Zmiana wersji PHP na serwerze

W przy­pad­ku ser­w­erów hostin­gowych w nazwa.pl, czyli linii Cloud­Host­ing, Cloud­Host­ing Word­Press i Cloud­Host­ing e‑Sklep, możli­wa jest zmi­ana wer­sji inter­pretera PHP. Aby tego dokon­ać, wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz iden­ty­fika­tor posi­adanego ser­w­era w polu Nazwa użytkown­i­ka oraz, ustalone przez siebie w Pan­elu Klien­ta, hasło do usłu­gi (2). Po uzu­pełnie­niu danych, kliknij przy­cisk Zaloguj (3).

Po zal­o­gowa­niu, z zakład­ki Ustaw­ienia wybierz opcję Ustaw­ienia ser­w­era (1).

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak ustal­ić właś­ci­wy pan­el Active.admin?

Zmi­ana wer­sji PHP możli­wa jest w sekcji Kon­fig­u­rac­ja PHP.

Z listy rozwi­janej (1), możesz wybrać jed­ną z dostęp­nych, nowszych wer­sji PHP, od 7.2 wzwyż. Jeżeli z jakiegoś powodu Two­ja strona musi uży­wać PHP w niższej wer­sji niż 7.2, możesz sko­rzys­tać z usłu­gi dodatkowej, pole­ga­jącej na obsłudze na Twoim ser­w­erze starszych wer­sji PHP (o czym poniżej).

Oprócz zmi­any samej wer­sji PHP, możesz tutaj również włączyć lub wyłączyć opc­je dodatkowe i Encodery PHP. Nie wszys­tkie z nich są jed­nak dostęp­ne dla każdej wer­sji PHP. Jeśli zami­ast treś­ci Two­jej strony wyświ­et­lana jest biała, pus­ta strona, włącz opcję pokazy­wa­nia błędów, czyli display_errors (2). Komu­nikaty błędów, jakie wów­czas będą widoczne, pomogą w zdi­ag­no­zowa­niu prob­le­mu. Po skon­fig­urowa­niu właś­ci­wych opcji, naciśnij na dole strony przy­cisk Zapisz.

Na ser­w­er­ach nazwa.pl dostęp­ne jest również PHP w wer­sji 8.0, która dostar­cza zarówno wiele nowych funkcjon­al­noś­ci dla pro­gramistów tego języ­ka, jak również opty­mal­iza­cję w zakre­sie jego skład­ni. Ważną nowoś­cią jest przyspiesze­nie wykony­wa­nia kodu, dzię­ki rozsz­erze­niu mech­a­niz­mu Zend OPcache o nowy mech­a­nizm Just in Time Com­pil­er (JIT), który może mieć najwięk­szy wpływ na szy­bkość dzi­ała­nia ser­wisów WWW. Aby sko­rzys­tać z najnowszej wer­sji PHP, wybierz ją z listy i zapisz zmi­anę.

Jak włączyć płatną obsługę starszych wersji PHP na serwerze?

Jeśli Two­ja strona wyma­ga starszej wer­sji PHP niż 7.2, ist­nieje możli­wość uru­chomienia Usłu­gi DodatkowejObsłu­ga starszych wer­sji PHP. W tym celu, zaloguj się do Pan­elu Klien­ta, a następ­nie prze­jdź do zakład­ki Moje usłu­gi -> Host­ing (1) i kliknij odnośnik Szczegóły (2), widoczny poniżej adresu ser­w­era.

W Szczegółach ser­w­era, na kar­cie INFORMACJE OGÓLNE, kliknij przy­cisk ZAMÓW (1), widoczny w sekcji Obsłu­ga starszych wer­sji PHP.

Po opłace­niu usłu­gi i zak­się­gowa­niu środ­ków, w pan­elu Active.admin ser­w­era możli­wa będzie zmi­ana wer­sji PHP na niższą niż 7.2, tzn. 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0 lub 7.1. Dostęp­na będzie również więk­sza licz­ba opcji dodatkowych oraz Encoderów PHP.

UWAGA! Zmi­ana wer­sji PHP wykony­wana jest dla całego ser­w­era, a więc wszys­t­kich stron, które się na nim zna­j­du­ją. Przed wyko­naniem zmi­any upewnij się, że wszys­tkie strony, które posi­adasz na tym ser­w­erze, będą kom­paty­bilne z ustaw­ianą przez Ciebie wer­sją PHP, lub też dokon­aj ich właś­ci­wej aktu­al­iza­cji. Późniejszy powrót do wcześniej ustaw­ionej wer­sji PHP nie gwaran­tu­je powro­tu do praw­idłowego dzi­ała­nia stron.

Table of Contents