Zmiana delegacji domeny

Zmiana delegacji domeny – co to jest i jak ją wykonać w nazwa.pl?

Zmi­ana del­e­gacji dome­ny oznacza przekierowanie jej na zewnętrzne ser­w­ery DNS. Kon­fig­u­rację taką moż­na wykon­ać w dowol­nej chwili, ale jej efekt jest widoczny dopiero po okre­sie propa­gacji zmi­an wynoszą­cym ok 24 godziny.

W celu zmi­any del­e­gacji dome­ny, prze­jdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowa­nia (2), czyli login do Pan­elu Klien­ta i hasło, które zostały ustalone w chwili jego reje­strowa­nia, a następ­nie kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym, a następ­nie ponown­ie kliknąć na przy­cisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o auto­ryza­cji dwue­tapowej pod­czas logowa­nia do Pan­elu Klien­ta tutaj.

Po zal­o­gowa­niu, prze­jdź do zakład­ki Moje usłu­giDome­ny. Kole­jno zna­jdź na liś­cie domen tę właś­ci­wą i kliknij na odnośnik kon­fig­u­ruj (1), widoczny po prawej stron­ie nazwy dome­ny.

Na ekranie, który się pojawi, wybierz zakład­kę Zewnętrzne ser­w­ery DNS (1), a w polach opisanych jako Ser­w­er DNS (2) wpisz wybrane nazwy ser­w­erów DNS, przy czym:

  • należy wpisać co najm­niej 2 nazwy ser­w­erów DNS;
  • aby dodać więcej niż 2 ser­w­ery DNS, wpisz nazwę kole­jnego ser­w­era i kliknij ikonę ze znakiem + (3);
  • dla domen pol­s­kich i europe­js­kich możesz podać do 9 różnych ser­w­erów DNS;
  • dla domen glob­al­nych możesz podać do 13 ser­w­erów DNS;
  • jeśli wyświ­etli się komu­nikat o braku reko­r­du SOA, upewnij się, że dom­e­na została poprawnie skon­fig­urowana u oper­a­to­ra ser­w­erów DNS i ponów próbę;
  • jeśli podane ser­w­ery DNS nie są obsługi­wane w nazwa.pl, konieczne będzie dodatkowe wpisanie ich adresów IP;
  • dome­ny nie moż­na wydele­gować równocześnie na jeden z ser­w­erów DNS Any­cast nazwa.pl oraz na ser­w­er DNS poza nazwa.pl;
  • nie sto­suj tej kon­fig­u­racji do przekierowa­nia dome­ny na ser­w­ery DNS Any­cast nazwa.pl (ns1.nazwa.pl, ns2.nazwa.pl, ns3.nazwa.pl).

Po wprowadze­niu właś­ci­wych adresów, kliknij przy­cisk ZMIEŃ, na samym dole strony, aby zmi­ana została zapisana.

UWAGA! Ustaw­ie­nie zewnętrznych ser­w­erów DNS powodu­je, że za obsługę strony inter­ne­towej i pocz­ty elek­tron­icznej, dla wybranej dome­ny, będzie odpowiadał oper­a­tor zewnętrznych ser­w­erów. Zan­im potwierdzisz zmi­anę, upewnij się, że po stron­ie ser­w­erów DNS zostały określone odpowied­nie reko­rdy dome­ny.

WAŻNE! Przekierowanie dome­ny na zewnętrzne ser­w­ery DNS spowodu­je deza­k­tywację paki­etu „Bez­piecz­na dom­e­na”, czyli dar­mowego cer­ty­fikatu SSL, DNSSEC, DNS Any­cast oraz SPF, DKIM i DMARC.

Table of Contents