Ustawienia serwera

Pan­el Active.admin pozwala na mody­fikac­je niek­tórych kluc­zowych ustaw­ień ser­w­era WWW. W celu przeprowadzenia zmi­an kon­fig­u­ra­cyjnych na ser­w­erze, w pier­wszej kole­jnoś­ci wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz iden­ty­fika­tor posi­adanego ser­w­era w polu Nazwa użytkown­i­ka oraz, ustalone przez siebie w Pan­elu Klien­ta, hasło do usłu­gi (2). Po uzu­pełnie­niu danych, kliknij przy­cisk Zaloguj (3).

Po zal­o­gowa­niu, wybierz zakład­kę Ustaw­ieniaUstaw­ienia ser­w­era (1).

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak ustal­ić właś­ci­wy pan­el Active.admin?

Kon­fig­u­rac­ja ustaw­ień wykony­wana jest glob­al­nie, to znaczy dla całego ser­w­era, a nie dla, np. wybranej dome­ny zna­j­du­jącej się na nim. Po wyko­na­niu zmi­an, każ­do­ra­zowo, aby zostały one zapisane, kliknij przy­cisk Zapisz, który zna­j­du­je się na dole strony. To spowodu­je uak­tu­al­nie­nie kon­fig­u­racji do wybranych opcji.

Ustaw­ienia podzielone są na pięć sekcji:

 1. Ustaw­ienia zmi­en­nej sys­te­mowej DOCUMENT_ROOT – jest ona uży­wana przez niek­tóre dynam­iczne ser­w­ery WWW. Możesz wybrać, czy zmi­en­na będzie wskazy­wała na główny kat­a­log FTP ser­w­era, czy też na ten, na który została przekierowana dana dom­e­na. Z listy rozwi­janej wybierz:
  • kat­a­log home/Twój serwer/ftp;

  • kat­a­log, na który wskazu­je dom­e­na.

 2. Kon­fig­u­rac­ja PHP – dokonasz w tym miejs­cu zmi­any wer­sji PHP dla ser­w­era (1), a także włączysz lub wyłączysz niek­tóre opc­je dodatkowe. Poszczególne z nich mogą być dostęp­ne, a możli­wość ich włączenia akty­w­na, tylko dla konkret­nych wer­sji PHP.

  Jeśli zami­ast treś­ci Two­jej strony wyświ­et­lana jest biała, pus­ta strona, włącz opcję pokazy­wa­nia błędów, czyli display_errors (2). Komu­nikaty błędów, jakie wów­czas będą widoczne, pomogą w zdi­ag­no­zowa­niu prob­le­mu.

  WIĘCEJ INFORMACJI:   Zmi­ana wer­sji PHP na ser­w­erze

  UWAGA! Zmi­ana wer­sji PHP wykony­wana jest dla całego ser­w­era, a więc wszys­t­kich stron, które się na nim zna­j­du­ją. Przed wyko­naniem zmi­any upewnij się, że wszys­tkie strony, które na tym ser­w­erze posi­adasz, będą kom­paty­bilne z ustaw­ianą przez Ciebie wer­sją PHP, lub też dokon­aj ich właś­ci­wej aktu­al­iza­cji. Późniejszy powrót do wcześniej ustaw­ionej wer­sji PHP nie gwaran­tu­je powro­tu do praw­idłowego dzi­ała­nia stron.

 3. Kon­fig­u­rac­ja Node.js — możesz tutaj zmienić glob­alne ustaw­ie­nie wer­sji Node.js obsługi­wanej na ser­w­erze. Zmi­ana ta spowodu­je również zmi­anę, odpowied­nich dla danej wer­sji inter­pretera, dostęp­nych frame­worków.

 4. Ustaw­ienia ser­w­era WWW – w tym miejs­cu możesz włączyć lub wyłączyć indek­sowanie kat­a­logów. Jeśli indek­sowanie będzie wyłąc­zone, a w kat­a­logu, na który kieru­je dom­e­na, nie będzie plików index, przeglą­dar­ka wyświ­etli błąd 403. Przy włąc­zonym indek­sowa­niu i braku plików index w kat­a­logu, przeglą­dar­ka wyświ­etli listę kat­a­logów i plików w tej lokaliza­cji.
 5. Web Appli­ca­tion Fire­wall (WAF) – jest dedykowanym sys­te­mem ochrony najpop­u­larniejszych aplikacji inter­ne­towych. Domyśl­nie włąc­zona jest Ochrona stan­dar­d­owa. Jeśli chcesz włączyć lub wyłączyć poszczególne opc­je ochrony, zaz­nacz właś­ci­wy check­box i kliknij poniżej przy­cisk Zapisz.
Table of Contents