Ustawienia filtrowania wiadomości

Co to są filtry i jak ich używać?

Fil­try są zbiorem reguł, dzię­ki którym uporząd­ku­jesz pocztę przy­chodzącą. W połącze­niu z włas­ny­mi fold­era­mi utwor­zony­mi na kon­cie, wiado­moś­ci od konkret­nych nadaw­ców będą mogły trafi­ać bezpośred­nio do fold­erów im przyp­isanych.

Sprawdź, jak dodać własne fold­ery: Zarządzanie fold­era­mi na skrzynce e‑mail

Narzędzie to poz­woli również na odrzu­canie wiado­moś­ci przesyłanych z konkret­nego adresu, bez koniecznoś­ci dodawa­nia go do czarnej listy fil­tru antys­pamowego na ser­w­erze.

Jak skon­fig­urować fil­try antys­pamowe na ser­w­erze: Kon­fig­u­rac­ja fil­trów antys­pamowych

Dodawanie filtrów

W celu doda­nia fil­trów pocz­ty (reguł wiado­moś­ci) w Cloud Mail, kliknij na opcję Ustaw­ienia, zna­j­du­jącą się w prawym górnym rogu strony, prze­jdź do zakład­ki Fil­try, a następ­nie kliknij przy­cisk + DODAJ FILTR, widoczny na dole listy. Wyświ­et­lony zostanie for­mu­la­rz doda­nia nowego fil­tru, podzielony na kil­ka sekcji.

1. Nazwa fil­tru i jego włącznik.

Tutaj wpisz nazwę, dzię­ki której możli­we będzie łatwe ziden­ty­fikowanie, jakiego nadaw­cy on doty­czy.

Kliknij w widoczny przy­cisk, aby włączyć lub wyłączyć fil­tr. Jeśli jest on włąc­zony, przy­cisk będzie w kolorze zielonym. Szarość oznacza wyłącze­nie.

2. W sto­sunku do przy­chodzą­cych wiado­moś­ci Jest to sekc­ja zaw­ier­a­ją­ca kon­fig­u­rację warunk­ów, jakie musi spełnić wiado­mość, aby została wyko­nana odpowied­nia dla niej czyn­ność.

Przykład­owe kon­fig­u­rac­je warunk­ów

3. Wykon­aj następu­jące czyn­noś­ci Ustaw w tym miejs­cu czyn­ność, jaka ma zostać wyko­nana przez fil­tr, po spełnie­niu zdefin­iowanych wcześniej warunk­ów.

Po skon­fig­urowa­niu fil­tru kliknij Zapisz, aby został on utwor­zony.

Dodanie nowego fil­tru pocz­ty możli­we jest także z poziomu podglą­du wybranej przez nas wiado­moś­ci. W tym celu wybierz opcję Więcej -> Utwórz fil­tr. Kreator dodawa­nia reguły wiado­moś­ci, wstęp­nie uzu­pełni for­mu­la­rz tworzenia nowego fil­tru, o wybrane przez Ciebie para­me­try wiado­moś­ci e‑mail, na pod­staw­ie której ma on być utwor­zony.

Przykładowa konfiguracja filtrów

Przed­staw­ione poniżej przykłady stanow­ią jedynie wskazów­ki odnośnie kon­fig­u­racji. Należy samodziel­nie zwery­fikować listę warunk­ów i czyn­noś­ci, możli­wych do ustaw­ienia w ramach fil­trów, a następ­nie wybrać takie opc­je, które będą odpowiadać oso­bistym wyma­gan­iom.

 1. Przenosze­nie wiado­moś­ci od danego nadaw­cy do właś­ci­wego folderu
  • Nazwa fil­tru: nazwa.pl
  • W sto­sunku do przy­chodzą­cych wiado­moś­ci:
  • -> speł­ni­a­ją­cych wszys­tkie poniższe kry­te­ria
  • -> Nadaw­caOd -> jest dokład­nie -> kontakt@nazwa.pl
  • wykon­aj następu­jące czyn­noś­ci:
  • -> Prze­nieś do folderu -> Nazwa
   Jeśli fil­tr zostanie w taki sposób skon­fig­urowany, wszys­tkie wiado­moś­ci przy­chodzące na kon­to z dokład­nego adresu kontakt@nazwa.pl, będą przenos­zone bezpośred­nio do folderu o nazwie Nazwa.

 2. Odrzu­canie wiado­moś­ci z określony­mi wyraże­ni­a­mi w tema­cie lub treś­ci
  • Nazwa fil­tru: spam
  • W sto­sunku do przy­chodzą­cych wiado­moś­ci:
  • -> speł­ni­a­ją­cych dowolne z poniższych kry­ter­iów
  • -> Tem­at -> zaw­iera ->Two­je kon­to zostało zhakowane
  • -> Zawartość -> zaw­iera -> wła­mal­iśmy się na Two­je kon­to
  • wykon­aj następu­jące czyn­noś­ci:
  • -> Odrzuć
   W przy­pad­ku takich ustaw­ień, jeśli w tema­cie wiado­moś­ci zna­jdzie się wyraże­nie „Two­je kon­to zostało zhakowane” lub w treś­ci wiado­moś­ci zna­jdzie się wyraże­nie „wła­mal­iśmy się na Two­je kon­to”, zostanie ona odrzu­cona przez pro­gram. Nie trafi do żad­nego folderu, w tym spa­mu lub kosza.

 3. Przekierowanie wszys­t­kich przy­chodzą­cych wiado­moś­ci na inny adres.
  • Nazwa fil­tru: przekierowanie
  • W sto­sunku do przy­chodzą­cych wiado­moś­ci:
  • -> wszys­t­kich
  • wykon­aj następu­jące czyn­noś­ci:
  • -> Przekieruj do -> kontakt@nazwadomeny.pl
   Przy tak wyko­nanej kon­fig­u­racji fil­tru, wszys­tkie wiado­moś­ci wysłane na kon­to będą przekierowywane na adres kontakt@nazwadomeny.pl, bez pozostaw­ienia ich kopii na skrzynce, dla której taki fil­tr został włąc­zony.

  Jeżeli chcesz przekierować wiado­moś­ci, pamię­taj, że tak w Active.admin ser­w­era, jak i w samej aplikacji Cloud Mail, dostęp­ne są opc­je przez­nac­zone dla kon­fig­u­racji przekierowań wiado­moś­ci wysyłanych na kon­to.

  WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak utworzyć przekierowanie e‑mail?
  WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak dodać alias i przekierowanie pocz­ty?

 4. Odrzu­canie wszys­t­kich wiado­moś­ci wysyłanych na kon­to.

UWAGA! Poniżej przed­staw­iona została kon­fig­u­rac­ja fil­tru, która spowodu­je bezwarunk­owe odrzu­canie wszys­t­kich wiado­moś­ci, które zostaną wysłane na kon­to (nieza­leżnie od ich treś­ci, tem­atu, adresu nadaw­cy czy też innych warunk­ów). Kon­fig­u­rac­ja fil­tru nie jest zale­cana, jeśli oczeki­wany efekt miał­by być inny.

 • Nazwa fil­tru: odrzu­canie
 • W sto­sunku do przy­chodzą­cych wiado­moś­ci:
 • -> wszys­t­kich
 • wykon­aj następu­jące czyn­noś­ci:
 • -> Odrzuć

Wyłączanie, usuwanie i edycja ustawień filtrów

Aby wykon­ać oper­ację na fil­tra­ch, kliknij w opcję Ustaw­ienia, zna­j­du­jącą się w prawym górnym rogu strony, prze­jdź do zakład­ki Fil­try, a następ­nie wybierz nazwę fil­tru, dla którego oper­ac­ja ma zostać wyko­nana.

Na dole listy, obok przy­cisku + DODAJ FILTR, zna­j­du­je się przy­cisk OPCJE (1). Po jego kliknię­ciu wyświ­et­lone zostanie menu z opc­ja­mi Włącz/Wyłącz (3) oraz Usuń (2).

Jeśli wybierzesz Usuń (2), zaz­nac­zony wcześniej fil­tr zostanie całkowicie usunię­ty.

Gdy naciśniesz opcję Włącz/Wyłącz (3), zostanie wyłąc­zone dzi­ałanie fil­tru, lecz nadal pozostanie on na liś­cie i możli­we będzie jego ponowne włącze­nie.

Aby edy­tować ustaw­ienia danego fil­tru, kliknij w jego nazwę, a następ­nie dokon­aj zmi­an w for­mu­la­rzu widocznym po prawej stron­ie. Po zakońc­zonej edy­cji, kliknij przy­cisk Zapisz, aby zachować nową kon­fig­u­rację.

Table of Contents