Jak zarządzać sondami (pytaniami w ankietach)?

Usłu­ga Kreator WWW i Kreator WWW Pro została wyco­fana z ofer­ty nazwa.pl. Dostęp­na jest wyłącznie dla Klien­tów, którzy wykupili ją wcześniej.

W wit­rynie możesz utworzyć sondę umożli­wia­jącą użytkown­ikom udzielanie odpowiedzi na utwor­zone pyta­nia, zapisy­wanie wyników i prezen­towanie ich w formie wykresów.

Jak utworzyć sondę?

Zaloguj się na stron­ie kreatorwww.nazwa.pl i kliknij ikonę Ustaw­ienia w lewym górnym rogu, a następ­nie prze­jdź do zakład­ki Son­da. W sondzie kliknij przy­cisk DODAJ, wpisz przy­na­jm­niej jed­no pytanie i wybierz typ wykre­su wyników (słup­kowy lub kołowy). Po uzu­pełnie­niu wszys­t­kich pól kliknij przy­cisk UTWÓRZ.

Jakie opc­je sondy są dostęp­ne?

  • Dodawanie i usuwanie odpowiedzi (aby dodać odpowiedź wpisz jej treść i kliknij ikonę plusa; aby usunąć odpowiedź, kliknij ikonę kosza obok odpowiedzi)
  • Zmi­ana typu wykre­su (aby zmienić typ wykre­su kliknij listę rozwi­janą i wybierz for­mę prezen­tacji wyników sondy)
  • Ustaw­ie­nie sondy jako sondy wielokrot­nego wyboru (umożli­wia zaz­naczanie w ankiecie więcej niż jed­nej odpowiedzi)
  • Poz­wole­nie na wpisy­wanie włas­nych odpowiedzi przez gło­su­ją­cych
  • Poz­wole­nie na podgląd wyników przed odd­aniem gło­su (wyk­lucza podgląd przed zakończe­niem sondy)
  • Poz­wole­nie na podgląd wyników przed zakończe­niem sondy
  • Ustaw­ie­nie daty zakończenia sondy

Po minię­ciu wybranej daty nie będzie możli­we wzię­cie udzi­ału w sondzie. Wyni­ki sondy będą dostęp­ne.

Jak edy­tować sondę?

Kliknij ikonę Ustaw­ienia w lewym górnym rogu, a następ­nie prze­jdź do zakład­ki Son­da. Odszukaj pytanie, które chcesz edy­tować i kliknij ikonę ołówka z opisem Edy­tuj. Po wprowadze­niu zmi­an kliknij przy­cisk Zapisz.

Jak sprawdz­ić wyni­ki sondy?

Kliknij ikonę Ustaw­ienia w lewym górnym rogu, prze­jdź do zakład­ki Son­da i kliknij ikonę wykre­su z opisem Wyni­ki.

Jak zakończyć sondę?

Kliknij ikonę Ustaw­ienia w lewym górnym rogu, prze­jdź do zakład­ki Son­da i kliknij ikonę zaz­naczenia z opisem Zakończ. Po potwierdze­niu nie będzie możli­we udzie­le­nie odpowiedzi na pytanie sondy. Wyni­ki tej sondy będą dostęp­ne.

Jak wznow­ić sondę?

Kliknij ikonę Ustaw­ienia w lewym górnym rogu, a następ­nie prze­jdź do zakład­ki Son­da. Odszukaj sondę ze sta­tusem Zakońc­zona i kliknij ikonę ołówka z opisem Edy­tuj. Powyżej daty zakończenia sondy kliknij odnośnik Wznów sondę, a następ­nie kliknij przy­cisk Zapisz. Son­da będzie dostęp­na do dnia wskazanego jako data zakończenia lub bezter­mi­nowo, jeśli żad­na data nie została wybrana.

Jak usunąć sondę?

Kliknij ikonę Ustaw­ienia w lewym górnym rogu, a następ­nie prze­jdź do zakład­ki Son­da. Odszukaj pytanie, które chcesz usunąć i kliknij ikonę kosza z opisem Usuń. Usunię­cie sondy potwierdź kliknię­ciem przy­cisku TAK.

UWAGA! Usunię­cie sondy jest nieod­wracalne i oznacza, że jej wyni­ki przes­taną być dostęp­ne.

Jak umieś­cić kalen­darz na pod­stron­ie?

Prze­jdź do pod­strony, na której chcesz umieś­cić sondę i w wybrane miejsce prze­ciąg­nij mod­uł Son­da. W ogól­nych ustaw­ieni­ach mod­ułu (dostęp­nych po kliknię­ciu ikony koła zębat­ego) na liś­cie rozwi­janej kliknij nazwę wybranego pyta­nia.

Table of Contents