Konfiguracja konta e‑mail na Androidzie

Aplikacja Gmail na Androida

Aplikac­ja Gmail, która jest dostęp­na domyśl­nie na tele­fonach z sys­te­mem Android, pozwala m.in. na dodanie skrzyn­ki e‑mail utwor­zonej na ser­w­erze w nazwa.pl. Jeżeli nie jest ona zain­stalowana na Twoim urządze­niu, możesz ją bezpłat­nie pobrać ze sklepu Google Play.

Z niniejszego porad­ni­ka dowiesz się, jak dodać nowe kon­to e‑mail do kon­fig­u­racji pro­gra­mu oraz w jaki sposób edy­tować ustaw­ienia tego kon­ta e‑mail.

 1. Po uru­chomie­niu aplikacji Gmail, otwórz menu zlokali­zowane z lewej strony ekranu, za pomocą ikony z trze­ma poziomy­mi lini­a­mi, następ­nie przewiń w dół ekran i naciśnij opcję Ustaw­ienia.
 2. Wybierz dodaj kon­to. Następ­nie pojawi się ekran Kon­fig­u­rac­ja kon­ta e‑mail, gdzie należy wybrać opcję Inne.
 3. Wpisz ter­az adres skrzyn­ki e‑mail, założonej na ser­w­erze w nazwa.pl. Następ­nie naciśnij Kon­fig­u­rac­ja ręcz­na.
 4. Wybierz typ kon­ta
  • Oso­biste (POP3).
  • Oso­biste (IMAP) – ustaw­ie­nie rekomen­dowane.

  Z poniższego artykułu dowiesz się, jakie są różnice między pro­tokoła­mi POP3 i IMAP.

  WIĘCEJ INFORMACJI:   Jaki rodzaj ser­w­era pocz­ty przy­chodzącej wybrać (IMAP czy POP3)?

 5. Wpisz hasło do kon­ta e‑mail, zgod­nie z ustaw­ieni­a­mi, jakie zostały wprowad­zone przy tworze­niu Two­jej skrzyn­ki w Active.admin, a następ­nie naciśnij Dalej.
 6. Skon­fig­u­ruj ustaw­ienia pocz­ty przy­chodzącej wg poniższego schematu:
  • Nazwa użytkown­i­ka: wpisz założony w pan­elu Active.admin adres e‑mail, dla którego kon­fig­urowany jest pro­gram, np. biuro@nazwadomeny.pl;
  • Hasło: wpisz hasło do adresu e‑mail, zgod­nie z ustaw­ieni­a­mi wprowad­zony­mi przy tworze­niu skrzyn­ki w Active.admin;
  • Ser­w­er: wpisz iden­ty­fika­tor usłu­gi, na której jest założona skrzyn­ka. Możesz go odczy­tać w górnej częś­ci pan­elu Active.admin.
  • Po uzu­pełnie­niu danych, naciśnij Dalej.

 7. Uzu­pełnij ustaw­ienia pocz­ty wychodzącej.
  • Nazwa użytkown­i­ka: wpisz założony w pan­elu Active.admin adres e‑mail, dla którego kon­fig­urowany jest pro­gram, np. biuro@nazwadomeny.pl
  • Hasło: wpisz hasło do adresu e‑mail, zgod­nie z ustaw­ieni­a­mi wprowad­zony­mi przy tworze­niu skrzyn­ki w Active.admin
  • Ser­w­er SMTP: wpisz iden­ty­fika­tor usłu­gi, na której jest założona skrzyn­ka; moż­na go odczy­tać w górnej częś­ci pan­elu Active.admin
  • Po uzu­pełnie­niu danych, naciśnij Dalej.

 8. Na kole­jnym ekranie widoczne są domyślne ustaw­ienia syn­chro­niza­cji. Naciśnij Dalej
 9. W ostat­nim kroku kon­fig­u­racji uzu­pełnij dane iden­ty­fika­cyjne.
  • Nazwa kon­ta: to etyki­eta skrzyn­ki widocz­na w aplikacji Gmail.
  • Two­je imię i nazwisko: wpisz nazwę wyświ­et­laną w wiado­moś­ci­ach, np. nazwę firmy lub nazwisko.
  • Po uzu­pełnie­niu for­mu­la­rza, aby zakończyć kon­fig­u­rację pro­gra­mu, naciśnij Dalej. Pro­gram wykona prób­ne połącze­nie z Two­ją skrzynką e‑mail i zapisze wprowad­zone ustaw­ienia.

 10. W menu aplikacji pojawi się opc­ja Wszys­tkie Ode­brane, gdzie będą dostęp­ne wiado­moś­ci ze skrzyn­ki na ser­w­erze w nazwa.pl.
Zmiana ustawień skrzynki
 1. W dowol­nym momen­cie moż­na dokon­ać edy­cji ustaw­ień skrzyn­ki skon­fig­urowanej w aplikacji Gmail. W tym celu, otwórz menu z lewej strony ekranu za pomocą ikony z trze­ma poziomy­mi lini­a­mi, przewiń w dół i naciśnij Ustaw­ienia, a następ­nie adres podłąc­zonej skrzyn­ki np. biuro@nazwadomeny.pl.
 2. Przewiń listę opcji i naciśnij Pocz­ta przy­chodzą­ca.
 3. W polu Nazwa Użytkown­i­ka, podany jest pełny adres e‑mail Two­jej skrzyn­ki.
  • W polu Hasło moż­na wpisać nowe hasło do skrzyn­ki, po zmi­an­ie w Active.admin.
  • W polu Ser­w­er zna­j­du­je się iden­ty­fika­tor ser­w­era, na którym jest założona skrzyn­ka, np. server123456.nazwa.pl.
  • W przy­pad­ku pro­tokołu IMAP Port powinien być ustaw­iony na 993.
  • W polu Typ zabez­pieczeń powin­na być wybrana opc­ja SSL/TLS.

 4. Po naciśnię­ciu opcji Pocz­ta wychodzą­ca pojawi się for­mu­la­rz ustaw­ień ser­w­era SMTP.
  • W polu Nazwa Użytkown­i­ka podany jest pełny adres e‑mail skrzyn­ki.
  • W polu Hasło moż­na wpisać nowe hasło do skrzyn­ki, po zmi­an­ie w Active.admin.
  • W polu Ser­w­er SMTP zna­j­du­je się iden­ty­fika­tor ser­w­era, na którym jest założona skrzyn­ka np. server123456.nazwa.pl.
  • W przy­pad­ku pro­tokołu SMTP Port powinien być ustaw­iony na 465.
  • W polu Typ zabez­pieczeń powin­na być wybrana opc­ja SSL/TLS.

Poz­naj również inne para­me­try kon­fig­u­racji pro­gramów pocz­towych:

WIĘCEJ INFORMACJI:   Pod­sta­wowe para­me­try do kon­fig­u­racji pro­gramów pocz­towych

Table of Contents