Zasady logowania do Cloud Mail

Czym jest Cloud Mail?

Cloud Mail to aplikac­ja typ web­mail, pozwala­ją­ca na korzys­tanie z kont pocz­ty elek­tron­icznej, utwor­zonych na ser­w­er­ach nazwa.pl. Posi­a­da ona zin­te­growaną funkcję orga­niz­era inter­ne­towego, dzię­ki które­mu zaplanu­jesz swo­je zada­nia, stworzysz listę spraw do wyko­na­nia, a także nie zapom­nisz o umówionych spotka­ni­ach. Zas­tosowanie tech­nologii respon­sive web design, powodu­je, że wygląd aplikacji dos­tosowu­je się samoczyn­nie do rozmi­aru okna naszej przeglą­dar­ki. Z Cloud Mail możesz wygod­nie korzys­tać nie tylko na kom­put­erze, ale również na smart­fonie czy table­cie.

Jak zalogować się do Cloud Mail?

Logowanie do Cloud Mail moż­na zre­al­i­zować na trzy sposo­by:

LOGOWANIE BEZPOŚREDNIE

  • Wejdź na stronę https://poczta.nazwa.pl/, wpisz pełny adres e‑mail w polu e‑mail, poniżej podaj hasło do skrzyn­ki, ustaw­ione w Active.admin, a następ­nie kliknij Zaloguj się.

LOGOWANIE POPRZEZ STRONĘ NAZWA.PL

  • Wejdź na główną stronę https://www.nazwa.pl, w prawym górnym rogu wskaż zakład­kę Narzędzia, a następ­nie wybierz Cloud Mail z listy rozwi­janej.
  • Wejdź na główną stronę https://www.nazwa.pl, w prawym górnym rogu kliknij zakład­kę Pocz­ta.

W obu przy­pad­kach wyświ­et­lona zostanie strona poczta.nazwa.pl. W celu zal­o­gowa­nia wpisz pełny adres e‑mail w polu e‑mail, poniżej podaj hasło do skrzyn­ki, ustaw­ione w Active.admin, a następ­nie kliknij Zaloguj się.

Błędy logowania

Jeśli w trak­cie logowa­nia pojawi się błąd o treś­ci Niepraw­idłowy login lub hasło, sprawdź czy:

  • praw­idłowo wpisałeś adres e‑mail oraz hasło;
  • dom­e­na została poprawnie przekierowana na ser­w­er, na którym utwor­zono kon­to, a od zmi­any jej kon­fig­u­racji minęły 24 godziny;
  • kon­to zostało praw­idłowo założone;
  • nie jest włąc­zony klaw­isz Caps Lock.

W przy­pad­ku poprawnoś­ci powyższych wskazań, usuń pamięć podręczną (pli­ki tym­cza­sowe, ciastecz­ka) przeglą­dar­ki lub zwery­fikuj logowanie z jej try­bu prywatnego/incognito.

Table of Contents