Konfiguracja Mozilla Thunderbird

Pro­gram Mozil­la Thun­der­bird jest najpop­u­larniejszym dar­mowym klien­tem pocz­ty e‑mail, rozwi­janym przez twór­ców przeglą­dar­ki Fire­fox. Posi­a­da on: przeglą­darkę grup dyskusyjnych, czyt­nik kanałów RSS oraz dostęp do bogatej bazy wty­czek. Wiado­moś­ci mogą być otwier­ane w kar­tach, podob­nie jak strony WWW w przeglą­dark­ach inter­ne­towych.

Insta­la­tor aplikacji jest dostęp­ny bezpłat­nie na stron­ie https://www.thunderbird.net/pl/.

Z niniejszego porad­ni­ka dowiesz się, jak dodać nowe kon­to e‑mail do kon­fig­u­racji pro­gra­mu oraz w jaki sposób edy­tować ustaw­ienia tego kon­ta e‑mail.

 1. Na początek kliknij sym­bol z trze­ma poziomy­mi lini­a­mi (1) w prawym górnym rogu okna pro­gra­mu.
 2. Wybierz Utwórz (2) z listy opcji, która się rozwinie.
 3. Kliknij opcję Kon­fig­u­rac­ja kon­ta pocz­towego (1).
 4. Po wyko­na­niu wcześniejszych czyn­noś­ci pojawi się okno Kon­fig­u­rac­ja ist­niejącego kon­ta e‑mail. Należy ter­az uzu­pełnić krót­ki for­mu­la­rz:
  • Imię i nazwisko: wpisz nazwę, mającą pojaw­iać się w polu nadaw­cy, w wysyłanych wiado­moś­ci­ach e‑mail;
  • Adres e‑mail: tutaj wpisz założony w pan­elu Active.admin adres e‑mail, dla którego kon­fig­urowany jest pro­gram Thun­der­bird, np. biuro@nazwadomeny.pl;
  • Hasło: wpisz hasło do kon­ta e‑mail, zgod­nie z ustaw­ieni­a­mi jakie zostały wprowad­zone przy jego tworze­niu w Active.admin;
  • Zachowaj hasło: zaz­nacze­nie tego pola poz­woli na prze­chowywanie zabez­pieczenia do skrzyn­ki w pro­gramie Thun­der­bird i brak koniecznoś­ci podawa­nia go za każdym razem, przy wysyła­niu lub odbiera­niu wiado­moś­ci
  • Po wprowadze­niu powyższych ustaw­ień, kliknij przy­cisk Kon­fig­u­rac­ja zaawan­sowana.
  Konfiguracja serwera IMAP
 5. W oknie kon­fig­u­racji zaawan­sowanej musimy ustaw­ić następu­jące opc­je:
  • Ser­w­er pocz­ty przy­chodzącej: wybier­amy IMAP (rekomen­dowane) lub POP3;

   WIĘCEJ INFORMACJI:    Jaki rodzaj ser­w­era pocz­ty przy­chodzącej wybrać (IMAP czy POP3)?

  • W polach Adres ser­w­era, zarówno dla pocz­ty przy­chodzącej jak i wychodzącej, wpisz iden­ty­fika­tor usłu­gi, jaki zna­j­du­je się po zal­o­gowa­niu do Active.admin, na górze strony, np. server123456.nazwa.pl;
  • Ustaw opcję SSL na SSL/TLS;
  • W polu Uwierzytel­ni­an­ie wybierz opcję Nor­malne hasło;
  • Nazwa użytkown­i­ka: zarówno dla ser­w­era pocz­ty przy­chodzącej, jak i dla ser­w­era pocz­ty wychodzącej, nazwa użytkown­i­ka to adres e‑mail, który jest kon­fig­urowany, np. biuro@nazwadomeny.pl
  • Po uzu­pełnie­niu wszys­t­kich pól, kliknij przy­cisk Gotowe.
Zmiana ustawień skrzynki

W dowol­nym momen­cie możesz dokon­ać edy­cji ustaw­ień skrzyn­ki skon­fig­urowanej w pro­gramie Thun­der­bird. W tym celu, w głównym oknie aplikacji kliknij sym­bol Menu, oznac­zony trze­ma poziomy­mi lini­a­mi, zna­j­du­ją­cy się w prawym górnym rogu okna. Następ­nie należy wybrać Opc­je i Kon­fig­u­rac­ja Kont.

 1. Pojawi się okno z listą skrzynek. Na tej, widocznej po lewej stron­ie, wybierz opcję Kon­fig­u­rac­ja Ser­w­era (1), która zna­j­du­je się pod adresem dodanej skrzyn­ki. W polu Nazwa ser­w­era zna­j­du­je się iden­ty­fika­tor kom­put­era obliczeniowego, na którym jest założona skrzyn­ka, np.server123456.nazwa.pl. W polu Użytkown­ik zna­j­du­je się pełny adres e‑mail.
 2. W przy­pad­ku pro­tokołu IMAP, Port powinien być ustaw­iony na 993. W polu Bez­pieczeńst­wo połączenia powin­na być wybrana opc­ja SSL/TLS. Meto­da uwierzytel­ni­a­nia ustaw­iona na Nor­malne hasło.
 3. Ustaw­ienia pocz­ty wychodzącej są dostęp­ne na samym dole listy opcji, jakie się w tym oknie wyświ­et­la­ją. W celu wery­fikacji ustaw­ień pocz­ty wychodzącej, kliknij na opcję Pocz­ta wychodzą­ca (1). W oknie, które się pojawi, wybierz adres właś­ci­wej skrzyn­ki e‑mail i kliknij Edy­tuj (2).
 4. Ustaw­ienia ser­w­era SMTP doty­czą pocz­ty wychodzącej. W polu Nazwa ser­w­era zna­j­du­je się iden­ty­fika­tor kom­put­era obliczeniowego, na którym kon­to e‑mail jest założone, np. server123456.nazwa.pl. Port powinien być ustaw­iony zawsze na 465, a w polu Bez­pieczeńst­wo połączenia powin­na być wybrana opc­ja SSL/TLS. Meto­da uwierzytel­ni­a­nia powin­na być ustaw­iona na Nor­malne hasło. W polu Użytkown­ik zna­j­du­je się pełny adres e‑mail skrzyn­ki.

Poz­naj również inne para­me­try kon­fig­u­racji pro­gramów pocz­towych:

WIĘCEJ INFORMACJI:   Pod­sta­wowe para­me­try do kon­fig­u­racji pro­gramów pocz­towych

Table of Contents