Dezinstalacja Cloud Backup

Jak odinstalować aplikację Cloud Backup?

Aplikację Cloud Back­up możesz w każdej chwili odin­stalować z kom­put­era, na którym się zna­j­du­je. Może to wykon­ać na dwa sposo­by.

  1. Jeśli chcesz całkowicie usunąć aplikację Cloud Back­up z kom­put­era, sko­rzys­taj z opcji sys­te­mowego dein­sta­la­to­ra aplikacji, dostęp­nego w Pan­elu sterowa­nia posi­adanej wer­sji sys­te­mu Win­dows.

    Jeśli posi­adasz:

    • Win­dows 7: wejdź w ikonę sys­te­mu Win­dows w lewym dol­nym rogu ekranu, wybierz Pan­el sterowa­nia, w obszarze Pro­gramy wybierz pozy­cję Odin­staluj pro­gram; na wyświ­et­lonej liś­cie pro­gramów odna­jdź Cloud Back­up i kliknij w jego nazwę, a następ­nie powyżej listy pro­gramów wciśnij Odin­staluj;
    • Win­dows 8: prze­jdź do menu Ustaw­ienia, wybierz opcję Pan­el sterowa­nia i wykon­aj iden­ty­czne czyn­noś­ci, jakie powyżej zostały odpisane dla sys­te­mu Win­dows 7;
    • Win­dows 10: wejdź w ikonę sys­te­mu Win­dows, odna­jdź na liś­cie skrót do pro­gra­mu Cloud Back­up, kliknij na niego prawym przy­ciskiem mysz­ki, a następ­nie wybierz opcję Odin­staluj; tak, jak w przy­pad­ku pozostałych wer­sji Win­dows, wyświ­et­lona zostanie lista aplikacji; odna­jdź na niej Cloud Back­up, wybierz jej nazwę, a następ­nie powyżej kliknij przy­cisk Odin­staluj;
  2. Jeśli chcesz wykon­ać rein­sta­lację aplikacji, czyli odin­stalować ją i zain­stalować ponown­ie, usunię­cie pro­gra­mu możesz zre­al­i­zować poprzez jego plik insta­la­cyjny.

W tym celu pobierz plik insta­la­cyjny ze strony https://www.nazwa.pl, a następ­nie go uru­chom.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak pobrać plik insta­la­cyjny pro­gra­mu Cloud Back­up?

W drugim kroku dzi­ała­nia insta­la­to­ra pojaw­ią się dodatkowe przy­cis­ki. Kliknij Usuń, aby aplikac­ja została odin­stalowana.

WAŻNE! Odin­stalowanie samej aplikacji nie wpły­wa na dane wcześniej zabez­piec­zone, zna­j­du­jące się na ser­w­erze usłu­gi Cloud Back­up.

Ponowna aktywacja aplikacji

Jeśli ponown­ie instalu­jesz aplikację na tym samym kom­put­erze lub instalu­jesz ją po raz pier­wszy na innym, konieczne będzie ponowne akty­wowanie licencji.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak zain­stalować i uru­chomić pro­gram Cloud Back­up?

W for­mu­la­rzu wpisz Iden­ty­fika­tor usłu­gi oraz Kod jed­no­ra­zowy, a następ­nie kliknij przy­cisk AKTYWUJ LICENCJĘ. Jeśli wpisano praw­idłowe dane, wyświ­et­lony zostanie komu­nikat o odnowie­niu licencji.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak akty­wować wer­sję komer­cyjną Cloud Back­up?

Po kliknię­ciu przy­cisku OK, aplikac­ja sprawdzi, czy na ser­w­erze usłu­gi w nazwa.pl, której iden­ty­fika­tor wpisano przy aktywacji, zna­j­du­je się zapisana kopia danych. W przy­pad­ku wykrycia takiej kopii, wyświ­et­lony zostanie for­mu­la­rz, w którym należy wpisać ustaw­ione wcześniej hasło do szyfrowa­nia danych.

Po wpisa­niu hasła, kliknij przy­cisk ODTWÓRZ KOPIĘ, aby została ona ponown­ie zaszyfrowana, lub też USUŃ KOPIĘ, aby usunąć ist­niejącą kopię i rozpocząć pracę z pustą usługą.

UWAGA! Jeśli aplikac­ja została ponown­ie zain­stalowana, lecz nie pamię­tasz wcześniej ustaw­ionego hasła szyfrowa­nia danych, nie będzie możli­woś­ci odzyska­nia dostępu do wyko­nany uprzed­nio kopii bez­pieczeńst­wa. W takim wypad­ku możli­we jest odzyskanie dostępu do samej usłu­gi Cloud Back­up, lecz bez zna­j­du­ją­cych się na niej danych. W tym celu kliknij odnośnik Generuj hasło (1), przepisz hasło, które zostało wygen­erowane, a jeśli zostało wyświ­et­lone jako ukryte, kliknij odnośnik Pokaż hasło (2), aby je odczy­tać. Następ­nie, kliknij przy­cisk USUŃ KOPIĘ (3). Wszys­tkie poprzed­nio utwor­zone kopie bez­pieczeńst­wa zostaną usunięte i możli­we będzie korzys­tanie z pustej usłu­gi.

Table of Contents