Wymagania techniczne przy instalacji certyfikatu SSL

Do insta­lacji cer­ty­fikatu SSL na ser­w­erze konieczne jest posi­adanie pasu­ją­cych do siebie kluczy: klucza pry­wat­nego oraz klucza cer­ty­fikatu. Do praw­idłowego dzi­ała­nia cer­ty­fikatu SSL na wszys­t­kich urządzeni­ach potrzeb­ne jest również posi­adanie kluczy pośred­nich (Root­CA).

Klucz pry­wat­ny udostęp­ni­any jest pod­czas gen­erowa­nia CSR i jest to jedyny moment kiedy moż­na go zapisać. Jeśli nie zapisałeś lub zgu­biłeś klucz pry­wat­ny konieczne będzie wyko­nanie usłu­gi reis­sue (ponownego wyda­nia cer­ty­fikatu) dla nowego klucza pry­wat­nego (Sprawdź: Czy moż­na ponown­ie wydać cer­ty­fikat w przy­pad­ku jego utraty?).

Klucz cer­ty­fikatu oraz Root­CA należy pobrać z poziomu Pan­elu Klien­ta. Zaloguj się do Pan­elu Klien­ta (1) poda­jąc swój Login i Hasło (2) i wciśnij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym, a następ­nie ponown­ie kliknąć na przy­cisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o auto­ryza­cji dwue­tapowej pod­czas logowa­nia do Pan­elu Klien­ta tutaj.

Będąc zal­o­gowanym w Pan­elu Klien­ta prze­jdź do zakład­ki Moje usłu­giCer­ty­fikaty SSL, następ­nie kliknij w strza­łkę obok odpowied­niego cer­ty­fikatu. Cer­ty­fikat oraz Root­CA możesz pobrać klika­jąc przy­cisk POBIERZ lub wyświ­etlić w celu późniejszego sko­pi­owa­nia klika­jąc przy­cisk PODGLĄD.

Posi­ada­jąc już wszys­tkie potrzeb­ne klucze masz możli­wość insta­lacji cer­ty­fikatu na ser­w­erze. Jeśli posi­adasz cer­ty­fikat typu Wild­card, a strony pod domeną/subdomenami zna­j­du­ją się na kilku ser­w­er­ach, cer­ty­fikat należy zain­stalować na każdym z nich (Sprawdź: Czym jest cer­ty­fikat SSL i jak go uru­chomić?).

WAŻNE! Cer­ty­fikaty SSL zaku­pi­one w nazwa.pl korzys­ta­ją z szyfrowa­nia ECDSA. Jeśli chcesz zain­stalować cer­ty­fikat SSL zaku­pi­ony w nazwa.pl na ser­w­erze u innego dostaw­cy, dowiedz się, czy daje on możli­wość insta­lacji cer­ty­fikatu korzys­ta­jącego z ECDSA. Jeśli nie, konieczne będzie wyko­nanie usłu­gi reis­sue, dzię­ki której zmienione zostanie szyfrowanie cer­ty­fikatu z ECDSA na RSA. Pamię­taj, by generu­jąc wów­czas nowy CSR, na pod­staw­ie którego ma zostać wyko­nana usłu­ga, wybrać szyfrowanie RSA, a także zapisać nowy klucz pry­wat­ny.

Table of Contents