Zmiana wersji PHP na serwerze

W przy­pad­ku ser­w­erów hostin­gowych w nazwa.pl, czyli linii Cloud­Host­ing, Cloud­Host­ing Word­Press i Cloud­Host­ing e‑Sklep, możli­wa jest zmi­ana wer­sji inter­pretera PHP. Aby tego dokon­ać, wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz iden­ty­fika­tor posi­adanego ser­w­era w polu Nazwa użytkown­i­ka oraz, ustalone przez siebie w Pan­elu Klien­ta, hasło do usłu­gi (2). Po uzu­pełnie­niu danych, kliknij przy­cisk Zaloguj (3).

Po zal­o­gowa­niu, z zakład­ki Ustaw­ienia wybierz opcję Ustaw­ienia ser­w­era (1).

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak ustal­ić właś­ci­wy pan­el Active.admin?

Zmi­ana wer­sji PHP możli­wa jest w sekcji Kon­fig­u­rac­ja PHP.

Z listy rozwi­janej, możesz wybrać jed­ną z dostęp­nych wer­sji PHP. Zale­cane jest ustaw­ian­ie nowszych, wspier­anych wer­sji. Jeśli konieczne jest ustaw­ie­nie wer­sji PHP oznac­zonej jako nieak­tu­al­na, zapoz­naj się z wyświ­et­lonym komu­nikatem ostrze­gaw­czym i kliknij przy­cisk Zgo­da.

Oprócz zmi­any samej wer­sji PHP, możesz tutaj również włączyć lub wyłączyć opc­je dodatkowe i Encodery PHP. Nie wszys­tkie z nich są jed­nak dostęp­ne dla każdej wer­sji PHP. Jeśli zami­ast treś­ci Two­jej strony wyświ­et­lana jest biała, pus­ta strona, włącz opcję pokazy­wa­nia błędów, czyli display_errors. Komu­nikaty błędów, jakie wów­czas będą widoczne, pomogą w zdi­ag­no­zowa­niu prob­le­mu. Po skon­fig­urowa­niu właś­ci­wych opcji, naciśnij na dole strony przy­cisk Zapisz.

UWAGA! Zmi­ana wer­sji PHP wykony­wana jest dla całego ser­w­era, a więc wszys­t­kich stron, które się na nim zna­j­du­ją. Przed wyko­naniem zmi­any upewnij się, że wszys­tkie strony, które posi­adasz na tym ser­w­erze, będą kom­paty­bilne z ustaw­ianą przez Ciebie wer­sją PHP, lub też dokon­aj ich właś­ci­wej aktu­al­iza­cji. Późniejszy powrót do wcześniej ustaw­ionej wer­sji PHP nie gwaran­tu­je powro­tu do praw­idłowego dzi­ała­nia stron.

Table of Contents