Konfiguracja Redis w popularnych systemach CMS

Redis na serwerach hostingowych w nazwa.pl

Redis, czyli Remote Dic­tio­nary Serv­er, to nowoczes­ny mag­a­zyn danych przyśpiesza­ją­cy dzi­ałanie ser­wisów WWW. Stwor­zony został w 2009 roku przez Sal­va­tore San­fil­ip­po. Znacznie szyb­sze dzi­ałanie ser­wisów opar­tych o bazy danych, takich jak Word­Press czy PrestaShop spraw­iło, że Redis szy­bko zaczął zyski­wać coraz to więk­szą pop­u­larność.

Redis doskonale sprawdza się przy cache’owaniu danych. Dzię­ki temu, że dane zapisy­wane są w pamię­ci RAM, a nie na dyskach, umożli­wia on uzyskanie dostępu do określonej infor­ma­cji, a nawet ich edy­cję, bez koniecznoś­ci przetwarza­nia całego zbioru danych. Zapew­nia to naty­ch­mi­as­tową odpowiedź z bazy, nawet przy mil­ionach zapy­tań na sekundę.

Mechan­im Redis jest dostęp­ny na usłu­gach hostin­gowych nazwa.pl, lecz nie jest domyśl­nie włąc­zony. Aby go włączyć, wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz iden­ty­fika­tor posi­adanego ser­w­era w polu Nazwa użytkown­i­ka oraz, ustalone przez siebie w Pan­elu Klien­ta, hasło do usłu­gi (2). Po uzu­pełnie­niu danych, kliknij przy­cisk Zaloguj (3).

Po zal­o­gowa­niu wykon­aj następu­jące czyn­noś­ci:

 • prze­jdź do zakład­ki Bazy danych -> Redis, Mem­cached (1)
 • zaz­nacz check­box przy opcji włącz (2), w sekcji doty­czącej Redis
 • przepisz lub skopi­uj dane kon­fig­u­ra­cyjne niezbędne do połączenia (3)
 • kliknij odnośnik ustaw hasło (4) i nadaj hasło dostępowe
 • kliknij przy­cisk Zapisz (5), aby zmi­any zostały zachowane

UWAGA! Mag­a­zyn danych Redis do praw­idłowej pra­cy wyma­ga PHP w wer­sji 7.3 lub wyższej. Jeśli na ser­w­erze ustaw­iono PHP w wer­sji niższej niż 7.3, korzys­tanie z mag­a­zynu danych Redis nie będzie możli­we. W takim przy­pad­ku, poprzez pan­el zarządza­nia ser­w­erem Active.admin, należy dokon­ać zmi­anę wer­sji PHP na kom­paty­bil­ną z Redis (Sprawdź: Zmi­ana wer­sji PHP na ser­w­erze).

Sprawdź, jak sko­rzys­tać z Redis w najpop­u­larniejszych sys­temach CMS:

Jak skorzystać z Redis w aplikacji WordPress?

Aby sko­rzys­tać z mech­a­niz­mu Redis w aplikacji Word­Press, po jego włącze­niu, konieczne jest zain­stalowanie i skon­fig­urowanie odpowied­niej wty­cz­ki, w której ustaw­ieni­ach należy wpisać dane kon­fig­u­ra­cyjne widoczne w pan­elu Active.admin, przy opcji włącza­nia. Kon­fig­u­rację sys­te­mu Redis w CMS Word­Press przed­staw­ia przykład­owa wty­cz­ka (plu­g­in) W3 Total Cache (W3TC).

Aby móc sko­rzys­tać z wty­cz­ki, należy zain­stalować ją za pomocą insta­la­to­ra wty­czek dostęp­nego w aplikacji Word­Press, a następ­nie akty­wować ją i wykon­ać kon­fig­u­rację (Sprawdź: Jak sko­rzys­tać z cache Redis w aplikacji Word­Press?).

UWAGA! nazwa.pl nie jest wydaw­cą opisanego na tej stron­ie rozsz­erzenia do aplikacji Word­Press. W związku z powyższym, jego insta­lację przeprowadza­sz na włas­ną odpowiedzial­ność. Zale­camy, aby przed rozpoczę­ciem insta­lacji wykon­ać pełną kopię zapa­sową plików i baz danych ze swo­jego ser­w­era oraz sprawdz­ić, czy instalowana wer­s­ja rozsz­erzenia jest kom­paty­bil­na z wer­sją aplikacji Word­Press, jaką posi­adasz.

Jak skorzystać z Redis w aplikacji PrestaShop?

Do praw­idłowego dzi­ała­nia mech­a­niz­mu Redis w aplikacji PrestaShop, konieczne będzie sko­rzys­tanie z dodatkowych wty­czek. Moż­na odnaleźć je w kat­a­logu dodatków aplikacji PrestaShop.

Po zain­stalowa­niu wty­cz­ki, koniecz­na będzie właś­ci­wa jej kon­fig­u­rac­ja. Dane niezbędne do połączenia odnaleźć moż­na w pan­elu Active.admin ser­w­era, przy opcji włączenia funkcji Redis na ser­w­erze.

UWAGA! nazwa.pl nie jest wydaw­cą rozsz­erzeń do aplikacji PrestaShop. W związku z powyższym, ich insta­lację przeprowadza­sz na włas­ną odpowiedzial­ność. Zale­camy, aby przed rozpoczę­ciem insta­lacji wykon­ać pełną kopię zapa­sową plików i baz danych ze swo­jego ser­w­era oraz sprawdz­ić, czy instalowana wer­s­ja rozsz­erzenia jest kom­paty­bil­na z wer­sją aplikacji PrestaShop, jaką posi­adasz.

Jak skorzystać z Redis w aplikacji Joomla?

Upewnij się, że funkc­ja Redis została włąc­zona w pan­elu Active.admin ser­w­era, a następ­nie zaloguj się do zaplecza aplikacji Joom­la i wykon­aj następu­jące czyn­noś­ci:

 • prze­jdź do menu Sys­tem (1) i wybierz opcję Kon­fig­u­rac­ja glob­al­na (2), lub kliknij opcję Kon­fig­u­rac­ja (3) widoczną po lewej, na głównej stron­ie aplikacji;
 • w Kon­fig­u­racji glob­al­nej wybierz kartę Sys­tem (1);
 • odna­jdź sekcję Pamięć podręcz­na (1) i skon­fig­u­ruj ustaw­ienia Redis ana­log­icznie z tymi widoczny­mi poniżej (2); pamię­taj, aby w polach Uwierzytel­ni­an­ie dla ser­w­era Redis, oraz Baza danych Redis (3) wpisać ustaw­ione przez siebie, w pan­elu Active.admin ser­w­era, hasło Redis oraz praw­idłową nazwę bazy danych Redis;
 • prze­jdź do menu Rozsz­erzenia (1) i wybierz opcję Dodat­ki (2);
 • wyszukaj dodatek wpisu­jąc w wyszuki­warce hasło Pamięć podręcz­na (1), a następ­nie kliknij widoczną ikonę Włącz dodatek (2);
 • poprawne włącze­nie dodatku zostanie potwierd­zone stosownym komu­nikatem (1), a także ikoną stanu (2);
 • kliknij w nazwę dodatku Sys­tem — Pamięć podręcz­na strony (3);
 • w oknie ustaw­ień dodatku zmień opcję Pamięć przeglą­dar­ki na Tak (1) i kliknij powyżej przy­cisk Zapisz i zamknij (2), aby zachować ustaw­ienia.
Table of Contents