Najszybszy hosting w Polsce
baner-rodo_lp
laur

RODO czyli
  Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, którego głównym celem jest ujednolicenie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

kalendarz

Od kiedy obowiązują nowe przepisy?
  Od 25.05.2018 r.

czlowiek

Jakie są moje obowiązki w związku z RODO? Nowe przepisy nie wymagają z Państwa strony żadnego działania, zapewniają jedynie lepszą ochronę przekazywanych danych.

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych wprowadza zmiany, dzięki którym nazwa.pl będzie świadczyć usługi na tak samo wysokim poziomie jak dotychczas, z zapewnieniem większej przejrzystości.


Dzięki nowym regulacjom dane osobowe Klientów będą lepiej chronione, a każda osoba będzie miała zapewniony szereg praw, umożliwiających kontrolę nad przekazywanymi danymi osobowymi.

Przetwarzanie danych w związku z RODOCZYTAJ WIĘCEJ

Państwa dane będą przetwarzane przez okres świadczenia usług(i) przez nazwa.pl. Przetwarzanie danych przez okres dłuższy następuje wyłącznie w celu realizacji przez nazwa.pl obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, np. dla celów księgowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług przez nazwa.pl. Niepodanie danych osobowych skutkować może brakiem możliwości świadczenia usług przez nazwa.pl.

Prawa przysługujące w związku z nową regulacją CZYTAJ WIĘCEJ

W związku z nową regulacją przysługuje Państwu prawo w szczególności do:

 • żądania od nazwa.pl dostępu do Państwa danych osobowych,
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach danych, okresie przechowywania danych (jeżeli określenie okresu jest niemożliwe, przysługuje Państwu prawo do informacji o kryteriach ustalenia tego okresu),
 • sprostowania danych osobowych, a jeżeli są one nieprawidłowe, prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Prawo do żądania niezwłocznego usunięcia danychCZYTAJ WIĘCEJ

Prawo do żądania niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych występuje w przypadkach, gdy:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych została wycofana,
 • zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych,
 • zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w tym profilowania) opartego na realizowanym przez nazwa.pl lub przez stronę trzecią prawnie uzasadnionym interesie, chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania Państwa danych osobowych, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danychCZYTAJ WIĘCEJ

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych występuje w przypadkach gdy:

 • kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający nazwa.pl sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem (np. nie udzielili Państwo zgody w przypadku, kiedy była niezbędna), a sprzeciwili się Państwo usunięciu Państwa danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • nazwa.pl nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • zgłosili Państwo sprzeciw (na mocy art. 21 ust. 1 RODO) wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie nazwa.pl są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

Jeżeli zgłoszą Państwo żądanie ograniczenia przetwarzania, nazwa.pl nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych bez zgody, z wyjątkiem ich przechowywania lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Przed uchyleniem ograniczenia zostaną Państwo o tym poinformowani.

Prawo do wniesienia sprzeciwuCZYTAJ WIĘCEJ

Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu nazwa.pl nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania). Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

Pozostałe prawaCZYTAJ WIĘCEJ

Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Państwa dane osobowe, które zostały dostarczone oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony nazwa.pl, jeżeli:

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy, dla wykonania której przetwarzanie danych jest niezbędne oraz
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Nazwa.pl może, na Państwa żądanie, przesłać Państwa dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Przysługuje Państwu również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie, nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Polityka Prywatności CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa.pl informuje o tym, że na swoich stronach internetowych stosuje pliki cookies. Korzystając z  serwisów internetowych nazwa.pl bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności.

Inspektor Ochrony DanychCZYTAJ WIĘCEJ

Inspektor Ochrony Danych nazwa.pl jest do Państwa dyspozycji pod adresem: iod@nazwa.pl.

Odbiorcy Danych OsobowychCZYTAJ WIĘCEJ

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być następujące podmioty:

 • PayU S.A., Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399,
 • DialCom24 Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, numer REGON 634509164, numer NIP 781-173-38-52 – w przypadku korzystania z płatności kartą płatniczą,
 • European Registry for Internet Domains vzw / asbl, Diamant Building, A. Reyerslaan 80, 1030 Bruksela, Belgia,
 • Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – instytut badawczy (NASK), Warszawa, ul. Kolska 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, pod numerem KRS 0000012938,
 • Afilias Limited z siedzibą w Dublinie, Office 110, 52 Broomhill Road, Tallaght, Irlandia,
 • Whois Data Protection Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków, Polska, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000351164, REGON: 121128870, NIP: 6751427096,
 • NCC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000553208, wysokość kapitału zakładowego 5 000,00 PLN, REGON: 12322541300000, NIP: 6751508819,
 • NetArt Registrar sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Medweckiego 17, 31-870 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000532637, numer REGON 120764285, NIP: 6751398383 o kapitale zakładowym 650 000 zł,
 • 3 X R sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, Al. Zwycięstwa 96 /98, 81-451 Gdynia, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000329885, wysokość kapitału zakładowego 50 000,00 zł, REGON: 220775305, NIP: 5862237116,
 • Thulium sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, oś. Złotej Jesieni 7, 31-827 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000409650, wysokość kapitału zakładowego: 64 500,00 zł, NIP: 6783144527, REGON: 122496015,
 • Quality Unit, s.r.o., z siedzibą w Bratysławie, Tomanova 80/C SK-83107 Bratysława, Słowacja, IČO: 35 908 301,
 • ComVision sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Toszecka 101/6, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000350201, wysokość kapitału zakładowego: 100 000,00 zł, NIP: 9691566736, REGON: 241520885,
 • CodeWave sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krakowska 88/A, 50-427 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000519796; NIP: 8992756419; REGON: 022473916, kapitał zakładowy 20 000,00 zł,
 • RHENUS DATA OFFICE POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie, ul. Aleja Katowicka 66, 05-830 Nadarzyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000012426; NIP: 5213114842; REGON: 016638055, kapitał zakładowy 2 159 000,00 zł.

Odbiorcami Państwa danych osobowych w Stanach Zjednoczonych mogą być następujące podmioty:

 • LiveChat, Inc., One International Place Suite 1400 Boston, MA 02110-2619 United States of America,
 • Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, Los Angeles 12025 Waterfront Drive, Suite 300, CA 90094-2536, USA,
 • Verisign, Inc., Reston, 12061 Bluemont Way, VA 20190, USA,
 • Public Interest Registry, Reston, 1775 Wiehle Avenue, Suite 100, VA 20190, USA,
 • NeuStar, Inc., Sterling, Loudoun Tech Center, 46000 Center Oak Plaza, VA 20166, USA,
 • Iron Mountain Intellectual Property Management Inc., San Diego, 9210 Sky Park Court, Suite 220, CA 92123, USA.

Serwis Facebook.

 • Nazwa.pl występuje jako administrator wyłącznie w stosunku do swojego profilu Facebook. Niezależnie od tego administratorem Państwa danych osobowych jest serwis Facebook i przetwarza on dane osobowe niezależnie od nazwa.pl. Więcej na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w serwisie Facebook znajdziecie Państwo na stronie https://www.facebook.com/privacy/explanation

Nazwa.pl informuje, że Komisja Europejska nie wyraziła opinii co do odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych reprezentowanego przez Stany Zjednoczone. Wymieniony powyżej podmiot NeuStar, Inc. jest jednakże członkiem Privacy Shield Framework. Więcej na temat Privacy Shield Framework można dowiedzieć się na stronie: https://www.privacyshield.gov/Program-Overview.

WRÓĆ DO GÓRY LISTY
Lider rynku