Serwery VPS

Ser­w­er z dostępem admin­is­tra­cyjnym (root), umożli­wia­ją­cy uruchami­an­ie aplikacji dzi­ała­ją­cych po stron­ie włas­nego sys­te­mu oper­a­cyjnego.