Jakie zasady obowiązują przy tworzeniu nazwy domeny?

Pod­czas zamaw­ia­nia dome­ny inter­ne­towej należy przestrze­gać kilku, niżej wymienionych zasad:
 1. Unikalna nazwa dome­ny może składać się tylko z takich znaków jak:
  • litery (dla domen glob­al­nych nie moż­na korzys­tać z pol­s­kich znaków diakry­ty­cznych: ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż);
  • cyfry;
  • znak myśl­ni­ka “-”, który nie może jed­nak wys­tępować:
   • na początku, na końcu oraz równocześnie na 3 i 4 pozy­cji w nazwie (dla domen pol­s­kich);
   • na początku, na końcu, równocześnie na 3 i 4 pozy­cji oraz równocześnie na 2, 3 i 4 pozy­cji (dla domen europe­js­kich);
   • na początku oraz na końcu (dla domen glob­al­nych).
 2. Maksy­mal­na licz­ba znaków w nazwie dome­ny wynosi 63.
 3. Min­i­mal­na licz­ba w nazwie dome­ny znaków wynosi:
  • 1 (dla pol­s­kich);
  • 2 (dla europe­js­kich);
  • 3 (dla glob­al­nych).
 4. Nie moż­na zare­je­strować dome­ny będącej nazwą usług sieciowych, np. www, http, ftp.

Tworząc nazwę dome­ny staraj się, by była ona możli­wie łat­wa do zapamię­ta­nia i krót­ka. Może być to, np. nazwa Two­jej firmy.

Table of Contents