Jak sprawdzić historię moich płatności?

W Pan­elu Klien­ta możesz sprawdz­ić infor­ma­c­je o wszys­t­kich oper­ac­jach finan­sowych, które zostały wyko­nane na Twoim kon­cie w nazwa.pl. Po zal­o­gowa­niu się do Pan­elu Klien­ta, prze­jdź do zakład­ki Fak­tu­ry i płat­noś­ci → his­to­ria rozliczeń (1).

Na wyświ­et­lonej stron­ie będziesz mógł wybrać następu­jące opc­je:

  • PODSUMOWANIE – zaw­iera infor­ma­c­je o stanie Twoich środ­ków w nazwa.pl, w tym, o stanie kon­ta nad­płat (Sprawdź: Co to jest kon­to nad­płat?).
  • HISTORIA OPERACJI (1) – zaw­iera his­torię oper­acji finan­sowych wykony­wanych w Pan­elu Klien­ta.

Aby pre­cyzyjnie zwery­fikować his­torię rozliczeń, wybierz zakres dat (2), z którego oper­ac­je finan­sowe mają zostać wyświ­et­lone i kliknij przy­cisk POKAŻ (3). Możesz również wyek­sportować wyświ­et­lone wyni­ki do pliku, aby móc je łatwiej przeglą­dać, przenosić lub drukować. Wybierz jeden z trzech rodza­jów plików (4) i kliknij przy­cisk EKSPORTUJ (5). Eksport infor­ma­cji moż­na wykon­ać do następu­ją­cych plików:

  • .CSV (UTF‑8) – for­mat prze­chowywa­nia danych w plikach tek­stowych, zgod­ny z sys­te­mem utf‑8;
  • .CSV (WINDOWS) – for­mat prze­chowywa­nia danych w plikach tek­stowych, zgod­ny z sys­tema­mi Win­dows;
  • .PDF – for­mat służą­cy do prezen­tacji, przenosze­nie i drukowa­nia treś­ci tek­stowo-graficznych.

Table of Contents