Kim jest Abonent domeny?

Abo­nen­tem dome­ny jest pod­miot będą­cy osobą fizy­czną lub fir­mą, który ma pra­wo do roz­porządza­nia zare­je­strowaną dla niego domeną. Abo­nent dome­ny jest cza­sa­mi nazy­wany jej Dys­po­nen­tem.

Dane Abo­nen­ta dome­ny zare­je­strowanej za pośred­nictwem nazwa.pl wid­nieją w Pan­elu Klien­ta.

Sprawdz­ić je moż­na:

  • w zakład­ce Moje usłu­giDome­ny (1), po kliknię­ciu odnośni­ka szczegóły, zna­j­du­jącego się po prawej stron­ie adresu dome­ny, a następ­nie wybra­niu kar­ty DANE ABONENTA (2)
  • w zakład­ce Zarządzanie usługa­milista Abo­nen­tów, po kliknię­ciu w nazwę Abo­nen­ta (1), przy którym wid­nieje przyp­isana dom­e­na

Pod­sta­wowe dane o Abo­nen­cie mogą być wyświ­et­lane w ogóln­o­dostęp­nej bazie WHOIS. Zależy to jed­nak od rodza­ju dome­ny oraz sta­tusu prawnego jej Abo­nen­ta.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Kim jest abo­nent domyśl­ny?
WIĘCEJ INFORMACJI:   Czy mogę ukryć dane abo­nen­ta w WHOIS?
WIĘCEJ INFORMACJI:   Ochrona Danych Abo­nen­ta domen glob­al­nych
WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak zmienić dane lub nazwę Abo­nen­ta dome­ny?
WIĘCEJ INFORMACJI:   Ces­ja praw do dome­ny

 

Table of Contents