Harmonogram aktualizacji kopii danych

Jak zarządzać harmonogramem automatycznego aktualizowania danych?

Uru­chom pro­gram Cloud Back­up, klika­jąc w jego ikonę zna­j­du­jącą się na pulpicie lub na pasku zadań sys­te­mu Win­dows. W menu po lewej stron­ie wybierz opcję WYKAZ KOPII.

Następ­nie kliknij w przy­cisk Ustaw­ienia (1) widoczny po prawej stron­ie od nazwy kopii, aby edy­tować jej ustaw­ienia.

W for­mu­la­rzu Har­mono­gra­mu wpisz godz­inę, o której następ­na kopia ma zostać zre­al­i­zowana oraz zaz­nacz, w jakie dni tygod­nia kopia ma być wykony­wana.

Aby kopia plików mogła być sporząd­zona zgod­nie z wprowad­zony­mi ustaw­ieni­a­mi har­mono­gra­mu, kom­put­er w określonym cza­sie musi być włąc­zony i połąc­zony z Inter­netem. Jeśli sprzęt nie będzie uru­chomiony w wyma­ganym cza­sie, zaplanowane wyko­nanie kopii zostanie pominięte, a kole­j­na kopia będzie wyko­nana dopiero następ­nego dnia. W celu uniknię­cia takiej sytu­acji, należy zaz­naczyć opcję zna­j­du­jącą się poniżej kon­fig­u­racji dat har­mono­gra­mu. Poz­woli ona na stworze­nie zaległej kopii od razu po restar­cie kom­put­era.

Po zmi­an­ie ustaw­ień har­mono­gra­mu, kliknij przy­cisk ZAPISZ. Edy­towana kopia zostanie zwery­fikowana, a ustaw­ienia zachowane.

Table of Contents