Konfiguracja filtrów antyspamowych

Czym są filtry antyspamowe?

Każdy użytkown­ik pocz­ty elek­tron­icznej w nazwa.pl chro­niony jest przez zaawan­sowany fil­tr antys­pamowy. Sprawdza on przy­chodzące wiado­moś­ci e‑mail anal­izu­jąc, m.in. rep­utację ser­w­era pocz­towego nadaw­cy oraz tytuł i treść wiado­moś­ci. W ten sposób zabez­piecza kon­to pocz­towe przed napły­wem wielu niech­cianych wiado­moś­ci, czyli tzw. spa­mu.

Fil­tr bloku­je dostar­czanie wiado­moś­ci:

 • z adresów IP ser­w­erów pocz­towych, które zna­j­du­ją się na lis­tach RBL (będą­cych na bieżą­co aktu­al­i­zowany­mi baza­mi ser­w­erów, zgłos­zonych jako rozsyła­jące spam);
 • jeżeli tem­at, treść lub załączni­ki wiado­moś­ci speł­ni­a­ją kry­te­ria pode­jrzenia o spam;
 • jeżeli wiado­mość przekroczy próg punk­towy 6.31 przy­dzielany przez mod­uł fil­trowa­nia wiado­moś­ci (anal­izu­ją­cy m.in. słowa kluc­zowe, kon­strukcję wiado­moś­ci, w tym kod HTML i lin­ki);
 • nadesłanych z adresów e‑mail, domen lub adresów IPv4 dodanych do „czarnej listy nadaw­ców” w pan­elu Active.admin.

W celu zmi­any ustaw­ień fil­tru antys­pamowego zaloguj się do pan­elu Active.admin i prze­jdź do zakład­ki Pocz­ta -> Fil­tr antys­pamowy.

WIĘCEJ INFORMACJI:    Jak ustal­ić właś­ci­wy pan­el Active.admin
WIĘCEJ INFORMACJI:    Jak zal­o­gować się do pan­elu Active.admin

Jak ustawić filtry antyspamowe?
 1. Wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz iden­ty­fika­tor posi­adanego ser­w­era w polu Nazwa użytkown­i­ka oraz, ustalone przez siebie w Pan­elu Klien­ta, hasło do usłu­gi (2). Po uzu­pełnie­niu danych, kliknij przy­cisk Zaloguj (3).
 2. Prze­jdź do zakład­ki Pocz­ta i wybierz Fil­tr antys­pamowy.
 3. Aby dodać nowy adres do fil­tra antys­pamowego, wpisz go na jed­ną z list, a następ­nie kliknij Dodaj.
  • Na białą listę możesz wpisać tylko pełne adresy e‑mail nadaw­ców, od których wiado­moś­ci mają być dostar­czane, nieza­leżnie od pozostałych mech­a­nizmów antys­pamowych.
  • Na czarną listę możesz wpisać pełne adresy e‑mail, dome­ny oraz adresy IPv4, od których wiado­moś­ci mają być zawsze odrzu­cane.
 4. Jeżeli chcesz usunąć wybrany adres e‑mail, z które­jś z list, zaz­nacz go i kliknij odnośnik usuń.
 5. Po wprowadze­niu wszys­t­kich zmi­an, kliknij przy­cisk Zapisz w celu zachowa­nia ustaw­ień.

WAŻNE! Mod­uł białej i czarnej listy ustaw­iony w Active.admin ser­w­era ma wyższy pri­o­ry­tet dzi­ała­nia, niż dodatkowe fil­try ustaw­iane na skrzynce poprzez stronę poczta.nazwa.pl lub reguły i fil­try ustaw­iane w zewnętrznych pro­gra­mach pocz­towych.

Fil­try antys­pamowe moż­na skon­fig­urować glob­al­nie, dla wszys­t­kich kont pocz­ty elek­tron­icznej założonych na ser­w­erze. Nie ma możli­woś­ci ustaw­ienia różnej kon­fig­u­racji fil­trów antys­pamowych dla poszczegól­nych skrzynek e‑mail.

Table of Contents