Jak odzyskać dostęp do Panelu Klienta, jeżeli adres e‑mail jest nieaktualny?

 

Logowanie do Panelu Klienta

Aby zal­o­gować się do Pan­elu Klien­ta, prze­jdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowa­nia (2), czyli login do Pan­elu Klien­ta i hasło, które zostały ustalone w chwili jego reje­strowa­nia, a następ­nie kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym (3), a następ­nie kliknąć przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (4).

Po udanym logowa­niu do Pan­elu Klien­ta otrzy­masz od nas wiado­mość e‑mail z infor­ma­cją potwierdza­jącą to logowanie.

Jak odzyskać dostęp do Panelu Klienta, jeżeli adres e‑mail jest nieaktualny?

W przy­pad­ku braku dostępu do Pan­elu Klien­ta, a także do kon­tak­towego adresu e‑mail podanego w tym Pan­elu, ist­nieje możli­wość odzyska­nia dostępu do danych i usług. W tym celu, wejdź na stronę https://nazwa.pl/wniosek (1) i pobierz (2) for­mu­la­rz o zmi­anę kon­tak­towego adresu e‑mail, jaki zostanie wyświ­et­lony.

Wniosek możesz pobrać również bezpośred­nio tutaj. Po pobra­niu doku­men­tu, otwórz go i wydrukuj lub wypełnij elek­tron­icznie. Wpisz dokład­nie takie Dane Klien­ta (1), jakie podano w Pan­elu:

 • Fir­ma lub Imię i Nazwisko – wpisz nazwę firmy lub imię i nazwisko, jeśli Pan­el zare­je­strowano na osobę fizy­czną;
 • NIP / REGON / PESEL – w przy­pad­ku firmy, wpisz nr NIP lub REGON (jeśli został podany w Pan­elu), a w przy­pad­ku oso­by fizy­cznej, podaj nr PESEL;
 • Login w Pan­elu Klien­ta – opcjon­al­nie, jeśli pamię­tasz, wpisz login Pan­elu;
 • Nazwa usłu­gi posi­adanej w Pan­elu Klien­ta – opcjon­al­nie, jeśli pamię­tasz, wpisz dokład­ny adres posi­adanej usłu­gi;
 • Nowy adres e‑mail – wpisz nowy, kon­tak­towy, adres e‑mail.

Po uzu­pełnie­niu danych, wpisz aktu­al­ną datę oraz pod­pisz wniosek czytel­nie (2), pełnym imie­niem i nazwiskiem. W przy­pad­ku firmy, pod­pis powin­na złożyć oso­ba upoważniona do reprezen­towa­nia firmy, zgod­nie z doku­men­ta­mi reje­strowy­mi, lub pełnomoc­nik, dla którego należy dosłać również pełnomoc­nict­wo oraz kserokopię doku­men­tu tożsamoś­ci. Jeśli fir­ma posi­a­da pieczęć fir­mową, należy również złożyć ją na wniosku (3).

W trosce o bez­pieczeńst­wo i jakość świad­c­zonych usług, koniecz­na jest dodatkowa wery­fikac­ja tożsamoś­ci osób pod­pisu­ją­cych wniosek. Ze wzglę­du na to, że wniosek może zostać wypełniony odręcznie lub elek­tron­icznie, sposób wery­fikacji i przesła­nia wniosku może się różnić.

 1. Jeśli wniosek zostanie wydrukowany i wypełniony odręcznie:
  • wypełnij wniosek staran­nie i czytel­nie uzu­peł­ni­a­jąc wszys­tkie wyma­gane dane;

  • pod­pisz czytel­nie wniosek, pełnym imie­niem i nazwiskiem – w przy­pad­ku firmy, pod­pis powin­na złożyć wyłącznie oso­ba upoważniona do jej reprezen­towa­nia, zgod­nie z zapisa­mi w doku­men­tach reje­strowych firmy lub wyz­nac­zony pełnomoc­nik, w przy­pad­ku którego należy dosłać pis­mo upoważnienia oraz kserokopię jego doku­men­tu tożsamoś­ci;

  • wykon­aj skan lub wyraźne zdję­cie wniosku i prześlij na adres kontakt@nazwa.pl; wiado­mość taka powin­na zostać wysłana z adresu, który we wniosku został podany jako nowy, kon­tak­towy, adres e‑mail;

  • w przy­pad­ku oso­by fizy­cznej, należy dołączyć kserokopię dowodu oso­bis­tego z widoczną stroną zaw­ier­a­jącą: imię, nazwisko, datę ważnoś­ci, ser­ię i numer dowodu; pozostałe dane, w tym wiz­erunek (zdję­cie), należy zamazać;

  • w przy­pad­ku firmy, prześlij jeden z aktu­al­nych doku­men­tów firmy, tzn. wyciąg z KRS lub umowę spół­ki cywilnej, lub zaświad­cze­nie o wpisie do ewidencji dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej, a oprócz tego, dodatkowo, zaświad­cze­nie o nada­niu numeru REGON lub NIP.

  W przy­pad­ku przesła­nia skanu lub wyraźnego zdję­cia wniosku wypeł­ni­anego odręcznie, możli­we jest również sko­rzys­tanie z innych sposobów wery­fikacji tożsamoś­ci, który­mi mogą być:

  • pod­pisanie wniosku kwal­i­fikowanym pod­pisem elek­tron­icznym;

  • pod­pisanie wniosku poprzez pro­fil zau­fany ePUAP;

  • pod­pisanie wniosku pod­pisem notar­i­al­nie poświad­c­zonym;

  • czytelne pod­pisanie wniosku oraz doko­nanie przelewu wery­fika­cyjnego.

  Jeśli zostanie wybrany jeden z powyższych sposobów wery­fikacji tożsamoś­ci, nie jest konieczne przesyłanie kserokopii doku­men­tu tożsamoś­ci, w przy­pad­ku oso­by pry­wat­nej lub doku­men­tów reje­strowych firmy.

 2. Jeśli wniosek zostanie wypełniony elek­tron­icznie:
  • wypełnij staran­nie wniosek uzu­peł­ni­a­jąc wszys­tkie wyma­gane dane;

  • pod­pisz wniosek kwal­i­fikowanym pod­pisem elek­tron­icznym lub

  • pod­pisz wniosek poprzez pro­fil zau­fany ePUAP;

  • wniosek, wraz z ewen­tu­al­nym plikiem klucza pod­pisu, prześlij na adres kontakt@nazwa.pl; wiado­mość taka powin­na zostać wysłana z adresu, który we wniosku został podany jako nowy, kon­tak­towy, adres e‑mail

  Jeśli wniosek zostanie wypełniony i pod­pisany elek­tron­icznie, nie jest konieczne przesyłanie dodatkowych doku­men­tów.

WAŻNE! Pamię­taj, aby we wniosku wpisać wyłącznie taki adres e‑mail, do którego masz dostęp przez cały czas, a więc upewnij się, że jest on aktu­al­ny i dzi­ała­ją­cy.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak odzyskać hasło do Pan­elu Klien­ta?
WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak zmienić kon­tak­towy adres e‑mail w Pan­elu Klien­ta?

Zapoz­naj się z dodatkowy­mi infor­ma­c­ja­mi na tem­at poświad­cza­nia tożsamoś­ci i bez­pieczeńst­wa danych osobowych:

Table of Contents