Tworzenie kopii danych

Jak utworzyć kopię danych?

Przy pier­wszym uru­chomie­niu aplikacji Cloud Back­up, musisz wykon­ać jej aktywację (sprawdź), a następ­nie nadać nowe hasło do szyfrowa­nia danych (sprawdź). Po ustal­e­niu hasła szyfru­jącego, wyświ­et­lony zostanie for­mu­la­rz tworzenia nowej kopii.

W celu utworzenia kopii danych, w menu widocznym po lewej stron­ie, kliknij na opcję DODAJ KOPIĘ.

Wyświ­et­lony zostanie for­mu­la­rz tworzenia nowej kopii.

  1. W polu Nazwa kopii, wpisz nazwę, która poz­woli na łatwe ziden­ty­fikowanie, jakich plików dana kopia doty­czy. Możesz wykony­wać wiele kopii o dowol­nych nazwach.
  2. W polu Dane do kopi­owa­nia widoczne jest drzewko kat­a­logów z kom­put­era. Zaz­nacz check­box przy tych kat­a­lo­gach, których kopię chcesz wykon­ać. Pamię­taj, że nie należy wykony­wać back­upu plików, które są w danym momen­cie uży­wane przez sys­tem, w tym plików sys­te­mowych.
  3. WIĘCEJ INFORMACJI: Sprawdź jakie prob­le­my mogą towarzyszyć korzys­ta­niu z aplikacji

  4. Pole Har­mono­gram zaw­iera ustaw­ienia ter­minów tworzenia kopii plików. Wybierz, w które dni, i o której godzinie, pro­gram automaty­cznie ma wykony­wać kopie zapa­sowe. Aby kopia została wyko­nana na pod­staw­ie ustaw­ień har­mono­gra­mu, kom­put­er musi być w tym cza­sie włąc­zony i połąc­zony z Inter­netem.

Cloud Back­up posi­a­da spec­jal­ną opcję wykony­wa­nia zaległych kopii zapa­sowych. Aby ją akty­wować, zaz­nacz check­box poniżej ustaw­ień daty, jak na poniższym przykładzie. Po wprowadze­niu tego ustaw­ienia, pominię­ta wcześniej kopia zapa­sowa zostanie wyko­nana automaty­cznie od razu po restar­cie kom­put­era.

Po uzu­pełnie­niu for­mu­la­rza, kliknij przy­cisk UTWÓRZ KOPIĘ, aby zainicjować pro­ces jej tworzenia.

Czas wykony­wa­nia kopii danych zależy od ich iloś­ci, jakie mają zostać zabez­piec­zone oraz od pręd­koś­ci łącza inter­ne­towego, jakim dys­ponu­jesz. Po zakończe­niu pro­ce­su tworzenia kopii zapa­sowej, wyświ­et­lony zostanie komu­nikat infor­ma­cyjny. Kliknij Ok, aby wyświ­etlić Wykaz kopii.

Na Wykazie kopii widoczne są infor­ma­c­je o cza­sie, dacie i godzinie wyko­na­nia ostat­niej kopii, jej wielkoś­ci, a także dacie, kiedy zostanie wyko­nana kole­j­na kopia zapa­sowa.

WIĘCEJ INFORMACJI: Zarządzanie utwor­zoną kopią danych

Jak anulować wykonywanie kopii w trakcie jej wykonywania?

W przy­pad­ku, gdy np. do wyko­na­nia kopii wybra­no niewłaś­ci­we pli­ki lub została wybrana ich zbyt duża ilość, ist­nieje możli­wość anu­lowa­nia wykony­wa­nia danej kopii.

W tym celu, należy nacis­nąć odnośnik Anu­luj (1), zna­j­du­ją­cy się po prawej stron­ie nazwy aktu­al­nie wykony­wanej kopii.

Oper­ac­ja zostanie prz­er­wana, co umożli­wi mody­fikację ustaw­ień i ponowie­nie wykony­wa­nia kopii. Jeśli kopia wykony­wana była po raz pier­wszy, po jej anu­lowa­niu zostanie ona całkowicie usunię­ta, również z wykazu kopii. Jeśli anu­lowanie nastąpiło w trak­cie wykony­wa­nia kole­jnej kopii danych, anu­lowana i usunię­ta zosta­je tylko ta, która była aktu­al­nie wykony­wana. Wszys­tkie poprzed­nie kopie pozostaną nien­arus­zone.

Przykład: pier­wsza kopia wykony­wana była w poniedzi­ałek i zgod­nie z har­mono­gramem, kole­jne wykony­wane były codzi­en­nie. W piątek, w trak­cie wykony­wa­nia piątej kopii, oper­ac­ja została anu­lowana. Usunię­ta zosta­je wyłącznie wykony­wana w tym momen­cie kopia, nato­mi­ast pozostałe cztery, wyko­nane w poprzed­nich dni­ach, pozosta­ją na ser­w­erze bez zmi­an.

Jak utworzyć opis komputera dla wybranej usługi Cloud Backup?

Jeśli posi­adasz wyku­pi­onych kil­ka usług Cloud Back­up, w celu zabez­pieczenia danych na kilku kom­put­er­ach, możesz wprowadz­ić krót­ki opis danego sprzę­tu w szczegółach usłu­gi. Poz­woli to w łatwy sposób zwery­fikować, do której usłu­gi zostały przyp­isane dane z każdego kom­put­era.

Aby dodać opis kom­put­era dla konkret­nej usłu­gi Cloud Back­up, zaloguj się do Pan­elu Klien­ta. Na stron­ie https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowa­nia (2), czyli login do Pan­elu Klien­ta i hasło, które zostały ustalone w chwili jego reje­strowa­nia, a następ­nie kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym, a następ­nie ponown­ie kliknąć na przy­cisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o auto­ryza­cji dwue­tapowej pod­czas logowa­nia do Pan­elu Klien­ta tutaj.

Następ­nie prze­jdź do zakład­ki Moje usłu­gi → Cloud Back­up (1), i kliknij odnośnik Szczegóły (2), widoczny poniżej nazwy wybranej usłu­gi.

Na kar­cie SZCZEGÓŁY USŁUGI wpisz nowy, lub edy­tuj ist­nieją­cy, opis kom­put­era (1). W celu zachowa­nia ustaw­ień, kliknij przy­cisk Zapisz (2).

Table of Contents