Resetowanie hasła dostępu do DirectAdmin

Zmiana hasła dostępu do panelu DirectAdmin dla konta Użytkownika

Jeśli Użytkown­ik posi­a­da aktu­alne hasło logowa­nia do pan­elu Direc­tAd­min, może zmienić je samodziel­nie po zal­o­gowa­niu. W przy­pad­ku braku hasła, konieczne jest wyko­nanie jego zmi­any z poziomu Resellera, czyli przez Admin­is­tra­to­ra ser­w­era VPS.

 1. Zmi­ana hasła przez Użytkown­i­ka
  • Po zal­o­gowa­niu do pan­elu Direc­tAd­min jako Użytkown­ik, kliknij w przy­cisk Hasło (1), w górnym menu strony, lub poniżej, w odnośnik Zmi­ana hasła do kon­ta (2), zna­j­du­ją­cy się w sekcji Two­je Kon­to.

  • Wpisz obec­ne hasło Użytkown­i­ka do Direc­tAd­min, a następ­nie dwukrot­nie nowe hasło (1)

  • Zaz­nacz czy zmi­an­ie ulec ma hasło do wszys­t­kich usług pow­iązanych z Użytkown­ikiem, czy jedynie do wybranych (2).

  • Kliknij przy­cisk Wyślij (3).

  • Po zapisanej zmi­an­ie, możli­we będzie logowanie nowym hasłem.

 2. Zmi­ana hasła przez Admin­is­tra­to­ra, jako Reseller
  • Po zal­o­gowa­niu do pan­elu Direc­tAd­min jako Admin, zmień poziom dostępu na Reseller (1), a następ­nie, w sekcji Zarządzanie Kon­ta­mi kliknij odnośnik Lista Użytkown­ików (2).

  • Powyżej listy Użytkown­ików, kliknij odnośnik Zmień hasło Użytkown­i­ka (1).

  • Wpisz nazwę użytkown­i­ka, dla którego chcesz dokon­ać zmi­any hasła (1), następ­nie dwukrot­nie wpisz nowe hasło (2) i kliknij przy­cisk Wyślij (3).

  • Wyświ­et­lony zostanie komu­nikat potwierdza­ją­cy zmi­anę hasła, a na adres e‑mail Użytkown­i­ka przesłana zostanie wiado­mość z nowy­mi dany­mi.

Zmiana hasła dostępu do panelu DirectAdmin dla konta Administratora

Jeśli znane jest główne hasło logowa­nia do pan­elu Direc­tAd­min, do kon­ta admi­na, hasło zmienić moż­na bezpośred­nio w pan­elu Direc­tAd­min. Jeśli jed­nak hasło zostało zagu­bione, koniecz­na będzie zmi­ana po zal­o­gowa­niu do ser­w­era VPS przez SSH.

 1. Zmi­ana hasła przez pan­el Direc­tAd­min
  • Po zal­o­gowa­niu do pan­elu jako admin, kliknij przy­cisk Hasło (1), w górnym menu pan­elu, lub poniżej, w sekcji Zarządzanie Ser­w­erem, kliknij odnośnik Zmień Hasło (2).

  • Jeśli kliknię­ty został przy­cisk Hasło w górnym menu, w wyświ­et­lonym for­mu­la­rzu wpisz obec­ne hasło do Direc­tAd­min i dwukrot­nie nowe hasło (1), zaz­nacz, dla których usług pow­iązanych hasło ma zostać zmienione (2) i kliknij przy­cisk Wyślij (3).

  • Jeśli zmi­ana hasła została wywołana poprzez odnośnik Zmień Hasło, w for­mu­la­rzu wpisz nazwę użytkown­i­ka jako admin (1), a następ­nie dwukrot­nie nowe hasło (2) i kliknij przy­cisk Wyślij (3).

  • W obu przy­pad­kach, wyświ­et­lone zostanie potwierdze­nie zmi­any hasła.

 2. Zmi­ana hasła przez SSH
  • Zaloguj się do ser­w­era VPS poprzez SSH jako użytkown­ik root, a następ­nie wpisz polece­nie:

   /usr/bin/passwd admin
  • Wpisz dwukrot­nie nowe hasło – wpisy­wane zna­ki hasła nie będą widoczne.

  • Po otrzy­ma­niu komu­nikatu o udanej zmi­an­ie hasła, zaloguj się nim do pan­elu Direc­tAd­min.

WAŻNE! Po zal­o­gowa­niu do ser­w­era VPS przez SSH jako root, zmienić moż­na również hasło logowa­nia do pan­elu Direc­tAd­min dla dowol­nego utwor­zonego Użytkown­i­ka, Zmi­ana wykony­wana będzie w dokład­nie taki sam sposób jak dla użytkown­i­ka admin, z tą różnicą, że w skład­ni polece­nia należy wpisać właś­ci­wą nazwę Użytkown­i­ka.

Na przykład, dla Użytkown­i­ka o nazwie klient1, polece­nie zmi­any hasła będzie następu­jące:

/usr/bin/passwd klient1

Table of Contents