DNS Anycast jako usługa dodatkowa dla domen zarejestrowanych poza nazwa.pl

 

Czym jest DNS Anycast?

DNS Any­cast to tech­nolo­gia, która przyspiesza odpowiedzi ser­w­erów DNS. Korzys­tanie z tego rozwiąza­nia powodu­je, że zapy­tanie o konkret­ną domenę jest przekierowywane do ser­w­era, który zna­j­du­je się jak najbliżej użytkown­i­ka.

Dzi­ałanie sys­te­mu moż­na zobra­zować w następu­ją­cy sposób: jeżeli użytkown­ik wyśle zapy­tanie, prze­by­wa­jąc, np. w Lizbonie, u wybrzeży Atlantyku, do ser­w­era zna­j­du­jącego się w Krakowie, to dzię­ki DNS Any­cast, w spraw­ie jego strony odpowie ser­w­er położony znacznie bliżej, bo we Frank­fur­cie, utrzy­mu­ją­cy w pamię­ci infor­ma­c­je na tem­at dome­ny, z którą użytkown­ik chci­ał się połączyć.

Ser­w­ery DNS Any­cast nazwa.pl mają następu­jące nazwy i adresy:

  • ns1.nazwa.pl, adres IP 77.55.125.10
  • ns2.nazwa.pl, adres IP 77.55.126.10
  • ns3.nazwa.pl, adres IP 77.55.127.10

Czy DNS Anycast jest usługą płatną?

Usłu­ga DNS Any­cast jest bezpłat­na dla wszys­t­kich domen, które są utrzymy­wane (np. po rejes­tracji lub po trans­ferze) w nazwa.pl. Dla domen utrzymy­wanych u zewnętrznych rejes­tra­torów, korzys­tanie z ser­w­erów DNS Any­cast nazwa.pl wiąże się z koniecznoś­cią wniesienia opłaty za tę usługę. Z aktu­al­nym cen­nikiem moż­na zapoz­nać się bezpośred­nio pod adresem: https://www.nazwa.pl/cennik/cennik-dns-anycast/

Co zrobić, aby nie płacić za DNS Anycast, a móc z niego korzystać?

W przy­pad­ku domen, które są zare­je­strowane w nazwa.pl, usłu­ga DNS Any­cast świad­c­zona jest bezpłat­nie. Wchodzi ona w skład paki­etu Bez­piecz­na Dom­e­na, doty­czącego również domen trans­fer­owanych do nazwa.pl od innych rejes­tra­torów.

Jeśli więc posi­adasz dome­ny:

  • pol­skie, .pl, w tym również funkcjon­alne i region­alne, o adresach reje­strowanych przez nazwa.pl;
  • europe­jskie, .eu;
  • glob­alne, .com, .net, org, .biz, .info;

możesz prze­nieść je do nazwa.pl, dzię­ki czemu usłu­ga DNS Any­cast będzie dostęp­na bez opłat, w pakiecie Bez­piecz­na Dom­e­na.

WIĘCEJ INFORMACJI:Trans­fer dome­ny do nazwa.pl

Czy mogę zrezygnować z usługi DNS Anycast?

Nie ma możli­woś­ci, aby rozdzielić stre­fę DNS od DNS Any­cast, dlat­ego też nie ma opcji wyłączenia usłu­gi DNS Any­cast. Wyłącze­nie nazwy wit­ryny ze stre­fy DNS Any­cast nazwa.pl oznacza­ło­by, że dom­e­na przes­tała­by odpowiadać, czyli, np. strona oraz pocz­ta z nią pow­iązane nie będą dzi­ałały.

W przy­pad­ku domen zare­je­strowanych w nazwa.pl, są one zabez­piec­zone paki­etem Bez­piecz­na Dom­e­na real­i­zowanym w ramach utrzy­ma­nia nazwy adresu. Paki­et Bez­piecz­na Dom­e­na, oprócz usłu­gi DNS Any­cast, zaw­iera również inne rozwiąza­nia i zabez­pieczenia gwaran­tu­jące bez­pieczeńst­wo w sieci, m.in.:

  • komer­cyjny cer­ty­fikat SSL DV (Sprawdź: Co to jest cer­ty­fikat SSL i do czego służy?);
  • reko­rd CAA, pozwala­ją­cy określić właś­ci­cielowi dome­ny, który Urząd Cer­ty­fikacji może wys­taw­ić dla niej cer­ty­fikat SSL, dzię­ki czemu ogranic­zone jest ryzyko wyda­nia błęd­nych lub fałszy­wych cer­ty­fikatów;
  • reko­rd DNSSEC (DNS Secu­ri­ty Exten­sions) to pro­tokół, dzię­ki które­mu użytkown­i­cy odwiedza­ją­cy stronę będą chronieni przed cyber­przestępst­wa­mi, a w szczegól­noś­ci przed przekierowaniem domen na strony WWW wyłudza­jące dane (phish­ing).

Aby w pełni sko­rzys­tać z paki­etu Bez­piecz­na Dom­e­na, wystar­czy prze­nieść swo­ją domenę do nazwa.pl

WIĘCEJ INFORMACJI:Jak uru­chomić na ser­w­erze domenę zare­je­strowaną poza nazwa.pl?

Table of Contents