Zmiana hasła konta root na serwerze VPS

Zmiana hasła do konta root poprzez SSH

W przy­pad­ku utraty głównego hasła dostępu do ser­w­era VPS, które jest przyp­isane do użytkown­i­ka root w sys­temie oper­a­cyjnym, ustanowie­nie nowego hasła będzie wyma­gało doko­na­nia czyn­noś­ci zarówno w Pan­elu Hori­zon, jak i w Kon­soli ser­w­era VPS. Zmi­ana będzie wyma­gała restar­tu ser­w­era VPS, zatem przed jej rozpoczę­ciem, należy sprawdz­ić czy ser­w­er ten nie wykonu­je żad­nych kry­ty­cznych dla nas oper­acji, i czy moż­na bez­piecznie wykon­ać jego restart. Aby zmienić hasło do kon­ta root, zaloguj się do pan­elu Hori­zon, prze­jdź do listy instancji i kliknij przy­cisk KONSOLA (1), widoczny w kolum­nie Czyn­noś­ci, przy właś­ci­wej nazwie instancji.

Następ­nie kliknij w przy­cisk Send Ctr­lAlt­Del (1), widoczny po prawej stron­ie, aby zrestar­tować instancję.

Dal­sze czyn­noś­ci uza­leżnione są od posi­adanego na ser­w­erze sys­te­mu oper­a­cyjnego.

 1. Zmi­ana hasła w sys­temie Cen­tOS
  • po restar­cie instancji przy pomo­cy przy­cisku Send Ctr­lAlt­Del, na ekranie star­towym ustaw kur­sor na pozy­cji Cen­tOS Lin­ux (1) i naciśnij na klaw­iaturze klaw­isz e, który wywoła ekran edy­cji;

  • w oknie edy­cji, prze­jdź do wier­sza, zaczy­na­jącego się od wpisu linux16 (1) i usuń infor­ma­c­je za para­me­trem root=UUID=3ef2b806…, a następ­nie zastąp je wpisem (2):

   rw init=/bin/bash

  • po zmi­an­ie para­metrów, naciśnij na klaw­iaturze CTRL + x lub F10, aby uru­chomić sys­tem;

  • po uru­chomie­niu sys­te­mu, sprawdź, czy sys­tem plików został zamon­towany w try­bie odczyt/zapis (rw); użyj polece­nia:

   mount | grep ‑w /
  • wpisz komendę pass­wd i wprowadź nowe hasło dla kon­ta root;

  • utwórz plik autore­la­bel uży­wa­jąc polece­nia:

   touch /.autorelabel
  • zrestar­tuj sys­tem uży­wa­jąc komendy:

   exec /sbin/reboot ‑f

 2. Zmi­ana hasła w sys­temie Debian
  • po restar­cie instancji przy pomo­cy przy­cisku Send Ctr­lAlt­Del, na ekranie star­towym GRUB, ustaw kur­sor na pozy­cji Debian GNU/Linux (1) i naciśnij na klaw­iaturze klaw­isz e, który wywoła ekran edy­cji;

  • w oknie edy­cji, prze­jdź do wier­sza zaczy­na­jącego się od wpisu lin­ux (1) i usuń infor­ma­c­je za para­me­trem root=UUID=3ef2b806…, a następ­nie zastąp je wpisem (2):

   rw init=/bin/bash

  • po zmi­an­ie para­metrów, naciśnij na klaw­iaturze CTRL + x lub F10, aby uru­chomić sys­tem;

  • po uru­chomie­niu sys­te­mu, sprawdź, czy sys­tem plików został zamon­towany w try­bie odczyt/zapis (rw); użyj polece­nia:

   mount | grep ‑w /
  • wpisz komendę pass­wd i wprowadź nowe hasło dla kon­ta root;

  • utwórz plik autore­la­bel uży­wa­jąc polece­nia:

   touch /.autorelabel
  • zrestar­tuj sys­tem uży­wa­jąc komendy:

   exec /sbin/reboot ‑f

 3. Zmi­ana hasła w sys­temie Ubun­tu
  • po restar­cie instancji przy pomo­cy przy­cisku Send Ctr­lAlt­Del, na ekranie star­towym GRUB, ustaw kur­sor na pozy­cji Ubun­tu (1) i naciśnij na klaw­iaturze klaw­isz e, który wywoła ekran edy­cji;

  • w oknie edy­cji, prze­jdź do wier­sza, zaczy­na­jącego się od wpisu lin­ux (1) i usuń infor­ma­c­je za para­me­trem root=UUID=6bb273f6…, a następ­nie zastąp je wpisem (2):

   rw init=/bin/bash

  • po zmi­an­ie para­metrów, naciśnij na klaw­iaturze CTRL + x lub F10, aby uru­chomić sys­tem;

  • po uru­chomie­niu sys­te­mu, sprawdź, czy sys­tem plików został zamon­towany w try­bie odczyt/zapis (rw); użyj polece­nia:

   mount | grep ‑w /
  • wpisz komendę pass­wd i wprowadź nowe hasło dla kon­ta root;

  • utwórz plik autore­la­bel uży­wa­jąc polece­nia:

   touch /.autorelabel
  • zrestar­tuj sys­tem uży­wa­jąc komendy:

   exec /sbin/reboot ‑f

 4. Zmi­ana hasła w sys­temie Fedo­ra
  • po restar­cie instancji przy pomo­cy przy­cisku Send Ctr­lAlt­Del, na ekranie star­towym GRUB, ustaw kur­sor na pozy­cji Fedo­ra (1) i naciśnij na klaw­iaturze klaw­isz e, który wywoła ekran edy­cji;

  • w oknie edy­cji, prze­jdź do wier­sza, zaczy­na­jącego się od wpisu lin­ux (1) i usuń infor­ma­c­je za para­me­trem root=UUID=ea711a29…, a następ­nie zastąp je wpisem (2):

   rw init=/bin/bash

  • po zmi­an­ie para­metrów, naciśnij na klaw­iaturze CTRL + x lub F10, aby uru­chomić sys­tem;

  • po uru­chomie­niu sys­te­mu, sprawdź, czy sys­tem plików został zamon­towany w try­bie odczyt/zapis (rw); użyj polece­nia:

   mount | grep ‑w /
  • wpisz komendę pass­wd i wprowadź nowe hasło dla kon­ta root;

  • utwórz plik autore­la­bel uży­wa­jąc polece­nia:

   touch /.autorelabel
  • zrestar­tuj sys­tem uży­wa­jąc komendy:

   exec /sbin/reboot ‑f

Table of Contents