Co to jest e‑Sklep Internetowy i jak mogę go zamówić?

E‑commerce, czyli han­del inter­ne­towy, jest dziś nieod­zownym ele­mentem naszego życia i właś­ci­wie każ­da więk­sza fir­ma (i szereg mniejszych) prowadzi sklep w sieci oraz rekla­mu­je swo­je usłu­gi w Internecie. Dlaczego han­del online jest tak pop­u­larny? Towarów i usług jest coraz więcej, a cza­su, jako kon­sumen­ci, mamy coraz mniej. W codzi­en­nym życiu dążymy też do coraz to więk­szej wygody. Te czyn­ni­ki napędza­ją rozwój hand­lu inter­ne­towego.

Wybór towarów w e‑sklepach jest zde­cy­dowanie szer­szy, a zakupy w nich moż­na zro­bić w kil­ka min­ut, bez sta­nia w kole­jkach. e‑Sklep to również szereg korzyś­ci dla sprzeda­jącego – nie potrze­bu­je on rozbu­dowanej sieci placówek w każdym mieś­cie, a co za tym idzie również dużej iloś­ci pra­cown­ików. Może pra­cow­ać sam, w dowol­nych godz­i­nach, a sklep inter­ne­towy dzi­ała przez całą dobę, 7 dni w tygod­niu bez prz­erw świątecznych.

PrestaShop

Prowadze­nie e‑Sklepu daje niewąt­pli­wie szereg wymiernych korzyś­ci. Dzię­ki roz­wo­jowi tech­nologii e- com­merce jego założe­nie nie jest rzeczą trud­ną ani kosz­towną, dzię­ki wielu dostęp­nym do tego celu plat­for­mom. Najpop­u­larniejszą plat­for­mą do e‑handlu jest PrestaShop. PrestaShop to pon­ad 300 000 sklepów inter­ne­towych na całym świecie. Aplikac­ja została nagrod­zona w 2016 roku tytułem CMS Crit­ic Award, za najlep­sze opro­gramowanie e‑commerce.

Umożli­wia ona budowanie kom­plek­sowych sklepów inter­ne­towych. Zaw­iera narzędzia pozwala­jące na opra­cow­anie całego pro­ce­su zakupowego, od wspar­cia pozy­cjonowa­nia strony po final­iza­cję zakupu i doko­nanie płat­noś­ci online. Cloud­Host­ing e‑Sklep od nazwa.pl, zbu­dowany na bazie PrestaShop, zapew­nia pod­sta­wowy zestaw funkcji oraz obe­j­mu­je wszys­tkie niezbędne narzędzia do rozpoczę­cia dzi­ałal­noś­ci online.

Wśród najważniejszych funkcji usłu­gi Cloud­Host­ing e‑Sklep wyróżnić może­my:

  • szy­bkie dodawanie pro­duk­tów;
  • fil­trowanie pro­duk­tów i mon­i­torowanie ich stanu;
  • opcję wyboru różnych form płat­noś­ci i sposobów dostawy;
  • możli­wość tworzenia ofert spec­jal­nych i pro­mowa­nia wybranych pro­duk­tów;
  • opcję zakłada­nia kont w sklepie przez klien­tów.

Czy poradzę sobie z obsługą sklepu inter­ne­towego?

Cloud­Host­ing e‑Sklep, pomi­mo, iż jest narzędziem pro­fesjon­al­nym i zaawan­sowanym, pozosta­je równocześnie prosty w obsłudze. Poniżej widoczny jest zrzut ekranu z pan­elu zarządza­nia sklepem.

Pan­el jest bard­zo prze­jrzysty, a jego obsłu­ga nie wyma­ga spec­jal­isty­cznej wiedzy infor­maty­cznej i jest bard­zo intu­icyj­na. Poniżej zrzut ekranu obrazu­ją­cy okno z dostęp­ny­mi w sklepie pro­duk­ta­mi.

Odnalezie­nie funkcji doda­nia pro­duk­tu zaj­mu­je kil­ka sekund, a posługi­wanie się inny­mi opc­ja­mi nie przys­parza żad­nych trud­noś­ci.. Na pewno będziesz potrze­bować cza­su na przy­go­towanie swo­jego sklepu, dodawanie dostęp­nych pro­duk­tów oraz ich zdjęć, ale prob­le­my z obsługą plat­formy nie powin­ny w żaden sposób opóź­ni­ać prac nad Twoim sklepem inter­ne­towym. Obsługi­wać go możesz samodziel­nie.

Jak zamówić e‑Sklep w nazwa.pl?

Wybier­a­jąc usługę Cloud­Host­ing e‑Sklep w nazwa.pl Ty również możesz stworzyć swój pro­fesjon­al­ny sklep inter­ne­towy, w opar­ciu o plat­for­mę PrestaShop.

W celu zamówienia e‑Sklepu w nazwa.pl prze­jdź na stronę https://www.nazwa.pl/e‑sklep/ i wybierz intere­su­jącą Cię opcję (1). W ofer­cie posi­adamy Cloud­Host­ing e‑Sklep Start, Cloud­Host­ing e‑Sklep Biznes oraz Cloud­Host­ing e‑Sklep Pro. Pełną specy­fikację usług zna­jdziesz, klika­jąc w przy­cisk PEŁNA SPECYFIKACJA (2).

Po wybra­niu wari­antu zapoz­naj się z pod­sumowaniem zamówienia, wprowadź ewen­tu­alne zmi­any doty­czące okre­su, na jaki chcesz zamówić usługę (1), włącz/wyłącz opc­je dodatkowe (2), jak np. usłu­ga Dedykowanego adresu IP, a następ­nie kliknij w przy­cisk ZAMÓW (3).

Jeśli nie zal­o­gowałeś się uprzed­nio w Pan­elu Klien­ta, wyświ­etli się okno logowa­nia. Jeżeli nie masz jeszcze kon­ta w nazwa.pl, w tym momen­cie będziesz miał możli­wość jego założe­nia. Po zal­o­gowa­niu do Pan­elu Klien­ta zapoz­naj się z reg­u­laminem usłu­gi, zaak­cep­tuj go zaz­nacza­jąc check­box (1) i kliknij przy­cisk POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE (2).

Ostat­nim krok­iem będzie wybór odpowiada­jącej Ci formy płat­noś­ci. Po opłace­niu i akty­wowa­niu usłu­gi będziesz miał możli­wość insta­lacji sklepu na swoim ser­w­erze.

Jak zain­stalować sklep inter­ne­towy na ser­w­erze Cloud­Host­ing e‑Sklep w nazwa.pl?

W celu insta­lacji sklepu zaloguj się do pan­elu Active.admin, wpisu­jąc w pasku adresu przeglą­dar­ki https://admin.nazwa.pl (1), oraz swo­ją Nazwę użytkown­i­ka i Hasło (2) i klika­jąc Zaloguj (3).

Po wejś­ciu do pan­elu Active.admin, postępuj według poniższych kroków.

  1. Prze­jdź do zakład­ki e‑Sklep i wybierz opcję „Nowa insta­lac­ja”.
  2. Wpisz nazwę e‑Sklepu – poda­jąc ją podążaj za wskazówka­mi widoczny­mi w szarym polu. Pamię­taj, że nazwa sklepu będzie jed­nocześnie tytułem kat­a­logu oraz opisem bazy danych. Nie musisz tutaj podawać nazwy swo­jego sklepu, widocznej dla klien­tów. Postaraj się, by była ona jak najm­niej skom­p­likowana. Najlepiej, gdy­by zaw­ier­ała jedynie małe litery bez znaków spec­jal­nych, np. jeśli Two­ja fir­ma nosi nazwę „1. Sklep z narzędzi­a­mi ” najlepiej jako nazwę e‑sklepu podać „pier­wszysklepz­narzedzi­a­mi”. W polu adresu e‑mail podaj skrzynkę, do której posi­adasz aktu­al­nie dostęp, gdyż będzie ona jed­nocześnie loginem do pan­elu zarządza­nia sklepem i na ten adres otrzy­masz pod­sumowanie insta­lacji. Po uzu­pełnie­niu pól i upewnie­niu się, że wpisane dane są praw­idłowe, kliknij w przy­cisk Zapisz i poczekaj, aż insta­lac­ja zostanie ukońc­zona.
  3. Po zakończe­niu insta­lacji sprawdź skrzynkę mailową. Otrzy­masz na nią wiado­mość z dany­mi dostępowy­mi do pan­elu zarządza­nia sklepem: linkiem do strony logowa­nia oraz hasłem. Jako login w oknie logowa­nia podaj adres e‑mail podany pod­czas insta­lacji. Po zal­o­gowa­niu będziesz miał możli­wość tworzenia swo­jego sklepu.

Na ser­w­erze masz możli­wość doko­na­nia kilku, a nawet kilku­nas­tu (w zależnoś­ci od rozmi­aru sklepu i posi­adanej opcji ser­w­era) insta­lacji, czyli posi­ada­nia kilku różnych sklepów na jed­nym ser­w­erze. Wykaz insta­lacji zna­jdziesz w pan­elu Active.admin po prze­jś­ciu do zakład­ki e‑SklepWykaz insta­lacji.

Jak zain­stalować PrestaShop jeśli posi­adam ser­w­er typu Cloud­Host­ing w nazwa.pl?

Jeśli posi­adasz ser­w­er typu Cloud­Host­ing, masz możli­wość insta­lacji PrestaShop korzys­ta­jąc z Autoin­sta­la­to­ra (Sprawdź: Uru­chomie­nie sklepu PrestaShop na ser­w­erze z uży­ciem autoin­sta­la­to­ra skryp­tów).

Table of Contents