Jak zarządzać folderami na skrzynce e‑mail?

W pod­sta­wowej kon­fig­u­racji pocz­ty e‑mail, wszys­tkie odbier­ane przez kon­to e‑mail wiado­moś­ci, gro­mad­zone są wyłącznie w jed­nym kat­a­logu Ode­brane. W przy­pad­ku częstej wymi­any kore­spon­dencji z wielo­ma adresa­ta­mi, może to utrud­nić późniejsze przeglą­danie wiado­moś­ci czy też wyszukanie intere­su­jącej nas infor­ma­cji. Warto więc dodać do kon­ta dodatkowe fold­ery, które poz­wolą na uporząd­kowanie wiado­moś­ci.

Należy w tym miejs­cu wspom­nieć o dość ważnym narzędz­iu, którym jest fil­trowanie wiado­moś­ci. Odpowied­nio skon­fig­urowane poz­woli na zapisy­wanie przy­chodzą­cych e‑maili od określonego nadaw­cy od razu we wskazanym przez nas fold­erze. Pozwala to na lep­szą orga­ni­za­cję pra­cy, szczegól­nie, gdy codzi­en­nie otrzy­mu­je­my duże iloś­ci wiado­moś­ci e‑mail. Dowiedz się więcej o fil­trowa­niu pocz­ty przy­chodzącej:

WIĘCEJ INFORMACJI:    Ustaw­ienia fil­trowa­nia wiado­moś­ci

Jak dodać kolejny folder?

W celu doda­nia folderu, kliknij w opcję Ustaw­ienia, w prawym górnym rogu strony, a następ­nie wybierz zakład­kę Fold­ery i kliknij przy­cisk + DODAJ FOLDER (1), widoczny na dole listy fold­erów.

Wyświ­et­lone zostanie okno pop-up, w którym należy wpisać nazwę folderu, a także z listy rozwi­janej wybrać Fold­er nadrzęd­ny, czyli miejsce na skrzynce, w którym zostanie on utwor­zony. W przy­pad­ku wybra­nia z listy opcji oznac­zonej jako -, nowy fold­er zostanie utwor­zony jako główny, widoczny pod fold­era­mi domyśl­nie dostęp­ny­mi. W celu zachowa­nia wprowad­zonych danych, kliknij przy­cisk Zapisz.

Nowy fold­er może zostać dodany również z poziomu widoku skrzyn­ki odbior­czej. Poniżej drzewka kat­a­logów na kon­cie zna­j­du­je się przy­cisk + Dodaj fold­er, po kliknię­ciu którego, od razu wyświ­et­lone zostanie okno pop-up nowego folderu.

Jak zmienić ustawienia folderu?

W dowol­nej chwili masz możli­wość zmi­any nazwy utwor­zonego wcześniej folderu lub też jego położe­nie na skrzynce. W tym celu, kliknij w opcję Ustaw­ienia, w prawym górnym rogu strony, wybierz zakład­kę Fold­ery i naciśnij na nazwę folderu, który ma zostać pod­dany edy­cji. W for­mu­la­rzu moż­na zmienić nazwę i Fold­er nadrzęd­ny, a także ustaw­ić Typ listy, czyli sposób wyświ­et­la­nia wiado­moś­ci w fold­erze. Widoczne są tu również infor­ma­c­je na tem­at iloś­ci i rozmi­aru zna­j­du­ją­cych się w kat­a­logu wiado­moś­ci. Po wprowadze­niu zmi­an należy kliknąć przy­cisk Mody­fikuj, aby zostały one zachowane.

W przy­pad­ku fold­erów sys­te­mowych, zmienić moż­na jedynie Typ listy, czyli sposób wyświ­et­la­nia wiado­moś­ci w fold­erze, a for­mu­la­rz ich edy­cji nie będzie zaw­ier­ał pól Nazwa folderu i Fold­er nadrzęd­ny.

Jak usunąć folder lub opróżnić jego zawartość?

Aby usunąć fold­er z kon­ta, kliknij w opcję Ustaw­ienia, w prawym górnym rogu strony, wybierz zakład­kę Fold­ery, a następ­nie kliknij na nazwę kat­a­logu, który chcesz usunąć. W for­mu­la­rzu edy­cji każdego folderu, poniżej Infor­ma­cji doty­czą­cych iloś­ci i rozmi­aru wiado­moś­ci w nim się zna­j­du­ją­cych, widoczne są przy­cis­ki Usuń (1) oraz Opróżnij (2), który to akty­wny jest wów­czas, jeśli dany fold­er zaw­iera wiado­moś­ci. Jeśli fold­er jest pusty, przy­cisk Opróżnij będzie nieak­ty­wny.

Jeśli klikniesz Opróżnij, zawartość folderu zostanie z niego usunię­ta i prze­nie­siona do Kosza, więc będzie możli­wość ich przy­wróce­nia, po prze­jś­ciu do folderu Kosz, w głównym widoku skrzyn­ki odbior­czej.

Gdy wybierzesz opcję Usuń, kat­a­log zostanie całkowicie ska­sowany z kon­ta. Wiado­moś­ci, które się w nim zna­j­dowały nie zostaną prze­nie­sione do kosza, lecz bezpowrot­nie znikną ze skrzyn­ki.

W przy­pad­ku fold­erów sys­te­mowych, akty­wny będzie wyłącznie przy­cisk Opróżnij, jeśli w danym fold­erze zna­j­du­ją się wiado­moś­ci. Nie będzie możli­woś­ci usuwa­nia fold­erów sys­te­mowych.

Subskrypcja folderów

Aby nowo dodane fold­ery były widoczne w głównym widoku skrzyn­ki odbior­czej, należy włączyć ich sub­skrypcję. W tym celu, kliknij w opcję Ustaw­ienia, w prawym górnym rogu strony i wybierz zakład­kę Fold­ery.

Przy każdym z fold­erów widocznych na liś­cie zna­j­du­je się przełącznik odpowiedzial­ny za sub­skrypcję. Aby Two­je kat­a­lo­gi były widoczne, przełącznik przy każdym z nich powinien zna­j­dować się w pozy­cji po prawej stron­ie i mieć kolor zielony (1). Jeśli przełącznik przy danym fold­erze jest szary (2), oznacza to, że ten kat­a­log nie będzie wyświ­et­lany.

Fold­ery spec­jalne kon­ta posi­ada­ją domyśl­nie włąc­zoną sub­skrypcję i nie ma możli­woś­ci jej wyłączenia. Dodatkowe infor­ma­c­je o fold­er­ach spec­jal­nych zna­j­du­ją się w porad­niku: Pod­sta­wowe ustaw­ienia Cloud Mail (Pref­er­enc­je).

Table of Contents