Jak tworzyć i zmieniać ustawienia formularzy?

Usłu­ga Kreator WWW i Kreator WWW Pro została wyco­fana z ofer­ty nazwa.pl. Dostęp­na jest wyłącznie dla Klien­tów, którzy wykupili ją wcześniej.

W wit­rynie możesz utworzyć for­mu­la­rze umożli­wia­jące osobom odwiedza­ją­cym Two­ją stronę inter­ne­tową rez­erwację ter­minu wiz­y­ty, przesłanie wiado­moś­ci lub zapy­ta­nia ofer­towego.

Jak dodać for­mu­la­rz w treś­ci pod­strony?

Zaloguj się na stron­ie kreatorwww.nazwa.pl i z menu po lewej stron­ie prze­ciąg­nij mod­uł For­mu­la­rz i umieść go w wybranym miejs­cu pod­strony.

WAŻNE! Aby otrzymy­wać wiado­moś­ci z for­mu­la­rza wpisz dzi­ała­ją­cy adres e‑mail i opub­likuj wit­rynę.

Jak zmienić rodzaj for­mu­la­rza?

Wskaż kur­sorem mod­uł For­mu­la­rz i na środ­ku prawej krawędzi kliknij w ikonę koła zębat­ego. W ustaw­ieni­ach mod­ułu wybierz z listy rozwi­janej jeden z dostęp­nych szablonów for­mu­la­rza.

UWAGA! Zmi­ana włas­nego for­mu­la­rza na jeden z dostęp­nych szablonów spowodu­je usunię­cie włas­nego for­mu­la­rza.

Jak wyłączyć zabez­piecze­nie antys­pamowe reCAPTCHA?

Domyśl­nie w każdym for­mu­la­rzu akty­wne jest zabez­piecze­nie antys­pamowe wyma­ga­jące poda­nia kodu przez wysłaniem for­mu­la­rza. Aby usunąć obow­iązek wpisa­nia kodu wskaż kur­sorem mod­uł For­mu­la­rz i na środ­ku prawej krawędzi kliknij w ikonę koła zębat­ego. W ustaw­ieni­ach mod­ułu odz­nacz opcję CAPTCHA włąc­zona.

Jak zmienić komu­nikat potwierdza­ją­cy wysłanie for­mu­la­rza?

Wskaż kur­sorem mod­uł For­mu­la­rz i na środ­ku prawej krawędzi kliknij w ikonę koła zębat­ego. W ustaw­ieni­ach mod­ułu wpisz włas­ną treść komu­nikatu, zastępu­jąc “Wiado­mość została wysłana.”

Jak dodać nowe pole for­mu­la­rza?

Wskaż kur­sorem mod­uł For­mu­la­rz i na środ­ku prawej krawędzi kliknij w ikonę koła zębat­ego. W ustaw­ieni­ach mod­ułu kliknij przy­cisk EDYTUJ Ustaw­ienia for­mu­la­rza. W Edy­torze for­mu­la­rza kliknij ikonę niebieskiego okręgu z plusem i wybierz typ nowego pola.

Jakie typy pól są dostęp­ne?

  • Pole tek­stowe – do wprowadze­nie krótkiego tek­stu.
  • Tekst – do wprowadzenia długiego tek­stu.
  • Adres e‑mail – do wpisa­nia adresu e‑mail o poprawnej kon­strukcji.
  • Data – do wpisa­nia daty dzi­en­nej.
  • Data i godz­i­na – do wpisa­nia daty dzi­en­nej wraz z godz­iną.
  • Tele­fon – do wpisa­nia kon­tak­towego numeru tele­fonu.
  • Licz­ba – do wybra­nia z listy rozwi­janej lub wpisa­nia dowol­nej licz­by (dopuszczalne są również wartoś­ci mniejsze niż zero).
  • Lista wyboru – do wybra­nia jed­nej z zapisanych opcji. Opc­je dodasz po kliknię­ciu pola for­mu­la­rza i wpisa­niu w kolum­nie po prawej stron­ie nazwy opcji oraz kliknię­ciu ikony plusa

Jak zmienić opisy (etyki­ety) pól for­mu­la­rza?

Wskaż kur­sorem mod­uł For­mu­la­rz i na środ­ku prawej krawędzi kliknij w ikonę koła zębat­ego. W ustaw­ieni­ach mod­ułu kliknij przy­cisk EDYTUJ Ustaw­ienia for­mu­la­rza. W Edy­torze for­mu­la­rza kliknij pole, którego opis chcesz zmienić i w kolum­nie po prawej stron­ie wpisz włas­ną etyki­etę. Po doko­na­niu zmi­an kliknij przy­cisk ZAPISZ.

Jak zmienić kole­jność pól for­mu­la­rza?

Wskaż kur­sorem mod­uł For­mu­la­rz i na środ­ku prawej krawędzi kliknij w ikonę koła zębat­ego. W ustaw­ieni­ach mod­ułu kliknij przy­cisk EDYTUJ Ustaw­ienia for­mu­la­rza. W Edy­torze for­mu­la­rza wskaż kur­sorem pole, które chcesz prze­sunąć i kliknij strza­łkę w górę lub w dół. Po ustaw­ie­niu wszys­t­kich pól w wyma­ganej kole­jnoś­ci kliknij przy­cisk ZAPISZ.

Jak ustaw­ić lub usunąć wyma­gal­ność pola for­mu­la­rza?

Wskaż kur­sorem mod­uł For­mu­la­rz i na środ­ku prawej krawędzi kliknij w ikonę koła zębat­ego. W ustaw­ieni­ach mod­ułu kliknij przy­cisk EDYTUJ Ustaw­ienia for­mu­la­rza. W Edy­torze for­mu­la­rza wskaż kur­sorem pole, które chcesz ustaw­ić jako wyma­gane lub nieobow­iązkowe. Następ­nie w kolum­nie po prawej stron­ie zaz­nacz lub odz­nacz opcję Pole jest wyma­gane. Po doko­na­niu zmi­an kliknij przy­cisk ZAPISZ.

Jak usunąć pole for­mu­la­rza?

Wskaż kur­sorem mod­uł For­mu­la­rz i na środ­ku prawej krawędzi kliknij w ikonę koła zębat­ego. W ustaw­ieni­ach mod­ułu kliknij przy­cisk EDYTUJ Ustaw­ienia for­mu­la­rza. W Edy­torze for­mu­la­rza kliknij pole, które chcesz usunąć i w kolum­nie po prawej stron­ie kliknij przy­cisk USUŃ. Po doko­na­niu zmi­an kliknij przy­cisk ZAPISZ.

UWAGA! Po zapisa­niu zmi­an przy­wróce­nie pola jest niemożli­we.

Jak dodać przy­cisk czyszczenia for­mu­la­rza?

Wskaż kur­sorem mod­uł For­mu­la­rz i na środ­ku prawej krawędzi kliknij w ikonę koła zębat­ego. W ustaw­ieni­ach mod­ułu kliknij przy­cisk EDYTUJ Ustaw­ienia for­mu­la­rza. W Edy­torze for­mu­la­rza kliknij pole z przy­ciskiem Wyślij i w kolum­nie po prawej stron­ie zaz­nacz opcję Pokaż przy­cisk czyszczenia. Po zaz­nacze­niu opcji możesz zmienić etyki­etę (opis) przy­cisku usuwa­nia zawartoś­ci for­mu­la­rza. Po doko­na­niu zmi­an kliknij przy­cisk ZAPISZ.

Table of Contents