Na czym polega weryfikacja adresu e‑mail Klienta i Abonenta?

  • Pomoc
  • Domeny
  • Na czym polega weryfikacja adresu e-mail Klienta i Abonenta?

 

Adresem e‑mail Klien­ta jest ten, który został podany w Pan­elu Klien­ta, w zakład­ce Two­je danezmi­ana danych (1), w for­mu­la­rzu na kar­cie OSOBA KONTAKTOWA (2).

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak zmienić kon­tak­towy adres e‑mail w Pan­elu Klien­ta?

Adres e‑mail Abo­nen­ta sprawdz­ić moż­na w Pan­elu Klien­ta, w zakład­ce Zarządzanie usługa­milista Abo­nen­tów, po kliknię­ciu w nazwę Abo­nen­ta, do którego przyp­isana jest dana dom­e­na.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak zmienić dane lub nazwę Abo­nen­ta dome­ny?

Wery­fikac­ja adresu e‑mail pole­ga na wysła­niu, na wskazany w danych kon­tak­towych lub Abo­nen­ta domen adres e‑mail, wiado­moś­ci z linkiem (1), który należy kliknąć, aby adres został pozy­ty­wnie zwery­fikowany.

Jeśli wery­fikowany adres e‑mail doty­czy Abo­nen­ta, do którego przyp­isane są dome­ny glob­alne o rozsz­erzeni­ach .com, .net, .org, .info lub .biz, brak pozy­ty­wnej wery­fikacji adresu e‑mail spowodu­je zaw­iesze­nie ich. Po kliknię­ciu w link, wyświ­et­lony zostanie komu­nikat potwierdza­ją­cy pozy­ty­wną wery­fikację adresu.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Dlaczego moja dom­e­na została zaw­ies­zona?
WIĘCEJ INFORMACJI:   Z czym wiąże się zaw­iesze­nie dome­ny glob­al­nej?
WIĘCEJ INFORMACJI:   Po jakim cza­sie dzi­ała­ją zmi­any w kon­fig­u­racji dome­ny?

Table of Contents