Jak dodać obsługę nowej domeny na serwerze?

Aby posi­adana przez Ciebie dom­e­na mogła być obsługi­wana w ramach ser­w­era wyku­pi­onego w nazwa.pl, oprócz praw­idłowego jej przekierowa­nia na właś­ci­wy ser­w­er, real­i­zowanego przez Pan­el Klien­ta (lub u jej zewnętrznego rejes­tra­to­ra, jeżeli dom­e­na nie była zaku­pi­ona w nazwa.pl), domenę należy dodać do pan­elu Active.admin właś­ci­wego ser­w­era i przekierować na wybrany kat­a­log zaw­ier­a­ją­cy pli­ki strony www.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak przekierować domenę na host­ing w nazwa.pl?
WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak włączyć ręczną kon­fig­u­rację stre­fy DNS dome­ny zare­je­strowanej w nazwa.pl?
WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak ustal­ić właś­ci­wy pan­el Active.admin?

W przy­pad­ku, gdy dom­e­na posi­a­da Przekierowanie na usługę w nazwa.pl lub Przekierowanie na paki­et pocz­towy, i usłu­gi te zna­j­du­ją się w tym samym Pan­elu Klien­ta co dom­e­na, zosta­je ona automaty­cznie dodana do obsłu­gi w pan­elu Active.admin jako dom­e­na dodatkowa.

Jeśli dom­e­na zosta­je przekierowana na usługę zna­j­du­jącą się w innym Pan­elu Klien­ta (ser­w­er lub paki­et pocz­towy) lub też zosta­je dla niej skon­fig­urowana Ręcz­na kon­fig­u­rac­ja DNS, albo jest ona przekierowana bezpośred­nio od jej zewnętrznego rejes­tra­to­ra, konieczne jest dodanie jej w pan­elu Active.admin w celu obsłu­gi na ser­w­erze.

WAŻNE! Jeśli nie masz pewnoś­ci, czy dom­e­na została automaty­cznie dodana do Active.admin, przed wybraniem opcji jej dodawa­nia prze­jdź w pan­elu Active.admin do zakład­ki Dome­nyWykaz domen (1) i sprawdź, czy jej adres nie wid­nieje na liś­cie domen dodatkowych, a jeśli mogła zostać dodana do ser­w­era już wcześniej, sko­rzys­taj z wyszuki­war­ki domen (2) zna­j­du­jącej się w prawym górnym rogu wykazu.

UWAGA! Pró­ba ponownego doda­nia do ser­w­era dome­ny, która się już na nim zna­j­du­je, zakończy się komu­nikatem błę­du. Jeśli więc wyświ­etli się taki komu­nikat, ponown­ie sprawdź wykaz domen.

W celu doda­nia dome­ny do ser­w­era, wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz iden­ty­fika­tor posi­adanego ser­w­era w polu Nazwa użytkown­i­ka oraz, ustalone przez siebie w Pan­elu Klien­ta, hasło do usłu­gi (2). Po uzu­pełnie­niu danych, kliknij przy­cisk Zaloguj (3).

Po zal­o­gowa­niu, prze­jdź do zakład­ki Dome­nyDodaj domenę (1). Wyświ­et­lony zostanie for­mu­la­rz dodawa­nia dome­ny, który podzielony jest na kil­ka sekcji. W każdej z nich należy dokon­ać odpowied­nich ustaw­ień.

 1. Dom­e­na – wpisz tutaj nazwę dodawanej dome­ny (2).
 2. Ustaw­ienia ogólne – zaw­iera dodatkowe opc­je:
  • Dom­e­na głów­na – wybierz z listy rozwi­janej (3), czy Two­ja dom­e­na ma być domeną główną dla ser­w­era (opc­ja o nazwie „brak (jako dom­e­na głów­na)”), czy też ma być domeną dodatkową dla iden­ty­fika­to­ra ser­w­era lub innej dome­ny głównej zna­j­du­jącej się już na ser­w­erze. Ustaw­ie­nie dome­ny jako głównej umożli­wi wybranie jej z listy w trak­cie tworzenia kont e‑mail, dzię­ki czemu każ­da dom­e­na będzie posi­adała nieza­leżne od siebie kon­ta.

  • Wyłącz obsługę pocz­ty – opc­ja, którą zaz­naczyć moż­na wyłącznie dla dome­ny dodatkowej, sko­rzys­taj z niej, jeśli obsłu­ga strony ma pozostać na kon­fig­urowanym ser­w­erze, a obsłu­ga pocz­ty prowad­zona będzie na innym.

  • Wyłącz obsługę WWW – opc­ja, którą zaz­naczyć moż­na wyłącznie dla dome­ny dodatkowej, sko­rzys­taj z niej, jeśli obsłu­ga pocz­ty pozostać ma na kon­fig­urowanym ser­w­erze, a obsłu­ga strony prowad­zona będzie na innym.

 3. Inter­preter — wybierz (4), czy strona dla dodawanej dome­ny obsługi­wana będzie w tech­nologii PHP, czy Node.js (Sprawdź: Tech­nolo­gia Node.js)
 4. Ustaw­ienia WWW – zaw­iera opc­je przekierowa­nia na właś­ci­wy kat­a­log lub usługę dodatkową:
  • Przekierowanie WWW na kat­a­log na ser­w­erze (5) – wybierz (6) właś­ci­wy fold­er z plika­mi strony (Sprawdź: Jak umieś­cić kil­ka stron na jed­nym ser­w­erze?)

  • Przekierowanie na usługę Strona WWW – opc­ja akty­w­na w przy­pad­ku Klien­tów, którzy posi­adali akty­wną dla ser­w­era usługę Strony WWW;

Sekc­ja Ustaw­ienia WWW zaw­iera również dodatkową opcję, która widocz­na jest wyłącznie w przy­pad­ku posi­ada­nia konkret­nej usłu­gi. W przy­pad­ku:

 • Cloud­Host­ing Word­Press, widocz­na będzie opc­ja Przekierowanie na aplikację Word­Press;
 • Cloud­Host­ing e‑Sklep, widocz­na będzie opc­ja Przekierowanie na e‑Sklep;
 • Kreato­ra WWW lub ser­w­era Cloud­Host­ing posi­ada­jącego uru­chomioną usługę Kreato­ra WWW, widocz­na będzie opc­ja Przekierowanie na Kreator WWW.

Po uzu­pełnie­niu for­mu­la­rza, kliknij przy­cisk Zapisz (7), aby dom­e­na została dodana do ser­w­era.

WAŻNE! W ten sam sposób możesz dodać do ser­w­era również adres sub­dome­ny. Jeśli dom­e­na głów­na, przykład­owo nazwadomeny.pl, została w całoś­ci skierowana do obsłu­gi na posi­adanym ser­w­erze, np. server12345.nazwa.pl, lub też sama sub­dom­e­na została odpowied­nio przekierowana na ser­w­er, wystar­czy w for­mu­la­rzu dodawa­nia dome­ny, w sekcji Dom­e­na, wpisać pełny adres dodawanej sub­dome­ny i uzu­pełnić pozostałe sekc­je w taki sam sposób, jak w przy­pad­ku dodawa­nia głównego adresu dome­ny. Co istotne, każ­da sub­dom­e­na może również zostać ustaw­iona na ser­w­erze jako dom­e­na głów­na.

Table of Contents