Własne strony błędów (np. 404)

Czym są strony błędów i dlaczego warto je utworzyć?

Strony błędów to infor­ma­c­je wyświ­et­lane w przeglą­darce inter­ne­towej w sytu­acji, gdy ser­w­er, zami­ast oczeki­wanej treś­ci, zwró­ci w nagłówku do przeglą­dar­ki jak­iś określony kod błę­du. Możesz stworzyć własne strony błędów na ser­w­erze, dzię­ki czemu, zami­ast stan­dar­d­owych komu­nikatów przeglą­dar­ki, np. „404 – nie ma takiej strony”, wyświ­et­lana będzie strona zdefin­iowana przez Ciebie, zaw­ier­a­ją­ca dowol­ny przekaz i grafikę.

W przy­pad­ku stan­dar­d­owej treś­ci komu­nikatu błę­du, oso­ba wyświ­et­la­ją­ca daną stronę częs­to rezygnu­je z dal­szego jej wyświ­et­la­nia, gdyż nie wie z czym błąd ten się wiąże. Warto więc utworzyć własne szablony takich komu­nikatów, co może zachę­cić do powro­tu oso­by na poprzed­nią stronę i dal­szego jej wyświ­et­la­nia.

Jak utworzyć własne strony błędów?
 1. W kat­a­logu głównym ser­w­era utworzyć fold­er o nazwie error­doc.
 2. W utwor­zonym fold­erze umieś­cić własne pli­ki stron błędów o poszczegól­nych nazwach: 400.html, 401.html, 404.html, 500.html.
 3. W kat­a­logu głównym ser­w­era umieś­cić plik tek­stowy o nazwie .htac­cess (krop­ka na początku i bez rozsz­erzenia .txt), który powinien zaw­ier­ać wpisy:

  Error­Doc­u­ment 400 /errordoc/400.html
  Error­Doc­u­ment 401 /errordoc/401.html
  Error­Doc­u­ment 404 /errordoc/404.html
  Error­Doc­u­ment 500 /errordoc/500.html

Po wyko­na­niu tych czyn­noś­ci, w przy­pad­ku wys­tąpi­enia które­goś z tych błędów, użytkown­ikowi zostanie wyświ­et­lona odpowied­nia strona błę­du, zamieszc­zona w kat­a­logu error­doc.

WAŻNE! Plik .htac­cess uży­wany jest np. przez aplikac­je do tworzenia stron. Jeśli więc, w kat­a­logu głównym ser­w­era zna­j­du­je się już plik o takiej nazwie, należy wykon­ać jego kopię, w celu ewen­tu­al­nego przy­wróce­nia poprzed­niej wer­sji, a następ­nie otworzyć go i wyżej wymienione wpisy umieś­cić na samym końcu obec­nej zawartoś­ci pliku.

Table of Contents