Podstrony

Usłu­ga Kreator WWW i Kreator WWW Pro została wyco­fana z ofer­ty nazwa.pl. Dostęp­na jest wyłącznie dla Klien­tów, którzy wykupili ją wcześniej.

Z niniejszego artykułu dowiesz się, w jaki sposób moż­na utworzyć pod­stronę w Kreatorze WWW i WWW Pro oraz co moż­na na niej umieś­cić. Dla Two­jej wygody, artykuł został podzielony na kil­ka częś­ci, dzię­ki czemu poszczególne zagad­nienia zostały wyjaśnione w sposób bardziej szczegółowy.

Zapoz­naj się z całą treś­cią artykułu, lub prze­jdź do intere­su­jącej Cię częś­ci:

Jak utworzyć nową podstronę lub zmienić ustawienia istniejącej podstrony?

Aby utworzyć nową pod­stronę zaloguj się na stron­ie kreatorwww.nazwa.pl i kliknij ikonę Nowa strona przy górnej krawędzi ekranu.

W oknie tworzenia strony wybierz, czy nowa pod­strona ma być pus­ta, czy ma mieć tę samą zawartość, co jed­na z ist­nieją­cych pod­stron. Następ­nie wpisz nazwę nowej pod­strony i kliknij przy­cisk ZAPISZ. Jeśli chcesz, możesz zmienić adres URL pod­strony. Pamię­taj, że adres URL nie może zaw­ier­ać pol­s­kich liter, spacji i znaków spec­jal­nych (poza znakiem pauzy “-”).

Jak zmienić ustaw­ienia pod­strony?

Kliknij ikonę Drzewko stron w lewym górnym rogu ekranu, następ­nie kliknij nazwę pod­strony, której ustaw­ienia chcesz zmienić.

Jakie opc­je są dostęp­ne przy edy­cji pod­strony?

 • Nazwa strony — widocz­na w menu wit­ryny
 • Adres URL — widoczny w pasku adresu przeglą­dar­ki oraz odnośnikach do pod­strony
 • Strona widocz­na w naw­igacji — czy ma być widocz­na w menu
 • Strona pub­licz­na — czy ma być dostęp­na dla wszys­t­kich czy tylko dla admin­is­tra­to­ra wit­ryny
 • Hasło — zabez­piecze­nie wyświ­etle­nia zawartoś­ci pod­strony wymo­giem poda­nia hasła. Jeśli nie chcesz blokować dostępu, pole hasło pozostaw puste
 • Słowa kluc­zowe — poje­dyncze słowa lub wyraże­nia określa­jące zawartość pod­strony, przy­datne pod kątem SEO (pozy­cjonowa­nia w wyszuki­warkach inter­ne­towych)
 • Opis strony — krót­ka infor­ma­c­ja o zawartoś­ci pod­strony, przy­dat­na pod kątem SEO (pozy­cjonowa­nia w wyszuki­warkach inter­ne­towych)
 • Dup­likuj — do utworzenia kopii pod­strony wraz z zawartoś­cią
 • Usuń — do usunię­cia pod­strony

Po doko­na­niu zmi­an kliknij przy­cisk ZATWIERDŹ.

Co mogę umieścić na podstronie?

Aby wyświ­etlić na pod­stron­ie dowol­ną zawartość — tekst, obraz, film, itd. — sko­rzys­taj z odpowied­niego mod­ułu. Lista mod­ułów jest widocz­na po zal­o­gowa­niu na stron­ie kreatorwww.nazwa.pl, w menu po lewej stron­ie.

Jakie mod­uły są dostęp­ne?

Tekst

Do wprowadzenia tek­stu z możli­woś­cią jego pogru­bia­nia, pochy­la­nia (kursy­wa), pod­kreśla­nia, przekreśla­nia, punk­towa­nia, numerowa­nia, wyrówny­wa­nia do lewej, środ­ka i prawej, jus­towa­nia, dodawa­nia i usuwa­nia linku, dodawa­nia linii poziomej, zmi­any rodza­ju i rozmi­aru czcion­ki (fontu), wysokoś­ci linii, zmi­any koloru tek­stu i tła, zmi­any nor­mal­nego tek­stu na nagłówek 1 (h1) lub nagłówek 2 (h2). W ustaw­ieni­ach (ikona koła zębat­ego na prawej krawędzi mod­ułu) możesz dodatkowo:

 • zmienić kolor tła
 • wstaw­ić zdję­cie będące tłem dla tek­stu
 • określić w pik­selach odstępy od krawędzi
 • dodać obramowanie — kolor, sze­rokość, styl, stopień zaokrą­gle­nia rogów

Obraz

Do umieszczenia jed­nego zdję­cia. Po kliknię­ciu mod­ułu zdję­cie możesz wgrać z dysku, wybrać spośród dar­mowych zdjęć lub ikon. W ustaw­ieni­ach (ikona koła zębat­ego na prawej krawędzi mod­ułu) możesz dodatkowo:

 • wstaw­ić tekst alter­naty­wny (dla robot­ów indek­su­ją­cych zawartość wit­ryny oraz pro­gramów czy­ta­ją­cych dla osób niedowidzą­cych);
 • wstaw­ić pod­pis pod zdję­ciem;
 • wkleić link przekierowu­ją­cy na podany adres URL po kliknię­ciu w zdję­cie;
 • zmienić sposób otwar­cia — w tym samym oknie lub w nowym oknie (opc­ja domyśl­na);
 • zmienić kolor pod­pisu;
 • zmienić kolor tła;
 • ustaw­ić pro­cent przezroczys­toś­ci zdję­cia;
 • ustaw­ić położe­nie zdję­cia — wyrów­nanie do lewej, środ­ka lub prawej krawędzi;
 • określić pro­cent sze­rokoś­ci zdję­cia w sto­sunku do sze­rokoś­ci pod­strony;
 • określić w pik­selach odstępy od krawędzi;
 • dodać obramowanie – kolor, sze­rokość, styl, stopień zaokrą­gle­nia rogów;
 • ustaw­ić, by zdję­cie wyświ­et­lało się w okręgu.

Gale­ria

Do umieszczenia wielu obrazów sąsiadu­ją­co obok siebie. W ustaw­ieni­ach (ikona koła zębat­ego na prawej krawędzi mod­ułu) możesz dodatkowo:

 • ustaw­ić liczbę kol­umn, w których mają wyświ­et­lać się zdję­cia — 2, 4 lub 6
 • ustaw­ić roz­ciąg­nię­cie zdjęć — w pio­nie, do kwadratu, w poziomie
 • zmienić kolor tła
 • określić w pik­selach odstępy od krawędzi
 • dodać obramowanie — kolor, sze­rokość, styl, stopień zaokrą­gle­nia rogów

Slideshow

Do umieszczenia wielu obrazów w formie pokazu zdjęć. W ustaw­ieni­ach (ikona koła zębat­ego na prawej krawędzi mod­ułu) możesz dodatkowo:

 • włączyć automaty­cznie odt­warzanie pokazu
 • ustaw­ić roz­ciąg­nię­cie zdjęć — w pio­nie, do kwadratu, w poziomie
 • zmienić kolor tła
 • określić w pik­selach odstępy od krawędzi
 • dodać obramowanie — kolor, sze­rokość, styl

Wideo

Do umieszczenia odnośni­ka do fil­mu zna­j­du­jącego się w ser­wisach YouTube lub Vimeo. W ustaw­ieni­ach (ikona koła zębat­ego na prawej krawędzi mod­ułu) możesz dodatkowo:

 • ustaw­ić położe­nie okna fil­mu — wyrów­nanie do lewej, środ­ka lub prawej krawędzi
 • określić pro­cent sze­rokoś­ci okna fil­mu w sto­sunku do sze­rokoś­ci pod­strony
 • określić w pik­selach odstępy od krawędzi
 • dodać obramowanie — kolor, sze­rokość, styl

Kalen­darz

Do umieszczenia kalen­darza z zapisany­mi wydarzeni­a­mi. W ustaw­ieni­ach (ikona koła zębat­ego na prawej krawędzi mod­ułu) możesz:

 • prze­jść do edy­cji ustaw­ień kalen­darza;
 • zmienić rodzaj, rozmi­ar i kolor czcion­ki (fontu);
 • edy­tować kolor dat i zapisanych wydarzeń;
 • zmienić kolor tła;
 • określić w pik­selach odstępy od krawędzi;
 • dodać obramowanie — kolor, sze­rokość, styl.

Mapa

Do umieszczenia mapy wskazu­jącej zaz­nac­zoną lokaliza­cję. W ustaw­ieni­ach (ikona koła zębat­ego na prawej krawędzi mod­ułu) możesz dodatkowo:

 • wpisać adres, który ma być zaz­nac­zony w for­ma­cie: <miejs­cowość>, <nazwa ulicy/alei/osiedla/numer domu>
 • określić w pik­selach wysokość okna mapy
 • zmienić kolor tła
 • określić w pik­selach odstępy od krawędzi
 • dodać obramowanie — kolor, sze­rokość, styl, stopień zaokrą­gle­nia rogów

Przy­cisk

Do umieszczenia przy­cisku przekierowu­jącego do pod­strony, sekcji lub adresu URL. W ustaw­ieni­ach (ikona koła zębat­ego na prawej krawędzi mod­ułu) możesz dodatkowo:

 • wpisać treść przy­cisku;
 • określić kolor przy­cisku;
 • wybrać, dokąd ma on kierować;
 • ustaw­ić otwieranie pod­strony, sekcji lub adresu URL w nowym oknie;
 • zmienić kolor tła;
 • ustaw­ić pro­cent przeźroczys­toś­ci przy­cisku;
 • wybrać rozmi­ar przy­cisku – mały, śred­ni lub duży;
 • ustaw­ić położe­nie przy­cisku – wyrów­nanie do lewej, środ­ka lub prawej krawędzi;
 • zaz­naczyć, by przy­cisk zaj­mował pełną sze­rokość pod­strony;
 • określić w pik­selach odstępy od krawędzi;
 • dodać obramowanie – kolor, sze­rokość, styl, stopień zaokrą­gle­nia rogów.

Plik

Do umieszczenia pliku do pobra­nia. W ustaw­ieni­ach (ikona koła zębat­ego na prawej krawędzi mod­ułu) możesz dodatkowo:

 • wybrać plik z dysku lub spośród już wgranych do Kreato­ra
 • dodać opis linku
 • zmienić kolor tła
 • wstaw­ić zdję­cie będące tłem dla tek­stu
 • określić w pik­selach odstępy od krawędzi
 • dodać obramowanie — kolor, sze­rokość, styl, stopień zaokrą­gle­nia rogów

HTML

Do umieszczenia włas­nego kodu HTML. W ustaw­ieni­ach (ikona koła zębat­ego na prawej krawędzi mod­ułu) możesz dodatkowo:

 • zmienić kolor tła
 • określić w pik­selach odstępy od krawędzi
 • dodać obramowanie — kolor, sze­rokość, styl, stopień zaokrą­gle­nia rogów

Tabela

Do umieszczenia tabeli. Po kliknię­ciu ikony koła zębat­ego w dowol­nej komórce możesz:

 • określić w pik­selach odstępy od krawędzi komór­ki
 • ustaw­ić kolor i styl obramowa­nia
 • ustaw­ić grubość krawędzi

W ustaw­ieni­ach (ikona koła zębat­ego na prawej krawędzi mod­ułu) możesz dodatkowo:

 • dodać lub usunąć wier­sz albo kolum­nę
 • zaz­naczyć automaty­czne dos­tosowywanie sze­rokoś­ci kol­umn do zawartoś­ci komórek
 • zmienić kolor tła
 • określić w pik­selach odstępy od krawędzi
 • określić w pik­selach odstępy pomiędzy komórka­mi i wewnątrz komórek
 • dodać obramowanie tabeli i komórek — kolor, sze­rokość, styl

For­mu­la­rz

Do umieszczenia for­mu­la­rzy — kon­tak­towego, zapy­ta­nia, rez­erwacji. For­mu­la­rz wybierzesz i skon­fig­u­ru­jesz po kliknię­ciu ikony koła zębat­ego na prawej krawędzi mod­ułu. W ustaw­ieni­ach możesz:

 • wpisać adres e‑mail odbior­cy
 • wybrać rodzaj for­mu­la­rza (zmi­ana for­mu­la­rza spowodu­je zmi­anę widocznych pól)
 • edy­tować szczegółowe ustaw­ienia for­mu­la­rza
 • włączyć zabez­piecze­nie antys­pamowe reCAPTCHA
 • określić treść komu­nikatu potwierdza­jącego użytkown­ikowi wysłanie for­mu­la­rza
 • zmienić rodzaj i rozmi­ar czcion­ki (fontu)
 • zmienić kolor tła
 • wybrać rozmi­ar for­mu­la­rza — mały, śred­ni lub duży
 • ustaw­ić położe­nie for­mu­la­rza — wyrów­nanie do lewej, środ­ka lub prawej krawędzi
 • określić w pik­selach odstępy od krawędzi
 • dodać obramowanie for­mu­la­rza — kolor, sze­rokość, styl, stopień zaokrą­gle­nia rogów
 • dodać obramowanie pól w for­mu­la­rzu — kolor, sze­rokość, styl, stopień zaokrą­gle­nia rogów

Szukaj

Do umieszczenia pola do przeszuki­wa­nia zawartoś­ci pod­stron. W ustaw­ieni­ach (ikona koła zębat­ego na prawej krawędzi mod­ułu) możesz dodatkowo:

 • zmienić etyki­etę (tekst wyświ­et­la­ją­cy się w polu wyszuki­wa­nia)
 • zmienić kolor tek­stu
 • zmienić kolor tła
 • określić w pik­selach odstępy od krawędzi
 • dodać obramowanie — kolor, sze­rokość, styl, stopień zaokrą­gle­nia rogów

Społecznoś­ci

Do umieszczenia ikon ser­wisów społecznoś­ciowych — Face­book, Twit­ter, YouTube, Google+, Insta­gram, LinkedIn, Snapchat, Pin­ter­est — lub blo­ga. Aby dodać odnośnik, kliknij w ikonę ser­wisu i wpisz właś­ci­wy adres URL. Aby ukryć wyświ­et­lanie ikony, wyczyść pole zaw­ier­a­jące odnośnik do ser­wisu. W ustaw­ieni­ach (ikona koła zębat­ego na prawej krawędzi mod­ułu) możesz dodatkowo:

 • zmienić kolor tła
 • zmienić kolor ikony
 • ustaw­ić pro­cent przeźroczys­toś­ci ikony
 • wybrać rozmi­ar ikony — mały, śred­ni lub duży
 • ustaw­ić położe­nie ikony — wyrów­nanie do lewej, środ­ka lub prawej krawędzi
 • określić w pik­selach odstępy od krawędzi
 • dodać obramowanie okna z ser­wisa­mi — kolor, sze­rokość, styl, stopień zaokrą­gle­nia rogów
 • dodać obramowanie ikon — kolor, sze­rokość, stopień zaokrą­gle­nia rogów

Newsy

Do umieszczenia newsów (aktu­al­noś­ci). W ustaw­ieni­ach (ikona koła zębat­ego na prawej krawędzi mod­ułu) możesz dodatkowo:

 • prze­jść do edy­cji ustaw­ień aktu­al­noś­ci
 • ustal­ić liczbę wyświ­et­lanych aktu­al­noś­ci
 • ustal­ić liczbę znaków, które mają się wyświ­et­lać we wstępie
 • zmienić rodzaj, rozmi­ar i kolor czcion­ki (fontu) nagłówka
 • włączyć wyświ­et­lanie odnośni­ka “Więcej”
 • zmienić rodzaj, rozmi­ar i kolor czcion­ki (fontu) wstępu
 • zmienić kolor tła
 • zmienić położe­nie zdję­cia — wyrów­nanie do lewej lub prawej krawędzi albo zdję­cie nad wstępem
 • wyłączyć wyświ­et­lanie zdję­cia
 • wyłączyć pag­i­nację (numerowanie stron)
 • określić w pik­selach odstępy pomiędzy wpisa­mi i od krawędzi
 • dodać obramowanie — kolor, sze­rokość, styl, stopień zaokrą­gle­nia rogów

Son­da

Do umieszczenia sondy (anki­ety). Sondę dodasz i skon­fig­u­ru­jesz po kliknię­ciu ikony koła zębat­ego na prawej krawędzi mod­ułu. W ustaw­ieni­ach możesz:

 • prze­jść do edy­cji ustaw­ień sondy
 • wybrać jed­ną z ist­nieją­cych sond z listy rozwi­janej
 • zmienić rodzaj, rozmi­ar i kolor czcion­ki (fontu) pytań
 • zmienić tekst przy­cisku pod pyta­ni­a­mi
 • zmienić kolor tek­stu i kolor tła przy­cisku
 • zmienić kolor tła
 • ustaw­ić położe­nie sondy — wyrów­nanie do lewej, środ­ka lub prawej krawędzi
 • określić w pik­selach odstępy od krawędzi
 • dodać obramowanie sondy — kolor, sze­rokość, styl, stopień zaokrą­gle­nia rogów
 • dodać obramowanie przy­cisku — kolor, sze­rokość, styl, stopień zaokrą­gle­nia rogów

Newslet­ter

Do umieszczenia newslet­tera (biule­tynu elek­tron­icznego). Aby włączyć mod­uł, załóż kon­to na freshmail.pl i w mod­ule wklej kod for­mu­la­rza uzyskany z freshmail.pl.

W ustaw­ieni­ach (ikona koła zębat­ego na prawej krawędzi mod­ułu) możesz dodatkowo:

 • zmienić rodzaj czcion­ki (fontu)
 • zmienić kolor etyki­ety, tek­stu w polu i wypeł­ni­a­nia pola
 • wybrać rozmi­ar — mały, śred­ni lub duży
 • ustaw­ić położe­nie — wyrów­nanie do lewej, środ­ka lub prawej krawędzi
 • określić w pik­selach odstępy od krawędzi
 • dodać obramowanie — kolor, sze­rokość, styl, stopień zaokrą­gle­nia rogów
 • dodać obramowanie ele­men­tów — kolor, sze­rokość, styl, stopień zaokrą­gle­nia rogów

WAŻNE! Dla poprawnego wyświ­et­la­nia strony inter­ne­towej z mod­ułem Newslet­tera przeglą­dar­ki inter­ne­towe (np. Chrome) wyma­ga­ją ważnego cer­ty­fikatu SSL i włąc­zonego pro­tokołu https.

Table of Contents