Konfiguracja Windows Live Mail

Pro­gram Win­dows Live Mail to następ­ca pro­gramów Microsoft Out­look Express (obec­nego w Win­dows XP) oraz Win­dows Mail (znanego z sys­te­mu Win­dows Vista). Do jego zalet moż­na zal­iczyć sta­bil­ną pracę w sys­temie Win­dows, fil­try anty­phishin­gowe i antys­pamowe, ulep­szone przeszuki­wanie treś­ci e‑mail czy też czyt­nik RSS.

Z niniejszego porad­ni­ka dowiesz się, jak dodać nowe kon­to e‑mail do kon­fig­u­racji pro­gra­mu oraz w jaki sposób edy­tować ustaw­ienia tego kon­ta e‑mail.

Dodanie konta e‑mail
 1. Przy pier­wszym uru­chomie­niu pro­gra­mu, wyświ­et­lony zostanie ekran doda­nia nowego kon­ta. Wypełnij wyma­gane pola.
  • Adres e‑mail: wpisz pełny adres utwor­zony na ser­w­erze w nazwa.pl, np. biuro@nazwadomeny.pl.
  • Hasło: wpisz hasło do kon­ta, nadane w chwili jego utworzenia. Aby przy kole­jnym uru­chomie­niu pro­gra­mu nie pojaw­iała się konieczność ponownego wpisa­nia hasła, zaz­nacz opcję Zapamię­taj to hasło.
  • Nazwa wyświ­et­lana: wpisz dowol­ną nazwę, którą będą widzieli odbior­cy wiado­moś­ci, np. nazwę firmy lub imię i nazwisko.
  • Zaz­nacz również poniższą opcję Skon­fig­u­ruj ustaw­ienia ser­w­era ręcznie, aby móc dokon­ać jego ustaw­ień, a następ­nie kliknij przy­cisk Dalej.

 2. Prze­chodz­imy ter­az do opcji kon­fig­u­racji ser­w­era obsługu­jącego dodawane kon­to e‑mail. Do wybra­nia są 2 typy ser­w­erów: POP oraz IMAP. Zale­canym typem ser­w­era jest IMAP.

  WIĘCEJ INFORMACJI:   Jaki rodzaj ser­w­era pocz­ty przy­chodzącej wybrać (IMAP czy POP3)?

  • Typ ser­w­era: IMAP.
  • Adres ser­w­era pocz­ty przy­chodzącej: iden­ty­fika­tor ser­w­era nazwa.pl, na którym utwor­zono kon­to, np. server12345.nazwa.pl.
  • Zaz­nacz Wyma­gaj bez­piecznego połączenia (SSL).
  • Port: 993.
  • Uwierzytel­nij za pomocą, wybierz, Wyczyść tekst.
  • Nazwa użytkown­i­ka logowa­nia: wpisu­je­my adres e‑mail dodawanego kon­ta, np. biuro@nazwadomeny.pl.
  • Adres ser­w­era pocz­ty wychodzącej: wpisz iden­ty­fika­tor ser­w­era nazwa.pl, na którym utwor­zono kon­to, np. server12345.nazwa.pl.
  • Zaz­nacz opcję Wyma­gaj bez­piecznego połączenia (SSL).
  • Port: 465.

Po uzu­pełnie­niu wszys­t­kich pól, kliknij na przy­cisk Dalej. Kole­jny ekran poin­for­mu­je Cię o poprawnym doda­niu kon­ta do pro­gra­mu.

Zmiana ustawień konta

W dowol­nym momen­cie możli­wa jest edy­c­ja ustaw­ień kon­ta e‑mail, jakie zostało wprowad­zone w trak­cie jego dodawa­nia. Aby wyświ­etlić ekran edy­cji, kliknij na ikonę Pocz­ta usłu­gi Win­dows Live (1), widoczną w lewym górnym rogu pro­gra­mu, a następ­nie wybierz Opc­jeKon­ta e‑mail.

Właś­ci­woś­ci kon­ta mogą również zostać wyświ­et­lone, po kliknię­ciu prawym przy­ciskiem myszy, na nazwie dodanego kon­ta, widocznej po lewej stron­ie pro­gra­mu, a następ­nie po kliknię­ciu opcji Właś­ci­woś­ci.

Wywołane w ten sposób okno kon­fig­u­racji zaw­iera kil­ka zakładek, w których zna­j­du­ją się poszczególne opc­je. W zakład­ce Zabez­pieczenia należy zachować ustaw­ienia domyślne. Ustaw­ienia w pozostałych zakład­kach wykony­wać moż­na zgod­nie z poniższy­mi infor­ma­c­ja­mi.

1. Ogólne

W tym miejs­cu możesz zmienić wyświ­et­laną w pro­gramie nazwę kon­ta, nazwę użytkown­i­ka (wyświ­et­laną odbior­cy) oraz adres e‑mail, którego doty­czą ustaw­ienia.

Opc­ja Uwzględ­nij to kon­to przy odbiera­niu pocz­ty i syn­chro­niza­cji powin­na być zaz­nac­zona.

2. Ser­w­ery

Zakład­ka ta umożli­wia wyko­nanie zmi­any ser­w­era pocz­ty przy­chodzącej i wychodzącej, a także nazwy użytkown­i­ka e‑mail oraz hasła. Jeśli w Active.admin ser­w­era zmieniono hasło do kon­ta, należy je w tym miejs­cu uak­tu­al­nić.

Utrzy­muj zaz­nac­zoną opcję Logowanie przy uży­ciu uwierzytel­ni­a­nia opartego na zwykłym tekś­cie.

Nie należy zaz­naczać opcji Ser­w­er wyma­ga uwierzytel­nienia.

3. Zaawan­sowane

Miejsce to pozwala na włącze­nie lub wyłącze­nie szyfrowa­nia połączenia SSL, a także zmi­anę portów. Przy włąc­zonym szyfrowa­niu należy uży­wać portów 465 (dla SMTP) oraz 993 (dla IMAP). Możesz tu ustaw­ić również lim­it cza­su ser­w­era. Jeśli połącze­nie z ser­w­erem wyma­ga dłuższego okre­su, masz opcję zmi­any lim­i­tu poprzez prze­sunię­cie w pra­wo suwa­ka. Maksy­mal­ny czas to 5 min­ut.

4. IMAP

W celu zachowa­nia struk­tu­ry kat­a­logów IMAP utwor­zonych na ser­w­erze, w polu Ścież­ka folderu głównego należy wpisać INBOX. (duży­mi lit­era­mi i ze znakiem krop­ki na końcu). Poz­woli to na pobranie fold­erów utwor­zonych za pomocą Cloud Mail.

Aby zawartość fold­erów spec­jal­nych była praw­idłowo zapisy­wana i widocz­na również w Cloud Mail, należy pozostaw­ić zaz­nac­zoną opcję Prze­chowuj fold­ery spec­jalne na ser­w­erze IMAP, a następ­nie zmienić wpisane domyśl­nie nazwy na następu­jące:

 • Sent — dla ele­men­tów wysłanych
 • Drafts — dla kopii roboczych
 • Trash — dla ele­men­tów usunię­tych
 • Spam — dla wiado­moś­ci śmieci

Po zapisa­niu zmi­any nastąpi syn­chro­niza­c­ja kon­ta z ser­w­erem IMAP, co poz­woli na ujed­no­lice­nie struk­tu­ry fold­erów.

Table of Contents