er­enc­jeKon­taktSklepy. Jeśli adres e‑mail widoczny w danych kon­tak­towych jest inny, niż ten podany w ustaw­ieni­ach SMTP, należy dokon­ać jego mody­fikacji i zatwierdz­ić zmi­anę, klika­jąc w przy­cisk Zapisz.

Po wyko­na­niu zmi­any adresu e‑mail logowa­nia do sklepu, należy pamię­tać o wyczyszcze­niu plików zna­j­du­ją­cych się w cache sklepu PrestaShop. Aby usunąć pamięć podręczną (cache) PrestaShop, zaloguj się do pan­elu admin­is­tra­cyjnego sklepu i następ­nie w zakład­ce Zaawan­sowaneWyda­jność kliknij Wyczyść pamięć podręczną.

Table of Contents