Zmiana parametrów serwera VPS

W każdej chwili ist­nieje możli­wość pod­wyższenia para­metrów posi­adanego ser­w­era VPS. Zmi­anę taką zgłosić moż­na po zal­o­gowa­niu do Pan­elu Klien­ta. W tym celu, prze­jdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowa­nia (2), czyli login do Pan­elu Klien­ta i hasło, które zostały ustalone w chwili jego reje­strowa­nia, a następ­nie kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym, a następ­nie ponown­ie kliknąć na przy­cisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o auto­ryza­cji dwue­tapowej pod­czas logowa­nia do Pan­elu Klien­ta tutaj.

Po zal­o­gowa­niu należy prze­jść do zakład­ki Two­je usłu­giSer­w­ery VPS i kliknąć w widoczną tam nazwę ser­w­era.

Po prze­jś­ciu do szczegółów ser­w­era należy kliknąć w kartę ZMIANA OPCJI SERWERA, wybrać z listy rozwi­janej właś­ci­wą opcję i kliknąć przy­cisk ZATWIERDŹ.

Wygen­erowana zostanie pro­for­ma zaw­ier­a­ją­ca opłatę równą różni­cy pomiędzy stan­dar­d­owy­mi cena­mi ser­w­erów, pro­por­cjon­al­nie do iloś­ci dni, pozostałych do koń­ca bieżącego okre­su abona­men­towego. Po wyko­na­niu i zak­się­gowa­niu wpłaty, ser­w­er zostanie automaty­cznie przełąc­zony na nową opcję.

UWAGA! Zmi­ana opcji ser­w­era możli­wa jest wyłącznie w ramach tej samej linii pro­duk­towej ser­w­erów VPS. Nie ma możli­woś­ci zmi­any w ten sposób szy­bkoś­ci pro­ce­so­ra, a więc zmi­any z ser­w­era VPS na VPS Speed.

Table of Contents