Unieważnienie działania certyfikatu w trakcie okresu jego ważności (revoke)

 

W trak­cie okre­su, na jaki został wydany cer­ty­fikat SSL, ist­nieje możli­wość jego unieważnienia (revoke). Pro­ce­du­ra ta odby­wa się na życze­nie właś­ci­ciela cer­ty­fikatu. W przy­pad­ku chę­ci unieważnienia cer­ty­fikatu skon­tak­tuj się z Dzi­ałem Obsłu­gi Klien­ta przesyła­jąc wiado­mość z auto­ry­zowanego adresu e‑mail na adres kontakt@nazwa.pl.

Po wyko­na­niu oper­acji revoke cer­ty­fikat zosta­je umieszc­zony na Liś­cie Unieważnionych Cer­ty­fikatów (Cer­tifi­cate Revo­ca­tion List). Jego dal­sze uży­wanie skutkować będzie pojaw­ian­iem się komu­nikatu w przeglą­darce inter­ne­towej.

Jeśli po prze­jś­ciu na swo­ją stronę zauważysz podob­ny komu­nikat, a nie zgłasza­łeś chę­ci unieważnienia cer­ty­fikatu, w pier­wszej kole­jnoś­ci upewnij się czy nie korzys­tałeś z usłu­gi reis­sue (ponownego wyda­nia cer­ty­fikatu SSL w okre­sie jego ważnoś­ci). Jeśli tak, zwery­fikuj czy po wyko­na­niu usłu­gi na ser­w­erze zain­stalowałeś cer­ty­fikat, wkle­ja­jąc nowe klucze.

Table of Contents