Blokowanie i odblokowywanie skrzynki e‑mail

Jak zablokować skrzynkę e‑mail?

W celu zablokowa­nia skrzyn­ki e‑mail, wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz iden­ty­fika­tor posi­adanego ser­w­era w polu Nazwa użytkown­i­ka oraz, ustalone przez siebie w Pan­elu Klien­ta, hasło do usłu­gi (2). Po uzu­pełnie­niu danych, kliknij przy­cisk Zaloguj (3).

Po zal­o­gowa­niu, prze­jdź do zakład­ki Pocz­ta -> Wykaz kont e‑mail.

WIĘCEJ INFORMACJI:    Jak ustal­ić właś­ci­wy pan­el Active.admin
WIĘCEJ INFORMACJI:    Jak zal­o­gować się do pan­elu Active.admin

Na wykazie kont, widocznym pod właś­ci­wą domeną, zaz­nacz to (1), które chcesz zablokować, a następ­nie powyżej kliknij odnośnik blokuj (2).

Aby skrzyn­ka została zablokowana, potwierdź wyko­nanie tej czyn­noś­ci, klika­jąc Ok w oknie komu­nikatu, który się pojawi. Kole­jny komu­nikat poin­for­mu­je o jej zablokowa­niu.

Infor­ma­c­ja o zablokowa­niu widocz­na będzie na wykazie kont. Nazwa i infor­ma­c­je na tem­at zablokowanego kon­ta będą wyszarzone. W polu nazwy kon­ta pojawi się również ikona kłód­ki.

Jak odblokować konto pocztowe?

W celu odblokowa­nia skrzyn­ki e‑mail, wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz iden­ty­fika­tor posi­adanego ser­w­era w polu Nazwa użytkown­i­ka oraz, ustalone przez siebie w Pan­elu Klien­ta, hasło do usłu­gi (2). Po uzu­pełnie­niu danych, kliknij przy­cisk Zaloguj (3).

Po zal­o­gowa­niu, prze­jdź do zakład­ki Pocz­ta -> Wykaz kont e‑mail.

Na wykazie kont, widocznym pod właś­ci­wą domeną, zaz­nacz to (1), które chcesz odblokować, a następ­nie powyżej kliknij odnośnik odblokuj (2).

Aby skrzyn­ka została odblokowana, potwierdź wyko­nanie tej czyn­noś­ci klika­jąc Ok w oknie komu­nikatu, który się pojawi. Kole­jny komu­nikat poin­for­mu­je o odblokowa­niu skrzyn­ki.

Table of Contents