Zarządzanie bazą danych

Wszelkie funkc­je doty­czące zarządza­nia baza­mi danych możesz real­i­zować poprzez pan­el Active.admin. W tym celu, wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz iden­ty­fika­tor posi­adanego ser­w­era w polu Nazwa użytkown­i­ka oraz, ustalone przez siebie w Pan­elu Klien­ta, hasło do usłu­gi (2). Po uzu­pełnie­niu danych, kliknij przy­cisk Zaloguj (3).

Po zal­o­gowa­niu, wybierz z menu górnego opcję Bazy danychWykaz baz danych.

 1. Migrac­ja przes­tarza­łej wer­sji bazy danych do nowej wer­sji.
  • Kliknij w nazwę bazy (1), przy której wid­nieje przes­tarza­ła wer­s­ja bazy danych (2).

  • W oknie szczegółów bazy danych, kliknij przy­cisk Migruj do nowej wer­sji (1)

  • W wyświ­et­lonym for­mu­la­rzu wpisz nazwę nowej bazy (1), dwukrot­nie hasło użytkown­i­ka (2) i kliknij przy­cisk Zapisz (3)

  • Zaczekaj na komu­nikat świad­czą­cy o zakończe­niu oper­acji. Zostaną również wyświ­et­lone dane nowej bazy.

  • Po zakońc­zonej migracji, wykon­aj kopię nowej bazy danych w pan­elu Active.admin. W przy­pad­ku, gdy­by skryp­ty aplikacji przepiętej pod nową bazę danych wywołały niepraw­idłowe zmi­any w struk­turze bazy, możli­we będzie przy­wróce­nie jej właś­ci­wego stanu z kopii.

  Aby strona inter­ne­towa dzi­ałała z nową wer­sją bazy danych, należy przepiąć stronę pod nową bazę bezpośred­nio w plikach źródłowych strony zna­j­du­ją­cych się na ser­w­erze. Rodzaj i nazwa pliku zależą od aplikacji, w jakiej strona została wyko­nana.

  W przy­pad­ku najczęś­ciej uży­wanej aplikacji Word­Press, dane logowa­nia do bazy danych zapisane są w pliku o nazwie wp-config.php zna­j­du­ją­cym się w kat­a­logu, na który dom­e­na została w pan­elu Active.admin przekierowana.

  • Zaloguj się do ser­w­era przez FTP (Sprawdź: Jak wgrać pli­ki na ser­w­er?), prze­jdź do kat­a­logu, na który kieru­je dom­e­na w pan­elu Active.admin, odna­jdź w nim plik o nazwie wp-config.php i wykon­aj kopię pliku na dysk, aby możli­we było, w razie koniecznoś­ci, jego przy­wróce­nie.

  • Otwórz plik na ser­w­erze do edy­cji, odna­jdź w nim sekcję doty­czącą baz danych i dokon­aj zmi­an wartoś­ci w poszczegól­nych opc­jach, pomiędzy znaka­mi ’ ’

  • Przy opcji DB_NAME, zmień wpis (1) na nazwę nowej bazy danych, przykład­owo server12345_wp1

  • Przy opcji DB_USER, zmień wid­nieją­cy wpis (2) na login użytkown­i­ka nowej bazy, przykład­owo server12345_wp1

  • Przy opcji DB_PASSWORD, zmień wpis (3) na hasło do nowej bazy danych

  • Przy opcji DB_HOST, zmień wpis (4) na nazwę ser­w­era nowej bazy danych, przykład­owo mariadb105.server12345.nazwa.pl – w przy­pad­ku wpisu w DB_HOST, zmienia się widoczny do tej pory prze­drostek sql. na mariadb105. Pozostała część wpisu pozosta­je taka sama.

  • Zapisz zmi­any w pliku i przetes­tuj dzi­ałanie strony. Jeśli pojaw­ią się prob­le­my w połącze­niu z nową bazą danych, przy­wróć sko­pi­owany wcześniej na kom­put­er plik wp-config.php i zwery­fikuj ponown­ie wprowadzane w pliku dane.

 2. Zmi­ana rozmi­aru i/lub opisu bazy danych.
  • Kliknij w nazwę bazy danych (1), widoczną na liś­cie.

  • W oknie Szczegóły bazy danych kliknij przy­cisk Edy­tuj (1), poniżej listy użytkown­ików.

  • Aby zmienić rozmi­ar zarez­er­wowany dla bazy danych, prze­suń suwak (1) w pra­wo (aby zwięk­szyć) lub w lewo (aby zmniejszyć), lub wpisz właś­ci­wą wartość w polu obok suwa­ka (2); min­i­mal­na wielkość bazy danych zależ­na jest od wer­sji posi­adanego ser­w­era, np. na ser­w­erze Cloud­Host­ing wynosi ona 2 GB, a w przy­pad­ku ser­w­era Host­ing Cloud będzie to 1 GB; maksy­mal­na wielkość bazy danych, nieza­leż­na od wer­sji ser­w­era, to 5 GB.

  • Aby zmienić opis bazy, wprowadź go poniżej ustaw­ień rozmi­aru (3).

  • Kliknij przy­cisk Zapisz (4), aby zachować mody­fikac­je.

 3. Zablokowanie/odblokowanie bazy danych.
  • Na wykazie baz danych, zaz­nacz check­box (1) po lewej stron­ie nazwy bazy, którą chcesz zablokować.

  • Kliknij powyżej odnośnik blokuj (2) i potwierdź oper­ację, klika­jąc przy­cisk Ok w oknie dial­o­gowym, które się pojawi.

  • Nie będzie możli­we zal­o­gowanie się do zablokowanej bazy, a także zapis lub odczyt danych w niej się zna­j­du­ją­cych; jej nazwa zostanie wyszarzona na wykazie, a także pojawi się przy niej ikona kłód­ki.

  • Aby odblokować bazę, zaz­nacz check­box (1) po lewej stron­ie nazwy zablokowanej bazy, a następ­nie kliknij powyżej odnośnik odblokuj (2) i potwierdź oper­ację naciska­jąc przy­cisk Ok w wyświ­et­lonym oknie dial­o­gowym; zostanie przy­wró­cona peł­na funkcjon­al­ność bazy.

 4. Usunię­cie bazy danych.
  • Na wykazie baz danych, zaz­nacz check­box (1) po lewej stron­ie nazwy bazy danych, którą chcesz usunąć i kliknij powyżej odnośnik usuń (2).

  • Aby usunąć bazę, potwierdź wyko­nanie oper­acji, wpisu­jąc hasło zal­o­gowa­nia do pan­elu Active.admin (1), a następ­nie naciska­jąc przy­cisk Wykon­aj (2).

  • Po zakończe­niu pro­ce­su usuwa­nia bazy, wyświ­et­lony zostanie komu­nikat infor­ma­cyjny.

  • Usunię­cie bazy jest oper­acją nieod­wracal­ną i po jej zatwierdze­niu, nie będzie możli­we odzyskanie hasła do niej.

 5. Usunię­cie zawartoś­ci bazy danych.
  • Jeśli chcesz pozostaw­ić na ser­w­erze bazę danych wraz z jej użytkown­ika­mi i usunąć jedynie jej zawartość, zaz­nacz check­box (1) po lewej stron­ie nazwy bazy, a następ­nie kliknij powyżej odnośnik usuń zawartość (2).

  • Sama baza pozostanie na ser­w­erze, a wyko­nanie usunię­cia z niej danych, zostanie potwierd­zone właś­ci­wym komu­nikatem.

 6. Wyko­nanie kopii bazy danych.
  • Kliknij w nazwę bazy danych widoczną na liś­cie (1).

  • W oknie Szczegóły bazy danych kliknij przy­cisk Wykon­aj kopię (1), poniżej listy użytkown­ików.

  • Wyświ­et­lony zostanie for­mu­la­rz wykony­wa­nia kopii.

  • Domyśl­nym kat­a­lo­giem na ser­w­erze, w którym kopia zostanie zapisana, jest /_sqldump_.

  • Nazwa pliku z rozsz­erze­niem .sql zaw­iera nazwę bazy, a także datę i godz­inę wyko­na­nia kopii.

  • Aby kopia została wyko­nana, wpisz hasło dostępowe (1), będące hasłem głównego użytkown­i­ka bazy danych i kliknij przy­cisk Wykon­aj (2).

  • Wyświ­et­lony zostanie komu­nikat infor­mu­ją­cy o tym, że wykony­wanie kopii zostało rozpoczęte; czas wykony­wa­nia kopii może być różny, w zależnoś­ci od jej wielkoś­ci.

  • Aby sprawdz­ić czy kopia została poprawnie wyko­nana, kliknij przy­cisk Wykaz baz danych (1), widoczny na ekranie z poprzed­nim komu­nikatem, a następ­nie kliknij w nazwę bazy danych, której dup­likat był wykony­wany.

  • Na stron­ie ze Szczegóła­mi bazy danych, poniżej danych tech­nicznych, pojawi się dodatkowa sekc­ja, Lista zadań kopii baz danych.

  • Widoczny tutaj będzie sta­tus wykony­wa­nia kopii (1), czas trwa­nia oper­acji oraz data jej rozpoczę­cia (2).

  • Sta­tus „ trwa tworze­nie” – oper­ac­ja nie została jeszcze zakońc­zona; czas tworzenia kopii zależy od rozmi­aru bazy.

  • Sta­tus „wyko­nane poprawnie” – kopia została praw­idłowo utwor­zona i umieszc­zona w fold­erze /_sqldump_.

  • Sta­tus „ błąd” – wykony­wanie kopii nie powiodło się.

  Plik .sql, z kopią bazy danych, pobrać moż­na z ser­w­era, logu­jąc się do niego poprzez połącze­nie FTP.

  Kopia zostanie umieszc­zona domyśl­nie w kat­a­logu /_sqldump_. Jeśli nie zna­j­dował się on wcześniej na ser­w­erze, zostanie automaty­cznie utwor­zony w trak­cie wykony­wa­nia kopii i zabez­piec­zony losowym hasłem. Aby usunąć blokadę kat­a­logu, prze­jdź w pan­elu Active.admin do zakład­ki Ustaw­ienia → Zabez­piec­zone kat­a­lo­gi (1), zaz­nacz check­box (2) po lewej stron­ie nazwy kat­a­logu, kliknij powyżej odnośnik usuń (3), a następ­nie potwierdź oper­ację, naciska­jąc przy­cisk Ok w wyświ­et­lonym oknie dial­o­gowym.

 7. Wgranie kopii bazy danych.
  • Umieść posi­adany plik .sql z bazą danych na FTP ser­w­era; ze względów bez­pieczeńst­wa kat­a­log, do którego została wgrana kopia bazy, powinien zostać zabez­piec­zony hasłem (Sprawdź: Kat­a­lo­gi zabez­piec­zone hasłem).

  • W pan­elu Active.admin ser­w­era prze­jdź do zakład­ki Bazy danychWykaz baz danych i kliknij w nazwę bazy, do której chcesz wgrać kopię.

  • W oknie Szczegóły bazy danych kliknij przy­cisk Wgraj kopię (1), poniżej listy użytkown­ików.

  • W for­mu­la­rzu wgry­wa­nia kopii, wybierz plik .sql z ser­w­era (1), a także wpisz hasło dostępu do tej bazy, do której wgry­wana jest kopia (2).

  • Potwierdź oper­ację, klika­jąc przy­cisk Wgraj (3).

  • Wyświ­et­lony zostanie komu­nikat infor­mu­ją­cy o tym, że wgry­wanie kopii zostało rozpoczęte; czas oper­acji zależy od wielkoś­ci pliku z bazą.

  • Aby sprawdz­ić, czy kopia została poprawnie wgrana, kliknij przy­cisk Wykaz baz danych (1), widoczny na ekranie z poprzed­nim komu­nikatem, a następ­nie kliknij w nazwę bazy danych, do której kopia była wgry­wana.

  • Na stron­ie ze Szczegóła­mi bazy danych, poniżej danych tech­nicznych bazy, pojawi się dodatkowa sekc­ja, Lista zadań kopii baz danych.

  • Widoczny tutaj będzie sta­tus wgry­wa­nia kopii (1), czas trwa­nia oper­acji oraz data jej rozpoczę­cia (2).

  • Sta­tus „ trwa wgry­wanie” – oper­ac­ja nie została jeszcze zakońc­zona; czas wgry­wa­nia kopii zależy od wielkoś­ci pliku z bazą.

  • Sta­tus „wgrane poprawnie” – kopia została praw­idłowo wgrana do wybranej bazy.

  • Sta­tus „ błąd” – wgry­wanie kopii nie powiodło się.

 8. Sprawdze­nie spójnoś­ci bazy danych – naprawa uszkod­zonej struk­tu­ry tabeli w bazie.
  • w pan­elu Active.admin ser­w­era prze­jdź do zakład­ki Bazy danychWykaz baz danych i kliknij w nazwę bazy, którą chcesz napraw­ić

  • w oknie Szczegóły bazy danych kliknij przy­cisk Sprawdź spójność (1), poniżej listy użytkown­ików

  • zapoz­naj się z wyświ­et­lony­mi infor­ma­c­ja­mi i kliknij ponown­ie przy­cisk Sprawdź spójność (1)

  • po zakońc­zonej oper­acji wyświ­et­lony zostanie komu­nikat i możli­wy będzie powrót do Wykazu baz danych

WIĘCEJ INFORMACJI:   Zarządzanie użytkown­ika­mi baz danych

Table of Contents