Wizytówka internetowa

Czym jest Wizytówka Internetowa i ile kosztuje?

Wiz­ytówka jest aplikacją stwor­zoną dla osób i firm, które chcą błyskaw­icznie zaist­nieć ze swo­ją ofer­tą w Internecie. Wiz­ytówka to nowoczes­na strona www, do której uru­chomienia nie jest potrzeb­na spec­jal­isty­cz­na wiedza czy ponosze­nie dodatkowych kosztów. Aby uru­chomić Wiz­ytówkę, wystar­czy dokon­ać jej aktywacji w Pan­elu Klien­ta, następ­nie wybrać jeden z dostęp­nych szablonów strony i uzu­pełnić pod­sta­wowe dane w for­mu­la­rzach.

Dzię­ki tym kilku prostym czyn­noś­ciom, pod adresem posi­adanej przez nas dome­ny, może­my opub­likować nowocześnie wyglą­da­jącą stronę www, zaw­ier­a­jącą na przykład nasze dane kon­tak­towe i pod­sta­wowe infor­ma­c­je o nas samych lub o naszej dzi­ałal­noś­ci.

Wiz­ytówka jest dodatkową funkcjon­al­noś­cią dla każdej linii ser­w­erów hostin­gowych ofer­owanych przez nazwa.pl. Tak jak zostało to wcześniej wspom­ni­ane, moż­na ją włączyć bezpłat­nie w Pan­elu Klien­ta.

WIĘCEJ INFORMACJI:   W jaki sposób akty­wować Wiz­ytówkę Inter­ne­tową?

Listę akty­wnych w danej chwili Wiz­ytówek, możesz wyświ­etlić w Pan­elu Klien­ta, w zakład­ce Moje usłu­giWiz­ytów­ki Inter­ne­towe.

Co zawiera Wizytówka i jak zaktualizować jej dane?

Wiz­ytówka umożli­wia opub­likowanie w przys­tęp­nej formie: danych adresowych, ofer­ty, for­mu­la­rza kon­tak­towego, adresów mediów społecznoś­ciowych i/lub mapy z lokaliza­cją. Po włącze­niu Wiz­ytów­ki, domyśl­nie wyświ­et­lane są w niej dane kon­tak­towe i adresowe sko­pi­owane z Pan­elu Klien­ta. For­mu­la­rz Wiz­ytów­ki podzielony jest na dwie główne sekc­je.

 1. Układ i styl wiz­ytów­ki
  • Wybierz, które zakład­ki mają być widoczne: Mapa, For­mu­la­rz kon­tak­towy, Social Media, Ofer­ta.

  • Jeśli posi­adasz cer­ty­fikat SSL dla swo­jej dome­ny, zaz­nacz Włącz HTTPS, aby był on uży­wany.

  • Wybierz szablon graficzny spośród 18 dostęp­nych, klika­jąc w jego miniaturę.

 2. Treść wiz­ytów­ki: zaw­iera wszys­tkie dane, które zostaną na Wiz­ytów­ce zaprezen­towane. Jest ona podzielona na dodatkowe sekc­je i zakład­ki.
   1. INFORMACJE PODSTAWOWE:

    • nazwa Firmy (lub oso­by);

    • OPIS: wpisz nagłówek, jaki widoczny będzie na stron­ie, oraz krót­ki opis Two­jej dzi­ałal­noś­ci;

    • DANE TELEADRESOWE: podaj, jaki nagłówek stanie się widoczny na stron­ie, a następ­nie wybierz, które dane telead­resowe będą dostęp­ne pub­licznie i uzu­pełnij je;

    • DANE DO KORESPONDENCJI: jeśli różnią się od danych adresowych, uzu­pełnij je i zaz­nacz ich widoczność

   2. MAPA GOOGLE (LOKALIZACJA): wpisz nagłówek widoczny na stron­ie, wskaż lokaliza­cję, a także wprowadź klucz Api Google Maps. Do praw­idłowego wyświ­et­la­nia mapy, mogą być konieczne dodatkowe czyn­noś­ci wyko­nane po stron­ie Google, np. pow­iązanie kar­ty płat­niczej. Zapoz­naj się z poli­tyką Google Maps i instrukc­ja­mi widoczny­mi na stronach usług Google.

   3. FORMULARZ KONTAKTOWY: wpisz nagłówek widoczny na stron­ie, zdefini­uj adres e‑mail, na który wiado­moś­ci z for­mu­la­rza będą przesyłane, a także podaj Treść oświad­czenia RODO, jakie ma wyświ­et­lać się przed wysłaniem wiado­moś­ci poprzez for­mu­la­rz.

   4. SOCIAL MEDIA: wybierz jakie Social Media widoczne będą na stron­ie, a także wpisz odnośni­ki kieru­jące do posi­adanych przez Ciebie pro­fili społecznoś­ciowych.

   5. OFERTA: podaj nagłówek widoczny na stron­ie, a także uzu­pełnij Opis ofer­ty.

Po uzu­pełnie­niu wszys­t­kich danych Wiz­ytów­ki, kliknij odpowied­ni przy­cisk poniżej for­mu­la­rza, aby wykon­ać właś­ci­wą czyn­ność. Wybierz:

 • Prze­jdź do wiz­ytów­ki, aby zobaczyć podgląd wprowad­zonych danych;
 • PUBLIKUJ, aby wprowad­zone dane zostały opub­likowane pod adresem Wiz­ytów­ki;
 • Rese­tuj dane, aby wprowad­zone dane zostały usunięte i zastą­pi­one domyśl­ny­mi, wid­nieją­cy­mi w Pan­elu Klien­ta;
 • Wyłącz wiz­ytówkę, aby jej wyświ­et­lanie zostało wyłąc­zone; pod adresem dome­ny skierowanej do tej pory na aplikację Wiz­ytów­ki wyświ­et­lana będzie strona infor­ma­cyj­na nazwa.pl.

Dane w Wiz­ytów­ce możesz w dowol­nej chwili zak­tu­al­i­zować. W tym celu, prze­jdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowa­nia (2), czyli login do Pan­elu Klien­ta i hasło, które zostały ustalone w chwili jego reje­strowa­nia, a następ­nie kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym, a następ­nie ponown­ie kliknąć na przy­cisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o auto­ryza­cji dwue­tapowej pod­czas logowa­nia do Pan­elu Klien­ta tutaj.

Po zal­o­gowa­niu, wybierz zakład­kę Moje usłu­giWiz­ytów­ki Inter­ne­towe, kliknij w iden­ty­fika­tor usłu­gi, na której Wiz­ytówka jest uży­wana, a następ­nie prze­jdź do kar­ty WIZYTÓWKA INTERNETOWA (1), widocznej w Szczegółach ser­w­era.

Zak­tu­al­izuj dane w for­mu­la­rzu Wiz­ytów­ki, a następ­nie kliknij na samym dole przy­cisk PUBLIKUJ, aby zostały one zapisane i umieszc­zone na Two­jej stron­ie.

Table of Contents