Promocja: pl – od 10 zł | eu – od 10 zł | com – od 40 zł
baner-rodo_lp
laur

RODO czyli
  Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, którego głównym celem jest ujednolicenie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

kalendarz

Od kiedy obowiązują nowe przepisy?
  Od 25.05.2018 r.

czlowiek

Jakie są moje obowiązki w związku z RODO? Nowe przepisy nie wymagają z Państwa strony żadnego działania, zapewniają jedynie lepszą ochronę przekazywanych danych.

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych wprowadza zmiany, dzięki którym nazwa.pl będzie świadczyć usługi na tak samo wysokim poziomie jak dotychczas, z zapewnieniem większej przejrzystości.


Dzięki nowym regulacjom dane osobowe Klientów będą lepiej chronione, a każda osoba będzie miała zapewniony szereg praw, umożliwiających kontrolę nad przekazywanymi danymi osobowymi.

Tożsamość i dane kontaktowe administratoraCZYTAJ WIĘCEJ

Administratorem Twoich danych osobowych jest nazwa.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000594747).

Kontakt z nazwa.pl możliwy jest za pośrednictwem:

 • poczty tradycyjnej na adres ul. Pana Tadeusza 2, 30-727 Kraków
 • poczty elektronicznej na adres kontakt@nazwa.pl

Inspektor Ochrony Danych CZYTAJ WIĘCEJ

Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w nazwa.pl pełni Daniel Trędkiewicz.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych nazwa.pl w sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod@nazwa.pl

Cele, podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych osobowychCZYTAJ WIĘCEJ

Cele, podstawa prawna oraz okres przetwarzania Twoich danych osobowych uzależniony jest od charakteru relacji łączących Cię z nazwa.pl. Zapoznaj się z informacjami dla:

Klientów

W ramach Twojej współpracy z nazwa.pl, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

Badanie satysfakcji oraz polepszenie jakości świadczonych usług. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie realizacja prawnie uzasadnionego interesu nazwa.pl jakim jest możliwość podnoszenia jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w zakresie wykraczającym poza zakres danych osobowych niezbędnych do świadczenia usług drogą elektroniczną, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas korzystania z usług nazwa.pl i posiadania konta w Panelu Klienta lub do czasu wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu badania satysfakcji z usług nazwa.pl.

Marketing usług i działalności nazwa.pl. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie realizacja prawnie uzasadnionego interesu nazwa.pl jakim jest promowanie usług i działalności nazwa.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a po usunięciu konta w Panelu Klienta podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas korzystania z usług nazwa.pl lub do momentu wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. Po usunięciu konta w Panelu Klienta, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych na podstawie Twojej zgody, do momentu jej wycofania.

Obsługa płatności i dokonywanie rozliczeń. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie wykonanie umowy, której jesteś stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu pełnego rozliczenia usługi lub do momentu przedawnienia roszczenia o zapłatę należnego nam wynagrodzenia (co do zasady przedawnienie naszych roszczeń o zapłatę wynagrodzenia następuje na koniec roku kalendarzowego po dwóch latach od dnia kiedy wynagrodzenie stanie się należne).

Obsługa płatności i dokonywanie rozliczeń. W przypadku obsługi płatności za pomocą Płatności Subskrypcyjnej, podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych będzie dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona poprzez podanie danych osobowych wskazanych w formularzu aktywacji Płatności Subskrypcyjnej oraz uruchomienie Płatności Subskrypcyjnej. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu rezygnacji z Płatności Subskrypcyjnej lub pełnego rozliczenia usługi lub do momentu przedawnienia roszczenia o zapłatę należnego nam wynagrodzenia (co do zasady przedawnienie naszych roszczeń o zapłatę wynagrodzenia następuje na koniec roku kalendarzowego po dwóch latach od dnia kiedy wynagrodzenie stanie się należne).

Prowadzenie korespondencji. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie realizacja prawnie uzasadnionego interesu nazwa.pl jakim jest prowadzenie korespondencji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji, a później do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją (co do zasady przedawnienie następuje na koniec roku kalendarzowego po upływie trzech lub sześciu lat od dnia wymagalności roszczenia) lub przedawnienia możliwości nałożenia administracyjnej kary pieniężnej.

Realizacja obowiązków księgowych i podatkowych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie wykonanie obowiązku wynikającego z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu upływu przedawnienia zobowiązania podatkowego, tj. przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Rejestracja i utrzymanie konta w Panelu Klienta. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie wykonanie umowy, której jesteś stroną lub podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu usunięcia przez Ciebie konta w Panelu Klienta. Pamiętaj jednak, że nazwa.pl jest uprawniona do samodzielnego usunięcia Twojego konta w Panelu Klienta jeżeli nie będziesz posiadać aktywnej usługi w okresie co najmniej trzech miesięcy przed usunięciem konta w Panelu Klienta.

Rozpatrywanie reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie realizacja prawnie uzasadnionego interesu nazwa.pl jakim jest rozpatrywanie reklamacji oraz obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do obsługi zgłoszenia reklamacyjnego, a później do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń (co do zasady przedawnienie następuje na koniec roku kalendarzowego po upływie trzech lub sześciu lat od dnia wymagalności roszczenia).

Świadczenie drogą elektroniczną usług znajdujących się w ofercie nazwa.pl. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie wykonanie umowy, której jesteś stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia usług.

Udostępnianie danych na żądanie uprawnionych podmiotów. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie wykonanie obowiązków przewidzianych przez przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Twoje dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń – co do zasady nastąpi to w ostatnim dniu roku kalendarzowego po upływie trzech lub sześciu lat od dnia wymagalności roszczenia (pamiętaj, że okres ten może zostać przerwany na podstawie przepisów prawa, co może skutkować wydłużeniem okresu przetwarzania danych) lub przedawnienia możliwości nałożenia administracyjnej kary pieniężnej.

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeni­­ami. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie realizacja prawnie uzasadnionego interesu nazwa.pl jakim jest zabezpieczenie interesu nazwa.pl przed roszczeniami oraz dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń – co do zasady nastąpi to w ostatnim dniu roku kalendarzowego po upływie trzech lub sześciu lat od dnia wymagalności roszczenia (pamiętaj, że okres ten może zostać przerwany na podstawie przepisów prawa, co może skutkować wydłużeniem okresu przetwarzania danych) lub przedawnienia możliwości nałożenia administracyjnej kary pieniężnej.

Zapewnienie bezpieczeństwa sieci, w tym zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi do sieci łączności elektronicznej i przeciwdziałania uszkodzeniu systemów komputerowych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie realizacja prawnie uzasadnionego interesu nazwa.pl jakim jest zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa świadczonych usług oraz prowadzonej działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres umożliwiający zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji.

Abonentów

W ramach Twojej współpracy z nazwa.pl, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

Badanie satysfakcji oraz polepszenie jakości świadczonych usług. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie realizacja prawnie uzasadnionego interesu nazwa.pl jakim jest możliwość podnoszenia jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w zakresie wykraczającym poza zakres danych osobowych niezbędnych do świadczenia usług drogą elektroniczną, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas korzystania z usług nazwa.pl lub do czasu wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu badania satysfakcji z usług nazwa.pl.

Marketing usług i działalności nazwa.pl. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie realizacja prawnie uzasadnionego interesu nazwa.pl jakim jest promowanie usług i działalności nazwa.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas korzystania z usług nazwa.pl lub do momentu wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

Prowadzenie korespondencji. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie realizacja prawnie uzasadnionego interesu nazwa.pl jakim jest prowadzenie korespondencji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji, a później do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją (co do zasady przedawnienie następuje na koniec roku kalendarzowego po upływie trzech lub sześciu lat od dnia wymagalności roszczenia) lub przedawnienia możliwości nałożenia administracyjnej kary pieniężnej.

Rozpatrywanie reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie realizacja prawnie uzasadnionego interesu nazwa.pl jakim jest rozpatrywanie reklamacji oraz obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do obsługi zgłoszenia reklamacyjnego, a później do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń (co do zasady przedawnienie następuje na koniec roku kalendarzowego po upływie trzech lub sześciu lat od dnia wymagalności roszczenia).

Świadczenie drogą elektroniczną usług znajdujących się w ofercie nazwa.pl. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie wykonanie umowy, której jesteś stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia usług.

Udostępnianie danych na żądanie uprawnionych podmiotów. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie wykonanie obowiązków przewidzianych przez przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Twoje dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń – co do zasady nastąpi to w ostatnim dniu roku kalendarzowego po upływie trzech lub sześciu lat od dnia wymagalności roszczenia (pamiętaj, że okres ten może zostać przerwany na podstawie przepisów prawa, co może skutkować wydłużeniem okresu przetwarzania danych) lub przedawnienia możliwości nałożenia administracyjnej kary pieniężnej.

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeni­­ami. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie realizacja prawnie uzasadnionego interesu nazwa.pl jakim jest zabezpieczenie interesu nazwa.pl przed roszczeniami oraz dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń – co do zasady nastąpi to w ostatnim dniu roku kalendarzowego po upływie trzech lub sześciu lat od dnia wymagalności roszczenia (pamiętaj, że okres ten może zostać przerwany na podstawie przepisów prawa, co może skutkować wydłużeniem okresu przetwarzania danych) lub przedawnienia możliwości nałożenia administracyjnej kary pieniężnej.

Zapewnienie bezpieczeństwa sieci, w tym zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi do sieci łączności elektronicznej i przeciwdziałania uszkodzeniu systemów komputerowych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie realizacja prawnie uzasadnionego interesu nazwa.pl jakim jest zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa świadczonych usług oraz prowadzonej działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres umożliwiający zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji.

Użytkowników strony internetowej nazwa.pl

W ramach korzystania ze strony internetowej nazwa.pl, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

Analiza aktywności użytkowników oraz ich preferencji. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie realizacja prawnie uzasadnionego interesu nazwa.pl jakim jest możliwość poprawy stosowanych funkcjonalności na stronie internetowej nazwa.pl (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas korzystania ze strony internetowej nazwa.pl, a następnie – w przypadku informacji zachowywanych również po zakończeniu korzystania ze strony internetowej - przez czas pozwalający na realizację celu związanego z analizą aktywności użytkowników i preferencji.

Marketing usług i działalności nazwa.pl. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie realizacja prawnie uzasadnionego interesu nazwa.pl jakim jest promowanie usług i działalności nazwa.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w zakresie informacji przechowywanych w Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym – Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a w zakresie informacji przechowywanych w Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym – do momentu wycofania Twojej zgody.

Prowadzenie korespondencji. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie realizacja prawnie uzasadnionego interesu nazwa.pl jakim jest prowadzenie korespondencji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji, a później do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją (co do zasady przedawnienie następuje na koniec roku kalendarzowego po upływie trzech lub sześciu lat od dnia wymagalności roszczenia) lub przedawnienia możliwości nałożenia administracyjnej kary pieniężnej.

Zapewnienie bezpieczeństwa sieci, w tym zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi do sieci łączności elektronicznej i przeciwdziałania uszkodzeniu systemów komputerowych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie realizacja prawnie uzasadnionego interesu nazwa.pl jakim jest zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa świadczonych usług oraz prowadzonej działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres umożliwiający zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji.

Osób kontaktowych

W związku ze wskazaniem Twoich danych osobowych w polu Osoba kontaktowa, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następującym celu:

Prowadzenie korespondencji. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie realizacja prawnie uzasadnionego interesu nazwa.pl jakim jest prowadzenie korespondencji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Kontakt z Klientem będącym firmą odbywa się za pośrednictwem osoby kontaktowej. Osoba kontaktowa jest przedstawicielem Klienta uprawnionym do kontaktowania się z nami w imieniu Klienta oraz do odbierania korespondencji kierowanej do Klienta. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji, a później do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją (co do zasady przedawnienie następuje na koniec roku kalendarzowego po upływie trzech lub sześciu lat od dnia wymagalności roszczenia) lub przedawnienia możliwości nałożenia administracyjnej kary pieniężnej.

Odbiorcy danych osobowychCZYTAJ WIĘCEJ

Rodzaj odbiorców Twoich danych osobowych uzależniony jest od charakteru relacji łączących Cię z nazwa.pl. Zapoznaj się z informacjami właściwymi dla:

Klientów oraz Osób kontaktowych

W związku z posiadaniem konta w Panelu Klienta, korzystaniem z usług nazwa.pl oraz pozostawaniem w relacjach gospodarczych z nazwa.pl, odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty takie jak:

 • NCC Polska sp. z o.o. (ul. Pana Tadeusza 2, 30-727 Kraków) świadcząca usługi z zakresu obsługi Klienta;
 • Expert Sender sp. z o.o. (Al. Zwycięstwa 96 /98, 81-451 Gdynia) dostarczająca narzędzie do komunikacji z Klientami;
 • Live Chat Inc. (One International Place Suite 1400 Boston, MA 02110-2619, USA) dostarczająca narzędzie Live Chat;
 • LINK Mobility sp. z o.o. (ul. Toszecka 101, 44-100 Gliwice) dostarczająca narzędzie do komunikacji SMS;
 • Rhenus Data Office Polska sp. z o.o. (al. Katowicka 66, 05-830 Nadarzyn) świadcząca usługi z zakresu archiwizacji i niszczenia dokumentacji;
 • Thulium sp. z o.o. (Osiedle Złotej Jesieni 7, 31-827 Kraków) dostarczająca narzędzie do obsługi call center;
 • TradeDoubler sp. z o.o. (ul. Puławska 2, bud. C, 02-566 Warszawa), świadcząca za pośrednictwem swojej sieci wydawców usługi afiliacyjne.
 • Quality Unit s.r.o. (Tomanova 80/C SK-83107 Bratysława) dostarczająca system Help Desk.

W związku z opłacaniem usług nazwa.pl i dokonaniem przez Ciebie wyboru w zakresie formy płatności, odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty takie jak:

 • PayPro S.A. (Przelewy24, ul. Kanclerska 15A, 60-326 Poznań) zapewniająca obsługę wszystkich płatności realizowanych online przez Klienta (szybkie przelewy, BLIK, pośrednik w zakresie płatności kartą);
 • PayU S.A. (ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań) pełniąca funkcję operatora zapasowego, obsługującego płatności realizowane online przez Klienta, z wyłączeniem płatności karty oraz płatności dokonywanych poprzez subskrypcje;
 • Worldline Financial Services (Europe) S.A. (10 Rue Gabriel Lippmann, L 5365 Munsbach, Luksemburg, adres korespondencyjny: Worldline Financial Services (Europe) S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa) zapewniająca obsługę płatności realizowanych przez Klienta za pomocą karty, poprzez integrację z systemem PayPro S.A.

Dodatkowo, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do następujących kategorii podmiotów: podmioty świadczące usługi prawne oraz doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych, podmioty świadczące usługi księgowe, podmioty świadczące usługi podatkowe, podmioty świadczące obsługę korespondencji, podmioty świadczące usługi marketingowe, podmioty świadczące usługi analityczne, podmioty świadczące inne usługi niezbędne do świadczenia przez nazwa.pl usług drogą elektroniczną, uprawnione podmioty i organy.

Abonentów

Jeżeli świadczymy na Twoją rzecz usługę rejestracji i utrzymania domeny internetowej, rodzaj odbiorców Twoich danych osobowych uzależniony będzie od rodzaju domeny:

Domeny .pl

 • Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy (NASK) ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa;

Domeny .eu

 • NetArt Registrar sp. z o.o. ul. Pana Tadeusza 2, 30-727 Kraków;
 • European Registry for Internet Domains (EURid) Telecomlaan 9, 1831 Diegem, Belgia;

Domeny globalne

 • NetArt Registrar sp. z o.o. ul. Pana Tadeusza 2, 30-727 Kraków;
 • Whois Data Protection sp. z o.o. ul. Pana Tadeusza 2, 30-727 Kraków;
 • Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) Los Angeles 12025 Waterfront Drive, Suite 300, CA 90094-2536, USA;
 • NCC Group Software Resilience (NA) LLC XYZ Building, 2 Hardman Boulevard, Spinningfields, Manchester, M3 3AQ, Wielka Brytania;
 • Verisign Inc. Reston, 12061 Bluemont Way, VA 20190, USA (dla domen .com oraz .net);
 • Donuts Inc. 10500 NE 8th Street, Suite 750, Bellevue, WA 98004, USA (dla domen .info);
 • Public Interest Registry Reston, 11911 Freedom Drive, 10th Floor, Suite 1000, VA 20190, USA (dla domen .org)
 • Registry Services, LLC 2155 E GoDaddy Way, Tempe, AZ 85284, USA (dla domen .biz).

Ponadto, w związku z korzystaniem z usług nazwa.pl oraz pozostawaniem w relacjach gospodarczych z nazwa.pl, odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty takie jak:

 • NCC Polska sp. z o.o. (ul. Pana Tadeusza 2, 30-727 Kraków) świadcząca usługi z zakresu obsługi Klienta;
 • Expert Sender sp. z o.o. (Al. Zwycięstwa 96 /98, 81-451 Gdynia) dostarczająca narzędzie do komunikacji z Klientami;
 • Live Chat Inc. (One International Place Suite 1400 Boston, MA 02110-2619, USA) dostarczająca narzędzie Live Chat;
 • LINK Mobility sp. z o.o. (ul. Toszecka 101, 44-100 Gliwice) dostarczająca narzędzie do komunikacji SMS;
 • Rhenus Data Office Polska sp. z o.o. (al. Katowicka 66, 05-830 Nadarzyn) świadcząca usługi z zakresu archiwizacji i niszczenia dokumentacji;
 • Thulium sp. z o.o. (Osiedle Złotej Jesieni 7, 31-827 Kraków) dostarczająca narzędzie do obsługi call center;
 • Quality Unit s.r.o. (Tomanova 80/C SK-83107 Bratysława) dostarczająca system Help Desk;
 • Asseco Data Systems S.A. (ul. Żwirki i Wigury 15, 81-387 Gdynia) świadcząca usługi związane z dostarczaniem certyfikatów SSL;
 • Internet Security Research Group (Letterman Drive 1, Suite D4700, CA94129, San Francisco, USA) świadcząca usługi związane z dostarczaniem certyfikatów SSL.

Dodatkowo, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do następujących kategorii podmiotów: podmioty świadczące usługi prawne oraz doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych, podmioty świadczące obsługę korespondencji, podmioty świadczące usługi marketingowe, podmioty świadczące usługi analityczne, podmioty świadczące inne usługi niezbędne do świadczenia przez nazwa.pl usług drogą elektroniczną, uprawnione podmioty i organy.

Użytkowników strony internetowej nazwa.pl

W związku z korzystaniem ze strony internetowej nazwa.pl, odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty takie jak:

 • NCC Polska sp. z o.o. (ul. Pana Tadeusza 2, 30-727 Kraków) świadcząca usługi z zakresu obsługi Klienta;
 • Live Chat Inc. (One International Place Suite 1400 Boston, MA 02110-2619, USA) dostarczająca narzędzie Live Chat;
 • Quality Unit s.r.o. (Tomanova 80/C SK-83107 Bratysława) dostarczająca system Help Desk.

Dodatkowo, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do następujących kategorii podmiotów: podmioty świadczące usługi marketingowe, podmioty świadczące usługi analityczne, podmioty świadczące inne usługi niezbędne do świadczenia przez nazwa.pl usług drogą elektroniczną, uprawnione podmioty i organy.

Odbiorcy danych osobowych spoza Europejskiego Obszaru GospodarczegoCZYTAJ WIĘCEJ

NCC Group Software Resilience (NA) LLC to podmiot z Wielkiej Brytanii, która jest państwem trzecim w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Komisja Europejska po opuszczeniu przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej przyjęła decyzję stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w Wielkiej Brytanii. To umożliwia swobodne przekazywanie danych osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego do Wielkiej Brytanii bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zezwoleń lub wdrożenia dodatkowych zabezpieczeń przewidzianych w rozdziale V RODO, które są wymagane jeżeli państwo trzecie takiej ochrony nie zapewnia. To oznacza, że poniższe informacje o transferze danych osobowych do Stanów Zjednoczonych nie dotyczą transferu danych osobowych do Wielkiej Brytanii, który odbywa się na innych zasadach.

Podmioty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych będący odbiorcami Twoich danych osobowych to tzw. podmioty z państw trzecich w rozumieniu RODO (podmioty z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w Stanach Zjednoczonych.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy odbywa się na zasadach określonych w rozdziale V RODO. Oznacza to, że podstawą prawną przekazania Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy może być zastosowanie rozwiązania zapewniającego odpowiednie gwarancje dla Twoich praw i wolności w postaci zobowiązania podmiotu, któremu Twoje dane osobowe zostaną ujawnione do stosowania postanowień standardowych klauzul ochrony danych wydanych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej (tj. decyzja nr 2001/497/WE z dnia 15 czerwca 2001 r. oraz decyzja nr 2004/915/WE z dnia 27 grudnia 2004 r. w przypadku gdy odbiorca danych jest odrębnym administratorem lub decyzja nr 2010/87/UE z dnia 5 lutego 2010 r. w przypadku gdy odbiorcą danych jest podmiot przetwarzający dane osobowe w naszym imieniu). Treść tych klauzul jest publicznie dostępna w Internecie w elektronicznej bazie danych aktów prawa Unii Europejskiej EUR-lex.

Wymienione powyżej standardowe klauzule umowne stosowane będą tylko do umów zawartych przed 27 września 2021 r. Do umów zawartych po tej dacie zastosowanie będą miały nowe standardowe klauzule ochrony danych przyjęte na mocy decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Treść tych klauzul jest publicznie dostępna w Internecie w elektronicznej bazie danych aktów prawa Unii Europejskiej EUR-lex. Docelowo wszystkie nasze umowy z kontrahentami zawarte przed 27 września 2021 r. zostaną zmienione najpóźniej do dnia 27 grudnia 2022 r. poprzez zobowiązanie podmiotu, któremu Twoje dane osobowe zostaną ujawnione do stosowania postanowień nowych standardowych klauzul umownych, o których mowa w tym akapicie.

Alternatywną podstawą przekazania Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy w przypadku gdy podmiot, któremu dane osobowe zostaną ujawnione nie zobowiązał się do stosowania postanowień standardowych klauzul ochrony danych może być sytuacja, w której przekazanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, co ma miejsce w szczególności w przypadku rejestracji domen globalnych, których rejestracja wymaga przekazania Twoich danych osobowych do operatora rejestru, który może posiadać swoją siedzibę w kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W innych przypadkach, przekazanie Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy może mieć miejsce za Twoją wyraźną zgodą. Musisz mieć jednak świadomość, że z powodu braku zabezpieczeń określonych powyżej, istnieje ryzyko niezapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Twoich interesów w związku z takim przekazaniem danych osobowych.

Więcej informacji o stosowanych przez nazwa.pl zabezpieczeniach w związku z przekazywaniem danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy znajdziesz na stronie nazwa.pl w zakładce Technologie oraz w zakładce Bezpieczeństwo. O szczegóły możesz zapytać również Inspektora Ochrony Danych.

Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowychCZYTAJ WIĘCEJ

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez nazwa.pl przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • Prawo dostępu do danych osobowych – uprawnia do dostępu do danych osobowych oraz uzyskania informacji o zasadach ich przetwarzania
 • Prawo do uzyskania kopii danych osobowych - uprawnia do żądania wydania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu
 • Prawo do sprostowania danych osobowych - uprawnia do żądania sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia danych osobowych
 • Prawo do usunięcia danych osobowych - uprawnia do żądania usunięcia danych osobowych podlegających przetwarzaniu
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych - uprawnia do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych do czynności przechowywania, z wyłączeniem podejmowania innych operacji na danych osobowych
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych - uprawnia do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie użytkowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania ich do innego podmiotu
 • Prawo do sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych - uprawnia do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych w określonych celach
 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych - uprawnia do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, które pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem czynności przetwarzania przed wycofaniem zgody
 • Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - uprawnia do złożenia skargi do Prezesa UODO na przetwarzanie danych osobowych przez administratora

W celu skorzystania z powyższych uprawnień, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta nazwa.pl. Ewentualne zastrzeżenia co do sposobu realizacji żądania możesz zgłaszać bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych.

Pozostałe informacjeCZYTAJ WIĘCEJ

Podanie danych osobowych jest warunkiem założenia konta w Panelu Klienta oraz korzystania z usług nazwa.pl. Rejestrując konto w Panelu Klienta jesteś zobowiązany do podania prawidłowych danych. Podanie danych osobowych w pewnych przypadkach jest wymogiem ustawowym (np. wynikającym z przepisów regulujących obowiązki podatkowe oraz księgowe). Dlatego bez podania danych osobowych świadczenie usług oraz realizacja innych celów dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe nie będą możliwe.

Podczas kontaktu telefonicznego z Działem Obsługi Klienta nazwa.pl, rozmowy są rejestrowane w celu zapewnienia odpowiedniej jakości obsługi klienta oraz dla celów dowodowych w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami. Wówczas Twoje dane osobowe będą przetwarzane na zasadach określonych dla celu w postaci prowadzenia korespondencji.

Realizacja składanych dyspozycji – zarówno z zakresu ochrony danych osobowych jak również związanych ze świadczonymi usługami - każdorazowo poprzedzona jest stosowną autoryzacją osoby zgłaszającej żądanie. Pamiętaj że w razie wątpliwości co do Twojej tożsamości, nazwa.pl ma prawo do przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji tożsamości osoby składającej żądanie na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Umów. Ma to na celu zapobieżenie realizacji dyspozycji zgłoszonych przez osoby nieuprawnione.

Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną mogą być poddawane profilowaniu w celu przesyłania spersonalizowanych informacji marketingowych dostosowanych do rodzaju usług z których korzystasz. Profilowanie za pomocą innych danych osobowych niż dane niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną odbywać się będzie tylko za Twoją wyraźną zgodą.

Informujemy ponadto, że nazwa.pl na swojej stronie internetowej wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania plików cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności dostępnej na stronie nazwa.pl.

Zamieszczone tutaj informacje dotyczą sytuacji, w których nazwa.pl decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, a więc jest administratorem tych danych osobowych. nazwa.pl świadcząc usługi występuje również w charakterze podmiotu przetwarzającego, gdy przetwarza dane osobowe na polecenie Klienta. Klienci, którzy przetwarzają dane osobowe w ramach usług świadczonych przez nazwa.pl zobowiązani są do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zawiera się przy wykorzystaniu funkcjonalności dostępnej w Panelu Klienta.

Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w nazwa.pl są na bieżąco weryfikowane i w razie potrzeby uaktualniane. Z aktualnymi informacjami w tym zakresie możesz zapoznać się na stronie nazwa.pl/RODO. W razie dodatkowych pytań Dział Obsługi Klienta oraz Inspektor Ochrony Danych pozostają do Twojej dyspozycji.

Informacje w wersji z dnia 19.11.2021.

WRÓĆ DO GÓRY LISTY
Lider rynku