Certyfikat pośredni Root CA

Skąd pobrać Root CA?

Cer­ty­fikat pośred­ni Root CA możesz pobrać lub wyświ­etlić z poziomu Pan­elu Klien­ta. Aby zal­o­gować się do Pan­elu Klien­ta wejdź na stronę https://nazwa.pl/panel/ (1), następ­nie wpisz swój Login i Hasło (2) i kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym, a następ­nie ponown­ie kliknąć na przy­cisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o auto­ryza­cji dwue­tapowej pod­czas logowa­nia do Pan­elu Klien­ta tutaj.

W Pan­elu Klien­ta prze­jdź do zakład­ki Moje usłu­gi (1)Cer­ty­fikaty SSL (2), wybier­a­jąc cer­ty­fikat i klika­jąc w przy­cisk Podgląd / Pobierz (3).

Instalu­jąc cer­ty­fikat SSL na ser­w­erze w nazwa.pl, Root­CA należy wkleić w polu Klucz cer­ty­fikatu bezpośred­nio pod kluczem cer­ty­fikatu.

Table of Contents