Po jakim czasie działają zmiany w konfiguracji domeny?

 • Pomoc
 • Domeny
 • Po jakim czasie działają zmiany w konfiguracji domeny?

Wyko­nane zmi­any w kon­fig­u­racji dome­ny, czyli w jej stre­fie DNS, wchodzą w życie zwyk­le po okre­sie od kilku min­ut do maksy­mal­nie 24 (dla domen .pl) lub nawet 72 (dla domen glob­al­nych) godzin. Ten czas to, tzw. propa­gac­ja dome­ny, czyli pro­ces rozpowszech­nienia nowych lub zmody­fikowanych reko­rdów dome­ny w internecie.

Propa­gac­ja następu­je także po przy­wróce­niu ważnoś­ci wygasłej dome­ny oraz po pozy­ty­wnej wery­fikacji adresu e‑mail Abo­nen­ta dome­ny glob­al­nej i jej odwiesze­niu, jeśli została wcześniej zaw­ies­zona z powodu negaty­wnej wery­fikacji adresu e‑mail.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Z czym wiąże się zaw­iesze­nie dome­ny glob­al­nej?
WIĘCEJ INFORMACJI:   Przy­wracanie wygasłych domen

Jak w praktyce objawia się propagacja?
 • Jeśli w kon­fig­u­racji dome­ny została wprowad­zona zmi­ana doty­czą­ca obsłu­gi pocz­ty – przekierowanie na inną usługę w nazwa.pl, zmi­ana wartoś­ci reko­r­du MX, del­e­gac­ja na zewnętrzne ser­w­ery DNS, parkowanie lub przekierowanie dome­ny na adres URL z włącze­niem przekierowa­nia dome­ny na paki­et pocz­towy – to propa­gac­ja wpły­wa na ser­w­er, na który będą dostar­czane wiado­moś­ci e‑mail. Część z nich będzie trafi­ać na poprzed­ni ser­w­er lub nie będzie docier­ać (jeśli wcześniej dom­e­na nie wskazy­wała żad­nego ser­w­era), a część będzie kierowana zgod­nie z nowy­mi ustaw­ieni­a­mi. Po zakończe­niu propa­gacji, wszys­tkie wiado­moś­ci e‑mail będą praw­idłowo dostar­czane na ser­w­er, na który wskazu­je zmody­fikowana kon­fig­u­rac­ja.

 • Jeśli w kon­fig­u­racji dome­ny została wprowad­zona zmi­ana doty­czą­ca strony inter­ne­towej – przekierowanie na usługę, mody­fikac­ja reko­rdów A lub AAAA – to w trak­cie propa­gacji, niek­tórzy użytkown­i­cy zobaczą zawartość strony inter­ne­towej wynika­jącą z poprzed­niej kon­fig­u­racji lub nie zobaczą jej wcale (jeśli wcześniej dom­e­na nie wskazy­wała żad­nego ser­w­era), a niek­tórzy od razu zobaczą stronę z nowego adresu. Po zakończe­niu propa­gacji, wszyscy zobaczą stronę z nowego ser­w­era.

Co wpływa na czas propagacji?
 • Para­metr TTL (Time To Live – z ang. czas życia paki­etu). W przy­pad­ku ser­w­erów DNS określan on czas prze­chowywa­nia infor­ma­cji o kon­fig­u­racji dome­ny w pamię­ci podręcznej ser­w­era, bez dodatkowego sprawdza­nia. Mniejsza wartość wymusza częst­sze sprawdzanie, ale ustaw­ienia bywa­ją ignorowane przez oper­a­torów inter­ne­towych. W nazwa.pl, domyśl­ną wartoś­cią TTL jest 3600 sekund, czyli jed­na godz­i­na. Wartość tę moż­na zmienić poprzez Ręczną kon­fig­u­rację DNS dome­ny, przyp­isu­jąc czas od 300 sekund (5 min­ut) do 86400 sekund (24 godziny).

 • WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak włączyć ręczną kon­fig­u­rację stre­fy DNS dome­ny zare­je­strowanej w nazwa.pl?

 • Częs­totli­wość odświeża­nia reko­rdów DNS u nadrzęd­nego rejes­tra­to­ra. W przy­pad­ku domen z rozsz­erze­niem .pl, przez więk­szość doby zmi­any są wprowadzane co 15 min­ut. Rejes­tra­torzy domen glob­al­nych (.com, .net, .org, .biz, .info) i europe­js­kich (.eu) wykonu­ją te zmi­any zwyk­le w cza­sie 1–2 godzin.

 • Częs­totli­wość odświeża­nia reko­rdów DNS u oper­a­to­ra ser­w­erów DNS. Domyśl­nie jest nim dostaw­ca inter­ne­towy, nato­mi­ast we właś­ci­woś­ci­ach połączenia moż­na wpisać własne adresy IP ser­w­erów. W celu zmniejszenia licz­by zapy­tań (sprawdzeń kon­fig­u­racji), oper­a­torzy częs­to sto­su­ją wiel­o­godzinne okresy prze­chowywa­nia ustaw­ień.
 • Pamięć podręcz­na (cache) DNS w urządze­niu użytkown­i­ka. Ta pamięć nie jest związana z przeglą­darką inter­ne­tową, a z sys­te­mem oper­a­cyjnym, który zapisu­je infor­ma­c­je o odwiedzanych stronach inter­ne­towych, zapew­ni­a­jąc ich szyb­sze wczy­ty­wanie. W celu wyczyszczenia pamię­ci podręcznej DNS należy zamknąć wszys­tkie pro­gramy pocz­towe i przeglą­dar­ki, a następ­nie wpisać polece­nie ipcon­fig /flushdns (w wier­szu pole­ceń cmd Win­dows) lub, w oknie ter­mi­nala OS X 10.9–10.11, polece­nie sudo dscacheutil ‑flush­cache; sudo kil­lall ‑HUP mDNSRe­spon­der
Jak skrócić czas propagacji?
 • Zmienić ustaw­ie­nie wartoś­ci TTL w reko­r­dach DNS.
 • Usunąć pamięć podręczną DNS.

UWAGA! Ze wzglę­du na zależność od dostaw­ców inter­ne­towych i ustaw­ień ser­w­erów DNS powyższe dzi­ała­nia mogą nie przynieść rezul­tatu.

Jeśli masz wąt­pli­woś­ci, czy dla dome­ny minął już czas propa­gacji, skon­tak­tuj się z Dzi­ałem Obsłu­gi Klien­ta nazwa.pl.

Table of Contents