Jak przekierować domenę na adres URL (adres WWW)?

  • Pomoc
  • Domeny
  • Jak przekierować domenę na adres URL (adres WWW)?

Jeśli chcesz, aby pod adresem posi­adanej w nazwa.pl dome­ny wyświ­et­lała się inna dowol­na lub Two­ja strona inter­ne­towa, możesz przekierować ją na adres URL. W tym celu, prze­jdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowa­nia (2), czyli login do Pan­elu Klien­ta i hasło, które zostały ustalone w chwili jego reje­strowa­nia, a następ­nie kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym, a następ­nie ponown­ie kliknąć na przy­cisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o auto­ryza­cji dwue­tapowej pod­czas logowa­nia do Pan­elu Klien­ta tutaj.

Po zal­o­gowa­niu, prze­jdź do zakład­ki Moje usłu­giDome­ny, odna­jdź na liś­cie właś­ci­wą domenę, a następ­nie kliknij odnośnik kon­fig­u­ruj (1), po prawej stron­ie od nazwy dome­ny.

Jeśli Two­ja dom­e­na do tej pory była zaparkowana lub przekierowana na usługę w nazwa.pl, a obec­nie ma wskazy­wać na adres URL, wybierz zakład­kę Parkowanie dome­ny (1), po czym zaz­nacz opcję Przekierowanie na adres URL (2).

UWAGA! Tę metodę powinieneś wybrać tylko wtedy, gdy pod adresem dome­ny nie będziesz korzys­tać z kont pocz­towych lub też będą one utwor­zone w ramach paki­etu pocz­towego Cloud­Mail. Jeśli dom­e­na posi­adała do tej pory włąc­zoną ręczną kon­fig­u­rację DNS lub chcesz korzys­tać w dome­nie z kont pocz­towych, utwor­zonych na dowol­nej usłudze hostin­gowej w nazwa.pl, przekierowanie na adres URL ustaw za pomocą odpowied­nich reko­rdów w ramach Ręcznej kon­fig­u­racji DNS.

Po prawej stron­ie widoczne jest pole, gdzie należy wpisać Adres WWW strony, która ma być wyświ­et­lana, a także wybrać metodę przekierowa­nia.

Adres WWW powinien zostać wpisany wraz z pro­tokołem http lub https, w zależnoś­ci, czy docelowa strona posi­a­da dzi­ała­ją­cy cer­ty­fikat SSL (https) czy też nie (http). Dla przekierowa­nia możesz wybrać jed­ną z dwóch metod:

  • FRAME, czyli przekierowanie w ram­ce – wyświ­et­lana będzie zawartość wpisanego adresu WWW, a w pasku adresowym przeglą­dar­ki stanie się widoczny adres przekierowywanej dome­ny;
  • REDIRECT, czyli pełne przekierowanie – wyświ­et­lana będzie zawartość wpisanego adresu WWW, a w pasku adresowym przeglą­dar­ki stanie się widoczny ten adres, który został wpisany.

WAŻNE! Niek­tóre ser­wisy, np. Face­book czy Alle­gro, a także przeglą­dar­ki na urządzeni­ach mobil­nych nie zezwala­ją na wyświ­et­lanie zawartoś­ci w ram­ce. Należy wów­czas zas­tosować pełne przekierowanie, czyli REDIRECT, dome­ny.

Przekierowa­nia REDIRECT nie sto­suj w celu wymuszenia wyświ­et­la­nia wit­ryny z pre­fik­sem www lub bez niego, jak również w celu wymuszenia szyfrowa­nia https. Opisany tutaj cel możesz osiągnąć za pomocą odpowied­niej reguły dopisanej do pliku .htac­cess.

Po wpisa­niu właś­ci­wego adresu i wybra­niu metody przekierowa­nia, zapoz­naj się z treś­cią Reg­u­laminu świad­czenia usłu­gi przekierowanie dome­ny na IP/URL, do której odnośnik zna­j­du­je się na samym dole strony (1), zaak­cep­tuj go i kliknij przy­cisk ZMIEŃ (2).

Jeśli dodatkowo chcesz, aby w dome­nie obsługi­wane były kon­ta pocz­towe, które zostały utwor­zone w ramach paki­etu pocz­towego Cloud­Mail, kliknij zakład­kę Ustaw­ienia Zaawan­sowane i w sekcji Przekierowanie pocz­ty ustaw właś­ci­wą kon­fig­u­rację.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak przekierować domenę na paki­et pocz­towy w nazwa.pl?

 

Table of Contents