Czym jest i jak zalogować się do DirectAdmin?

Czym jest panel DirectAdmin?

Direc­tAd­min jest pan­elem ułatwia­ją­cym zarządzanie ser­w­erem VPS. Korzys­ta­jąc z pan­elu Direct Admin mamy możli­wość wykony­wa­nia czyn­noś­ci na ser­w­erze, które stan­dar­d­owo wyma­ga­ją zna­jo­moś­ci try­bu tek­stowego lin­uxa. Przykład­owe czyn­noś­ci, jakie łatwiej wykon­ać moż­na dzię­ki Direc­tAd­min, to, np. osob­ny back­up plików, zarządzanie dom­e­na­mi, tworze­nie i zarządzanie baza­mi danych, czy też tworze­nie kont hostin­gowych i pocz­towych w obrę­bie ser­w­era. Direc­tAd­min jest jed­nocześnie jed­nym z najłatwiejszych w obsłudze pan­eli tego typu. Z tego wzglę­du, jest szczegól­nie pole­cany początku­ją­cym użytkown­ikom.

Pan­el Direc­tAd­min w nazwa.pl dostęp­ny jest wyłącznie dla sys­temów oper­a­cyjnych Cen­tOSDebian. Dla sys­temów Fedo­ra, Ubun­tu i Open­suse nie będzie możli­we korzys­tanie z niego.

Jak zamówić i aktywować panel DirectAdmin?

Ze wzglę­du na to, że pan­el Direc­tAd­min to usłu­ga dodatkowa, nie jest dostęp­ny automaty­cznie dla każdego zaku­pi­onego ser­w­era VPS. Pan­el należy zamówić w chwili zakupu ser­w­era VPS z sys­te­mem Cen­tOS czy Debian lub w późniejszym cza­sie, poprzez Pan­el Klien­ta.

Aby zamówić pan­el wraz z ser­w­erem, wybierz sys­tem oper­a­cyjny debian10 lub centos8 (1), a następ­nie zaz­nacz poniżej zakup pan­elu Direc­tAd­min (2).

W celu zamówienia pan­elu Direc­tAd­min w późniejszym cza­sie, prze­jdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowa­nia (2), czyli login do Pan­elu Klien­ta i hasło, które zostały ustalone w chwili jego reje­strowa­nia, a następ­nie kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym, a następ­nie ponown­ie kliknąć na przy­cisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o auto­ryza­cji dwue­tapowej pod­czas logowa­nia do Pan­elu Klien­ta tutaj.

Po zal­o­gowa­niu, prze­jdź do zakład­ki Moje usłu­giSer­w­ery VPS (1) i kliknij odnośnik Szczegóły (2) przy adresie ser­w­era, dla którego chcesz dokupić pan­el Direc­tAd­min.

W zakład­ce Szczegóły VPS wybierz kartę USŁUGI DODATKOWE (1), zaz­nacz check­box przy opcji DODAJ PANEL DIRECT ADMIN (2), wybierz zain­stalowany na ser­w­erze sys­tem oper­a­cyjny (3) i kliknij przy­cisk AKTYWUJ (4).

Potwierdź zamówie­nie i dokon­aj płat­noś­ci za usługę pan­elu Direc­tAd­min. Po zak­się­gowa­niu środ­ków, na kon­tak­towy adres e‑mail przesłana zosta­je wiado­mość potwierdza­ją­ca aktywację usłu­gi. Wiado­mość zaw­iera dane usłu­gi (1), a także instrukcję, w jaki sposób akty­wować licencję na posi­adanym ser­w­erze VPS (2).

W celu aktywacji licencji na posi­adanym ser­w­erze VPS, należy zal­o­gować się do ser­w­era poprzez SSH, jako użytkown­ik root, a następ­nie wykon­ać poniższe kro­ki:

 • akty­wować licencję polece­niem:

  /usr/local/directadmin/scripts/ getLicense.sh client_id nr_licencji

  W miejsce client_id i nr_licencji należy wpisać dane z otrzy­manej wiado­moś­ci e‑mail, tzn. Client ID oraz Licenc­ja Direc­tAd­min.

 • wykon­ać restart opro­gramowa­nia polece­niem:

  ser­vice direc­tad­min restart
 • nadać hasło do kon­ta admin:

  /usr/bin/passwd admin

Po uak­ty­wnie­niu licencji i ustaw­ie­niu hasła, możli­we będzie zal­o­gowanie do pan­elu Direc­tAd­min.

Jak zalogować się do panelu DirectAdmin jako Administrator?

Aby zal­o­gować się do pan­elu Direc­tAd­min jako Admin­is­tra­tor, wpisz w pasku adresowym przeglą­dar­ki adres IP swo­jego ser­w­era VPS oraz numer por­tu :2222, przykład­owo, https://77.55.111.11:2222

 • wpisz Nazwę użytkown­i­ka: admin (1)
 • wpisz Hasło dla użytkown­i­ka admin (2)
 • kliknij Zaloguj (3)

Po poda­niu poprawnych danych, nastąpi zal­o­gowanie do pan­elu Direct.Admin.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Logowanie do ser­w­era VPS

 

Table of Contents